Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 11 d., Briuselis

Aplinka. Komisija ragina pasidalyti mintimis apie tai, kaip pagerinti ES oro kokybės politiką

Norėdama išgirsti suinteresuotųjų šalių nuomonę, kaip būtų galima pagerinti oro kokybę Europoje, Europos Komisija rengia viešas konsultacijas. Suinteresuotosios šalys raginamos per dvylika savaičių pateikti savo nuomones apie tai, kaip reikėtų visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti dabartinę politiką ir kokių remiamųjų veiksmų reikėtų imtis. Į konsultacijų, kurios vyks iki 2013 m. kovo 4 d., rezultatus bus atsižvelgta 2013 m. išsamiai persvarstant Europos oro politiką.

Daugelis ES piliečių nerimauja dėl oro taršos ir pavojaus, kurį ji kelia aplinkai ir žmonių sveikatai. Per pastarąsias kelias dešimtis metų nuveikta nemažai – dėl priimtų teisės aktų į orą išmetama mažiau kenksmingų teršalų, tokių kaip sieros dioksidas, švinas, azoto oksidai, anglies monoksidas ir benzenas, tačiau kai kurie teršalai vis dar kelia rūpesčių. Vasarą miestuose tvyrantis smogas, sveikatai galintis pakenkti pažemio ozonas ir smulkiosios dalelės nuolat viršija saugią ribą ir kelia didelį pavojų žmonėms. Dėl užteršto oro ES kasmet anksčiau laiko miršta daugiau nei 350 000 žmonių.

Konsultacijos padalytos į dvi dalis: visuomenei pateikiamas trumpas klausimynas, o išsamesnis – nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ekspertams ir praktikams, taip pat mokslo darbuotojams, verslo atstovams, suinteresuotiesiems subjektams, sveikatos ir gamtos apsaugos bei kitoms grupėms, turintiems ES oro kokybės teisės aktų įgyvendinimo patirties.

Šios internetinės konsultacijos yra platesnio oro politikos persvarstymo proceso, kuriuo siekiama kuo labiau atsižvelgti į pilietinės visuomenės nuomonę, dalis ir paskutinis oficialus konsultacijų, kurias Komisija pradėjo 2011 m. sausio mėn. (žr. MEMO/11/31) ir per kurias nuolat vyko susitikimai su valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovais, etapas. Tai pirmos tokio pobūdžio viešos konsultacijos, per kurias aptariamas ES oro kokybės politikos veiksmingumas ir būsimi politikos tikslai (žr. IP/11/813).

Netrukus Komisija paskelbs „Eurobarometro“ atliktos apklausos dėl oro kokybės rezultatus. Apklausoje dalyvavo ir nuomonę apie oro kokybės problemas išreiškė maždaug 25 000 Europos piliečiai iš 27 valstybių narių.

Tolesni veiksmai

Remdamasi kruopščia dvejų metų analize ir išsamių konsultacijų rezultatais Komisija ne vėliau kaip 2013 m. pateiks pasiūlymą dėl būsimos ES oro politikos.

Daugiau informacijos

Ekspertams skirtas klausimynas http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Plačiajai visuomenei skirtas klausimynas http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Konsultacijų puslapis

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Daugiau informacijos apie ES oro kokybės politiką ir jos persvarstymą

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Asmenys ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar