Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. prosince 2012

Životní prostředí: vyjádřete svůj názor na zlepšení politiky EU v oblasti kvality ovzduší

Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci o tom, jak nejlépe zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě. Během příštích dvanácti týdnů mohou zainteresované subjekty vyjádřit svůj názor na to, jakým způsobem lze zajistit úplné provedení stávajícího rámce, jak ho zlepšit a doplnit podpůrnými opatřeními. Výsledky konzultace budou tvořit součást komplexního přezkumu evropských politik v oblasti ovzduší, který má být proveden v roce 2013. Konzultace probíhá až do 4. března 2013.

Znečištění ovzduší a s ním související ohrožení životní prostředí a lidského zdraví jsou i nadále důvodem obav mnoha občanů EU. I přes pokrok, kterého bylo v posledních desetiletích dosaženo díky přijetí právních předpisů zaměřených na snížení škodlivých znečišťujících látek, jako jsou oxid siřičitý, olovo, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen, způsobují některé znečišťující látky nadále problémy. Letní smog, potenciálně škodlivý přízemní ozon a jemné částice, které představují výrazné riziko pro zdraví, pravidelně překračují bezpečné limity. Následkem toho způsobuje znečištění ovzduší v EU každoročně stále více než 350 000 předčasných úmrtí.

Konzultace se skládá ze dvou částí – krátkého dotazníku pro širokou veřejnost a delšího souboru dotazů pro odborníky na danou oblast z vnitrostátních správních orgánů, regionálních a místních orgánů, ze sféry výzkumu, podnikání, zdravotnictví, životního prostředí a pro další zúčastněné strany a skupiny, jež mají zkušenosti s prováděním právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší.

Tato internetová konzultace je součástí širšího procesu určeného k zapojení občanské společnosti do nadcházejícího přezkumu politiky. Jedná se o poslední formální krok v konzultačním procesu, který Komise zahájila v lednu 2011 (viz MEMO/11/31) a jehož součástí byla pravidelná setkání s členskými státy a ostatními zúčastněnými stranami a první veřejná konzultace týkající se efektivnosti politik EU v oblasti kvality ovzduší a budoucích priorit (viz IP/11/813).

Komise také zanedlouho zveřejní výsledky průzkumu Eurobarometru týkajícího se kvality ovzduší. O názor na otázky kvality ovzduší bylo požádáno přibližně 25 000 evropských občanů ve 27 členských státech.

Další postup

Komise na základě dvouleté hloubkové analýzy a výsledků tohoto rozsáhlého konzultačního procesu nejpozději v roce 2013 předloží návrh o budoucnosti politiky EU v oblasti ovzduší.

Další informace:

Dotazník pro odborníky: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Dotazník pro veřejnost:  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnosti o politice EU v oblasti ovzduší a jejím přezkumu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar