Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. decembrī

Kā, Tavuprāt, uzlabot ES gaisa kvalitātes politiku?

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai noskaidrotu, kāds būtu visiedarbīgākais veids gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā. Turpmāko divpadsmit nedēļu laikā ieinteresēto aprindu pārstāvji ir aicināti paust savu viedokli par to, kā iespējams nodrošināt pastāvošo noteikumu pilnīgu īstenošanu, kā tos uzlabot un ar kādiem atbalsta pasākumiem tie būtu papildināmi. Šīs apspriešanas rezultātā gūtās atziņas tiks izmantotas visaptverošā Eiropas gaisa kvalitātes politikas pārskatīšanas procesā, kas paredzēts 2013. gadā. Apspriešana norisināsies līdz 2013. gada 4. martam.

Gaisa piesārņojums un ar to saistītais apdraudējums videi un sabiedrības veselībai joprojām nodarbina ļoti daudzu ES iedzīvotāju prātus. Neraugoties uz progresu, kas sasniegts pēdējos gadu desmitos, piemērojot tiesību aktus tādu bīstamu piesārņojošo vielu koncentrācijas mazināšanai kā sēra dioksīds, svins, slāpekļa oksīdi, oglekļa monoksīds un benzols, dažas piesārņojošās vielas joprojām ir pamats nopietnām bažām. Smogs vasarā, potenciāli kaitīgs piezemes ozons un piesārņojošās daļiņas, kas rada nopietnus draudus veselībai, regulāri pārsniedz pieļaujamās robežvērtības. Ik gadus ES šāds gaisa piesārņojums izraisa vairāk nekā 350 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu.

Apspriešanu veido divas daļas: īsa anketa plašākai sabiedrībai un izvērstāks jautājumu kopums, kas domāts speciālistiem un praktiķiem no valstu pārvaldes iestādēm, reģionālām un vietējām iestādēm, pētniekiem, uzņēmumiem, ieinteresētajām personām, veselības un vides aizstāvjiem un citām grupām, kam ir pieredze ES gaisa kvalitātes tiesību aktu īstenošanā.

Šī apspriešana internetā ir daļa no plašākām debatēm, kas iecerētas, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību plānotajā gaisa kvalitātes politikas pārskatīšanā. Šis vienlaikus ir noslēdzošais formālais solis apspriešanās procesā, kuru Komisija aizsāka 2011. gada janvārī (sk. MEMO/11/31) un kura laikā regulāri norisinājās tikšanās ar dalībvalstīm un citu iesaistīto aprindu pārstāvjiem, un pirmā reize, kad sabiedriski tiek apspriesta gan ES gaisa kvalitātes politikas efektivitāte, gan arī nākotnē izvirzāmās prioritātes (sk. IP/11/813).

Komisija tuvākajā laikā publiskos rezultātus, kas gūti Eirobarometra veiktajā apsekojumā par gaisa kvalitāti. Lai noskaidrotu Eiropas iedzīvotāju viedokli par gaisa kvalitātes jautājumiem, 27 dalībvalstīs ir aptaujāti kādi 25 000 respondentu.

Turpmākie pasākumi

Vadoties pēc šīm iestrādēm — divus gadus veikto padziļināto analīzi un šā vērienīgā apspriešanās procesa rezultātiem — , Komisija ne vēlāk kā 2013. gadā nāks klajā ar priekšlikumu turpmākajai ES gaisa kvalitātes politikai.

Plašākai informācijai

Anketa ekspertiem: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Anketa plašākai sabiedrībai: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Sīkāka informācija par ES gaisa kvalitātes politiku un tās pārskatīšanu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar