Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 grudnia 2012 r.

Pacjenci u steru: cyfrowa przyszłość opieki zdrowotnej

Komisja Europejska przedstawiła plan działania, który ma umożliwić zastosowanie na pełną skalę rozwiązań cyfrowych w europejskich systemach opieki zdrowotnej. Dzięki temu poprawi się jakość opieki zdrowotnej z korzyścią dla pacjentów, oni sami będą mieli więcej do powiedzenia w kwestii swojego leczenia, a jego koszty spadną. Już dziś pacjenci i pracownicy medyczni z entuzjazmem podchodzą do stosowania telemedycyny, a miliony Europejczyków pobrały aplikacje na smartfony, przy pomocy których śledzą stan swojego zdrowia i samopoczucie. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia, by w pełni wykorzystać wielkie możliwości cyfrowej opieki zdrowotnej dla poprawy jakości opieki zdrowotnej i zwiększenia jej efektywności.

Plan działania (pełny wykaz działań w załączniku 1, MEMO/12/959) ma zwiększyć tempo zmian i przynieść poprawę jakości opieki zdrowotnej. Proponowane działania polegają na:

 1. wyeliminowaniu niejasności prawnych,

 2. zwiększeniu interoperacyjności systemów,

 3. poprawie wiedzy i umiejętności pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej,

 4. zwiększeniu roli pacjentów poprzez inicjatywy związane z osobistym zarządzaniem zdrowiem i wspieranie badań nad spersonalizowaną medycyną,

 5. zapewnieniu bezpłatnych porad prawnych dla podmiotów rozpoczynających działalność w tym sektorze.

Komisja zobowiązuje się także do opublikowania do 2014 r. zielonej księgi na temat jakości i przejrzystości m-zdrowia (mobilnego zdrowia).

W towarzyszącym dokumencie roboczym służb Komisji opisano, w jakim zakresie obecne przepisy UE mają zastosowanie do transgranicznej telemedycyny, czyli takich usług jak teleradiologia, telekonsultacje czy telemonitoring. Telemedycyna wchodzi obecnie w zakres kilku aktów prawnych. Dokument ten dostarcza odpowiedzi na pytania, z którymi stykają się pracownicy medyczni świadczący usługi w dziedzinie transgranicznej telemedycyny, na przykład:

 1. Czy trzeba uzyskać licencję lub zarejestrować się w państwie członkowskim pacjenta?

 2. Jak należy przetwarzać dane dotyczące zdrowia? Czy koszty usługi podlegają zwrotowi?

 3. W przypadku podjęcia kroków prawnych, jakie przepisy dotyczące odpowiedzialności będą miały zastosowanie?

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej, powiedziała: „Systemy opieki zdrowotnej w Europie wciąż jeszcze działają, ale można już zauważyć pierwsze oznaki problemów. Czas, by bliżej przyjrzeć się temu modelowi funkcjonowania rodem z XX w. Nowy europejski plan działania w zakresie e-zdrowia określa, w jaki sposób możemy wykorzystać technologie cyfrowe z korzyścią dla opieki zdrowotnej i usunąć bariery na drodze do bardziej inteligentnych, bezpieczniejszych i zorientowanych na pacjenta usług zdrowotnych.”.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg, oświadczył: „Rozwiązania w zakresie e-zdrowia mogą podnieść jakość opieki zdrowotnej dla naszych obywateli i zorientować ją w większym stopniu na pacjenta. E-zdrowie sprawia, że opieka zdrowotna jest bliżej ludzi i poprawia efektywność systemów zdrowotnych. Przedstawiamy dziś plan działania, który pomoże wykorzystać potencjał e-zdrowia do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla naszych obywateli. W ramach sieci e-zdrowia, ustanowionej w dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, wspólnie poszukujemy interoperacyjnych rozwiązań na poziomie UE.”

Członkowie nowej sieci e-zdrowia, utworzonej dyrektywą w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, będą pomagać we wdrożeniu planu działania. Sieć zapewnia także bezpośredni kontakt z krajowymi organami ds. opieki zdrowotnej i z właściwymi ministerstwami.

Kontekst

Nowy plan działania w dziedzinie e-zdrowia przyjęto w odpowiedzi na wezwanie państw członkowskich z 2009 r. Przygotowując ten dokument, Komisja przeprowadziła w 2011 r. konsultacje społeczne.

W Europejskiej agendzie cyfrowej przewidziano trzy działania dotyczące e-zdrowia, związane z wdrożeniem telemedycyny na szeroką skalę, dostępem pacjentów do danych dotyczących ich zdrowia oraz interoperacyjnością.

Pomimo kryzysu gospodarczego wartość globalnego rynku telemedycyny wzrosła z 9,8 mld dol. w 2010 r. do 11,6 mld dol. w 2011 r., podczas gdy wartość globalnego rynku m-zdrowia ma do 2017 r. rosnąć o 17,5 mld euro rocznie.

Niektóre państwa UE wydają na opiekę zdrowotną aż 15 proc. budżetu.

Powyższe dane wskazują na szybki rozwój sytuacji. Plan działania w dziedzinie zdrowia musi być na tyle elastyczny, by móc dostosowywać się do tych zmian.

Komisja Europejska podejmuje działania w dziedzinie e-zdrowia od ponad dziesięciu lat. Wśród dotychczasowych inicjatyw należy wymienić:

 1. 2004 r.: pierwszy plan działania w dziedzinie e-zdrowia.

 2. 2008 r.: komunikat Komisji w sprawie telemedycyny

 3. 2008 r.: Renewing Health, projekt pilotażowy na dużą skalę, w ramach którego w 9 regionach Europy ocenia się wydajność usług w zakresie telemedycyny i ich efektywność pod względem kosztów.

 4. 2008r.:zalecenie w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia.

 5. • 2011 r.: przyjęcie dyrektywy w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – pierwszego aktu prawa UE, który reguluje kwestie interoperacyjności e-zdrowia.

 6. 2011 r.:epSOS, projekt pilotażowy na dużą skalę, w którym 23 państwa prowadzą pilotaż transgranicznych kartotek pacjenta i elektronicznych systemów do wystawiania recept w Europie.

 7. 2011 r.:Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu – ponad 3 tys. stron tego partnerstwa zobowiązało się do 261 działań mających poprawić do 2015 r. jakość życia czterech milionów starszych mieszkańców Europy. Zobowiązano się m.in. do wdrożenia zintegrowanej opieki i zarządzania chorobami przewlekłymi przy użyciu innowacyjnych rozwiązań w zakresie telemonitorowania.

 8. 2012 r.: początek działalności sieci e-zdrowia, w ramach której wszystkie państwa członkowskie UE współpracują nad wytycznymi w sprawie interoperacyjności e-zdrowia.

Dodatkowe informacje

Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020: najczęściej zadawane pytania (MEMO/12/959)

Strona internetowa na temat e-zdrowia: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komisarz Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_pl.htm

Plan działania w dziedzinie e-zdrowia i towarzyszący dokument roboczy służb Komisji, dokument roboczy służb Komisji dotyczący telemedycyny:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontakt :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar