Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 7 d.

Pacientų reikalai svarbiausia. Skaitmeninė sveikatos priežiūros ateitis

Europos Komisija paskelbė veiksmų planą, pagal kurį bus šalinamos kliūtys, trukdančios visapusiškai taikyti skaitmeninius sprendimus Europos sveikatos priežiūros sistemose. Rūpinantis nauda pacientams, siekiama gerinti sveikatos priežiūrą, sudaryti daugiau galimybių pacientams patiems spręsti dėl priežiūros, taip pat sumažinti išlaidas. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai noriai naudoja nuotolinės sveikatos priežiūros būdus, milijonai europiečių yra atsisiuntę išmaniųjų telefonų taikomųjų programų, kuriomis stebima jų sveikata ir būklė, tačiau dar yra galimybių geriau išnaudoti skaitmenines priemones, siekiant pagerinti sveikatos priežiūrą ir dar daugiau sutaupyti.

Spartinti pokyčių tempą ir gerinti sveikatos priežiūrą siekiama šiais veiksmais (visas veiksmų sąrašas pateiktas 1 priede, MEMO/12/959):

 1. išaiškinti teisiškai neapibrėžtų sričių klausimus,

 2. geriau suderinti sistemas,

 3. geriau informuoti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus ir lavinti jų įgūdžius,

 4. įgyvendinant iniciatyvas, susijusias su asmenine sveikatos priežiūra, vadovautis paciento interesais, taip pat remti personalizuotos medicinos mokslinius tyrimus,

 5. užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą naujoms, veiklą „E. sveikatos“ srityje pradedančioms įmonėms.

Komisija taip pat įsipareigoja 2014 m. paskelbti žaliąją knygą mobilių sveikatos priežiūros technologijų (angl. Mobile Health, mHealth) klausimais, kurioje bus nagrinėjamos kokybės ir skaidrumo problemos.

Pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente apžvelgiama, kaip galiojantys ES teisės aktai taikomi tarpvalstybinėms (kitose valstybėse narėse teikiamoms) nuotolinės medicinos paslaugoms (pavyzdžiui, nuotolinei radiologijai, nuotoliniam konsultavimui arba nuotoliniam stebėjimui). Šiuo metu nuotolinei medicinai taikomos kelios teisinės priemonės. Dokumente aiškinami klausimai, kurių kyla sveikatos priežiūros specialistui, teikiančiam nuotolinės medicinos paslaugas užsienyje, pavyzdžiui:

 1. Ar jam būtinas valstybės narės, kurioje gyvena pacientas, pažymėjimas (registracija)?

 2. Kaip tvarkomi asmens sveikatos duomenys? Ar suteikta paslauga kompensuojama?

 3. Kokia atsakomybės tvarka taikoma, jei iškeliama byla?

Už Skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Europos sveikatos apsaugos sistema veikia, tačiau aiškėja nesklandumų. Laikas atlikti šio XX amžiuje sukurto modelio patikrą. Naujame Europos „E. sveikatos veiksmų plane paaiškinta, kaip skaitmenines technologijas galėtume naudingai naudoti sveikatos priežiūrai ir pašalinti kliūtis teikti pažangesnes, saugesnes ir geriau pacientams pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas.

Už sveikatą ir vartotojų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Naudodamiesi „E. sveikatossprendimais, savo piliečiams galime teikti aukštos kokybės specialiai pacientams pritaikytą sveikatos priežiūrą. „E. sveikatos“ priemonėmis sveikatos priežiūra priartinama prie žmogaus ir užtikrinamas naudingesnis sveikatos priežiūros sistemos veikimas. Šiandien paskelbtas veiksmų planas padės pasinaudoti „E. sveikatos“ galimybėmis užtikrinti geresnę mūsų piliečių sveikatos priežiūrą. Bendradarbiaudami pagal Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvą sukurtame tinkle „E. sveikata, savo pastangas telkiame ES lygiu suderintų sprendimų paieškai.

Pagal Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvą sukurto tinklo „E. sveikata“ nariai padės įgyvendinti veiksmų planą ir užtikrins tiesioginį ryšį su nacionalinėmis sveikatos priežiūros institucijomis ir vyriausybių padaliniais.

Pagrindiniai faktai

Naujas „E. sveikatos“ veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į 2009 m. valstybių narių prašymą. Kad jį parengtų, Komisija 2011 m. vykdė viešas konsultacijas.

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje yra trys konkretūs „E. sveikatos“ veiksmai, kuriais siekiama plačiau taikyti nuotolinės medicinos priemones, pacientams užtikrinti prieigą prie jų sveikatos duomenų ir suderinti tuos duomenis.

Nepaisant ekonomikos krizės, pasaulinė nuotolinės medicinos rinka padidėjo nuo 9,8 mlrd. dolerių 2010 m. iki 11,6 mlrd. dolerių 2011 m.; tikėtina, kad iki 2017 m. pasaulinė mobilių sveikatos priežiūros technologijų rinka išaugs iki 17,5 mlrd. EUR.

Kai kurių ES šalių vyriausybės sveikatos priežiūrai skiria iki 15 proc. biudžeto.

Šie faktai rodo, kad „E. sveikatos“ veiksmų planas turi būti pakankamai lengvai pritaikomas prie skirtingų aplinkybių.

Europos Komisija „E. sveikatos“ priemones aktyviai įgyvendina daugiau kaip dešimtmetį. Komisijos atlikti darbai:

 1. pirmasis „E. sveikatos“ veiksmų planas (2004 m.),

 2. Komisijos komunikatas dėl nuotolinės medicinos (2008 m.),

 3. plataus masto bandomasis projektas „Renewing Health“, kurį įgyvendinant 9 Europos regionuose vertintas nuotolinės medicinos paslaugų veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas (2008 m.),

 4. Rekomendacija dėl elektroninių sveikatos įrašų sistemų suderinamumo (2008 m.),

 5. priimta Direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas – pirmasis ES teisės aktas, kuriuo reglamentuojamas „E. sveikatos“ suderinamumas, (2011 m.),

 6. plataus masto projektas „epSOS“, kurį drauge įgyvendinusios 23 valstybės išbandė keitimosi pacientų sveikatos istorijų santraukomis ir e. receptų paslaugų teikimo visoje Europoje būdus (2011 m.),

 7. Europos inovacijų partnerystė „Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata“, kurios veiksmai grindžiami daugiau kaip 3 000 partnerių 261 įsipareigojimu iki 2015 m. pagerinti keturių milijonų pagyvenusių Europos piliečių gyvenimo kokybę (2011 m.). Be kitų dalykų, įsipareigota naudojantis nuotolinio stebėjimo sprendimais įdiegti integruotą priežiūrą ir lėtinių ligų valdymą,

 8. pradėjo veikti „E. sveikatos“ tinklas, kuriame bendradarbiaudamos ES valstybės narės rengia „E. sveikatos“ suderinamumo gaires (2012 m.).

Daugiau informacijos

2012–2020 m. „E. sveikatos“ veiksmų planas. Dažniausiai užduodami klausimai (MEMO/12/959)

„E. sveikatos“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komisijos narė Neelie Kroes

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komisijos narys Tonio Borg

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Veiksmų planas ir Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „E. sveikata“, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas nuotolinės medicinos klausimais

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Asmenys ryšiams

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar