Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 7. decembra 2012

Zdravie pacientov vo vlastných rukách: digitálna budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Európska komisia zverejnila akčný plán na odstránenie bariér na ceste k úplnému využívaniu digitálnych riešení v európskych systémoch zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť v prospech pacientov, poskytnúť pacientom väčšiu kontrolu nad svojou starostlivosťou a znížiť náklady. Zatiaľ čo pacienti a pracovníci v zdravotníctve s nadšením používajú interoperabilné diaľkové služby v oblasti zdravia a milióny Európanov si stiahli aplikácie do svojich smartfónov, aby mohli sledovať svoje zdravie a pohodu, digitálna zdravotná starostlivosť má ešte čo doháňať, čo sa týka jej veľkého potenciálu na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a na vytvorenie efektívnych úspor.

Akčný plán (úplný zoznam v prílohe 1, MEMO/12/959) sa pokúša zvýšiť tempo zmien a zlepšení v oblasti zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom:

 1. objasňovania oblastí právnej neistoty,

 2. zlepšenia interoperability medzi systémami,

 3. zvyšovania povedomia a zručností pacientov a zdravotníckeho personálu,

 4. stredenia sa na pacienta prostredníctvom iniciatív spojených s osobným riadením zdravotníctva a podporovaním výskumu v oblasti personalizovanej medicíny,

 5. zabezpečenia bezplatného právneho poradenstva pre začínajúce podniky v oblasti elektronického zdravotníctva.

Komisia sa tiež zaväzuje vydať do roku 2014 zelenú knihu mobilného zdravotníctva (mHealth), ktorá bude riešiť otázky kvality a transparentnosti.

V sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie sa poskytuje právny prehľad toho, akým spôsobom sa súčasné právne predpisy EÚ uplatňujú na cezhraničnú telemedicínu, ako je telerádiológia, telekonzultácie, telemonitorovanie. V súčasnosti spadá telemedicína do pôsobnosti viacerých právnych nástrojov. Dokument objasňuje otázky, ktorým musí zdravotnícky pracovník čeliť pri poskytovaní cezhraničnej telemedicíny, ako napríklad:

 1. Je potrebná licencia/registrácia v členskom štáte pacienta?

 2. Ako by sa mali spracovávať údaje o zdraví? Bude sa dať daná služba preplatiť?

 3. Aký je režim zodpovednosti uplatniteľný v prípade podania žaloby?

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu, povedala: „Európske systémy zdravotnej starostlivosti ešte nie sú narušené, ale už sa v nich začínajú objavovať praskliny. Je čas vykonať zdravotnú kontrolu tohto modelu z 20. storočia. Nový európsky akčný plán elektronického zdravotníctva vysvetľuje, ako môžeme do zdravotnej starostlivosti zaviesť digitálne výhody a zrušiť bariéry brániace zdravotníctvu, aby sa stalo modernejším, bezpečnejším a viac zameraným na pacienta “

Tonio Borg, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, povedal: „Riešenia elektronického zdravotníctva môžu poskytnúť našim občanom vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť zameranú na pacienta. Dnešný akčný plán pomôže pretaviť potenciál elektronického zdravotníctva do lepšej starostlivosti pre našich občanov. Sieť elektronického zdravotníctva v rámci smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je naším nám pomôže realizovať náš spoločný záväzok nájsť interoperabilné riešenia na úrovni EÚ.“

Členovia novej siete elektronického zdravotníctva, zriadenej smernicou o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pomôžu pri realizovaní akčného plánu a poskytnú priamy odkaz na národné zdravotnícke orgány a vládne oddelenia.

Chronológia

Nový akčný plán elektronického zdravotníctva je odpoveďou na žiadosť členských štátov z roku 2009. Na prípravu nového plánu Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala v roku 2011.

Digitálna agenda pre Európu zahŕňa tri špecifické opatrenia v oblasti elektronického zdravotníctva zamerané na rozšírenie telemedicíny, prístupu pacientov k ich zdravotným údajom a interoperability.

Napriek hospodárskej kríze vzrástol globálny trh telemedicíny z 9,8 miliardy USD v roku 2010 na 11,6 miliardy USD v roku 2011, zatiaľ čo globálny trh elektronického zdravotníctva je nastavený tak, aby do roku 2017 narástol na 17,5 miliardy eur.

Niektoré vlády EÚ vynaložia na zdravotnú starostlivosť až 15% svojho rozpočtu.

Tieto fakty naznačujú rýchlo sa meniacu situáciu, na riešenie ktorej musí byť akčný plán dostatočne flexibilný.

Európska komisia je aktívna v oblasti elektronického zdravotníctva viac ako jedno desaťročie. Predchádzajúce opatrenia Komisie zahŕňajú:

 1. 2004 prvý akčný plán v oblasti elektronického zdravotníctva,

 2. 2008 oznámenie Komisie o telemedicíne,

 3. 2008 rozsiahly pilotný program o obnovení oblasti zdravia Renewing Health, ktorý meria účinnosť a nákladovú efektívnosť telemedicínskych služieb poskytovaných v 9 regiónoch Európy,

 4. 2008 odporúčanie týkajúce sa interoperabilných elektronických zdravotných záznamov,

 5. 2011 prijatie prvého zákona EÚ zaisťujúceho interoperabilitu elektronického zdravotníctva, smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,

 6. 2011 rozsiahly pilotný Európsky projekt verejného zdravotníctva epSOS spojil 23 krajín pri vedení cezhraničných súhrnných údajov pacientov a služieb elektronických lekárskych predpisov v celej Európe,

 7. 2011 európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (EIPAHA), ktorého činnosť sa opiera o 261 záväzkov zo strany vyše 3000 strán zainteresovaných v EIPAHA s cieľom zlepšiť kvalitu života štyroch miliónov starších európskych občanov v období medzi súčasnosťou a rokom 2015, záväzky zahŕňajú zavedenie správy integrovanej starostlivosti a liečby chronických chorôb s využitím inovatívnych riešení monitorovania na diaľku,

 8. 2012 spustenie siete elektronického zdravotníctva, ktorá bude spájať všetky členské štáty EÚ, aby pracovali na usmerneniach pre interoperabilitu elektronického zdravotníctva.

Ďalšie informácie

Akčný plán elektronického zdravotníctva 2012-2020: Často kladené otázky (MEMO/12/959)

webová stránka elektronického zdravotníctva

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

komisárka Neelie Kroesová:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

komisár Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_sk.htm

Akčný plán elektronického zdravotníctva a pracovný dokument útvarov Komisie o telemedicíne

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar