Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2012

Keskkond: esitage oma arvamus, kuidas parandada ELi õhukvaliteedipoliitikat

Euroopa Komisjon korraldab avaliku arutelu selle kohta, kuidas kõige paremini parandada õhukvaliteeti. Järgmise 12 nädala jooksul saavad huvitatud isikud jagada oma seisukohti selle kohta, kuidas tagada kehtiva raamistiku täielik rakendamine ning kuidas seda parandada ja täiendada toetavate meetmetega. Arutelu tulemusi kasutatakse Euroopa õhupoliitika ulatuslikul läbivaatamisel, mis toimub 2013. aastal. Arutelu kestab kuni 4. märtsini 2013.

Paljudele ELi kodanikele valmistab jätkuvalt muret õhusaaste ning sellega kaasnevad ohud keskkonnale ja inimeste tervisele. Hoolimata sellest, et viimastel aastakümnetel on õigusaktide abil selliste ohtlike saasteainete nagu vääveldioksiid, plii, lämmastikoksiidid, süsinikmonooksiid ja benseen sisaldust vähendatud, põhjustavad mõned saasteained ikka veel probleeme. Ohtlikke terviseriske põhjustavad suvine sudu, potentsiaalselt kahjulik troposfääriosoon ja tahked peenosakesed, mille ohutuid piirmäärasid pidevalt ületatakse. Seepärast sureb liidus õhusaaste tõttu igal aastal enneaegselt üle 350 000 inimese.

Arutelu on jagatud kahte ossa: esimene osa on üldsusele mõeldud lühike küsimustik ning teine osa põhjalikum küsimustik riigi haldusasutuste, piirkondlike või kohalike ametiasutuste ekspertidele ja praktikutele, teaduritele, ettevõtjatele, sidusrühmadele ning tervise, keskkonna ja muude valdkondadega seotud rühmadele, kellel on kogemusi ELi õhukvaliteedi alaste õigusaktide rakendamisega.

Veebipõhine arutelu on osa laiemast protsessist, mille eesmärk on kaasata kodanikuühiskonda tulevasse õhupoliitika läbivaatamisse. See on viimane ametlik etapp aruteluprotsessis, mille komisjon algatas 2011. aasta jaanuaris (vt MEMO/11/31) ning mis hõlmas korrapäraseid kohtumisi liikmesriikide ja muude sidusrühmadega; samuti on see esimene avalik arutelu ELi õhukvaliteedipoliitika tõhususe ja tulevikuprioriteetide üle (vt IP/11/813).

Lisaks avaldab komisjon lähiajal õhukvaliteedi kohta läbiviidud Eurobaromeetri uuringu tulemused. Uuringu käigus küsiti 27 liikmeriigis ligikaudu 25 000 eurooplase arvamust õhukvaliteediga seotud probleemide kohta.

Edasised sammud

Tuginedes kaheaastasele põhjalikule analüüsile ja kõnealuse põhjaliku arutelu tulemustele, esitab komisjon hiljemalt 2013. aastaks ELi tulevast õhupoliitikat käsitleva ettepaneku.

Lisateave

Küsimustik ekspertidele:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Küsimustik üldsusele:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Küsitlusvormi saab täita järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Täiendav teave ELi õhukvaliteedipoliitika ja selle läbivaatamise kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar