Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 december 2012

Milieu: uw mening telt! Vertel ons hoe we het EU-beleid inzake luchtkwaliteit kunnen verbeteren

De Europese Commissie houdt een publieksraadpleging over de vraag hoe de luchtkwaliteit in Europa het best kan worden verbeterd. De komende twaalf weken worden belanghebbende partijen uitgenodigd hun mening kenbaar te maken over manieren om het bestaande regelgevingskader volledig ten uitvoer te leggen, te verbeteren en aan te vullen met ondersteunende acties. De resultaten van deze inspraakronde zullen worden meegenomen bij een alomvattende toetsing van het Europese luchtkwaliteitsbeleid die in 2013 moet plaatsvinden. De raadpleging loopt tot en met 4 maart 2013.

Luchtverontreiniging en de daaruit voortvloeiende gevaren voor het milieu en de volksgezondheid blijven voor veel EU-burgers een punt van zorg. Ondanks de vooruitgang die de voorbije decennia is geboekt als gevolg van wetgeving om schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide, lood, stikstofoxiden, koolmonoxide en benzeen te bestrijden, blijven sommige luchtverontreinigende stoffen problemen veroorzaken. Zomersmog, potentieel schadelijke ozonconcentraties op leefniveau en fijn stof waaraan een significant gezondheidsrisico is verbonden, overschrijden regelmatig de veilige drempelwaarden. Een en ander heeft tot gevolg dat blootstelling aan luchtverontreiniging in de EU jaarlijks nog altijd meer dan 350 000 gevallen van voortijdige sterfte veroorzaakt

De raadpleging bestaat uit twee delen: een korte vragenlijst voor het grote publiek en een uitvoeriger reeks vragen voor mensen uit de praktijk en deskundigen van nationale overheidsdiensten, regionale en plaatselijke overheden, onderzoekers, bedrijven, belanghebbenden en gezondheids-, milieu- en andere groepen die ervaring hebben met de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit.

Deze internetondersteunde raadpleging maakt deel uit van een ruimer proces dat is opgezet om het maatschappelijk middenveld bij de aanstaande toetsing van het luchtkwaliteitsbeleid te betrekken. Zij vormt de laatste officiële fase van het overlegproces dat de Commissie in januari 2011 heeft opgestart (zie MEMO/11/31) en dat daarnaast ook geregelde vergaderingen met de lidstaten en andere belanghebbenden alsook een eerste publieksraadpleging over de doeltreffendheid van het EU-luchtkwaliteitsbeleid en prioriteiten voor de toekomst (zie IP/11/813) omvatte.

De Commissie zal eerlang ook de resultaten van een Eurobarometer-onderzoek over de luchtkwaliteit bekendmaken. Zo'n 25 000 Europese burgers uit 27 lidstaten zijn geïnterviewd om te peilen naar hun mening over luchtkwaliteitsvraagstukken.

Volgende stappen

Op basis van twee jaar grondig studiewerk en de resultaten van dit uitgebreide raadplegingsproces zal de Commissie uiterlijk in 2013 een voorstel voor een toekomstig luchtkwaliteitsbeleid formuleren.

Nadere informatie:

Vragenlijst voor deskundigen:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Vragenlijst voor het grote publiek:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

U kunt aan de raadpleging deelnemen via de onderstaande link:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Nadere bijzonderheden over het luchtkwaliteitsbeleid van de EU en de toetsing daarvan:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar