Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. detsember 2012

Ohjad patsiendi kätte: tuleviku digitaalne tervishoid

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud tegevuskava, mis aitab kõrvaldada takistusi digilahenduste igakülgselt kasutamiselt Euroopa tervishoiusüsteemides. Eesmärk on parandada tervishoiusüsteemi patsiendi seisukohast, võimaldada patsiendile paremat kontrolli oma tervise üle ja vähendada kulusid. Hoolimata sellest, et patsiendid ja tervishoiutöötajad on varmad kasutama kaugtervishoiulahendusi ja miljonid eurooplased on oma nutitelefoni alla laadinud rakendusi, mis võimaldavad neil oma tervist ja heaolu jälgida, tuleb tervishoiusüsteemi tõhustamiseks ja selle tulemusel kokkuhoiu saavutamiseks rohkem ära kasutada e-tervishoiu potentsiaali.

Tegevuskavaga (valdkondade tervikloetelu 1. Lisas, MEMO/12/959) püütakse kiirendada tervishoiusüsteemis tehtavaid muudatusi ja täiustada seda süsteemi järgmiste sammudega:

 1. õiguskindlusetuse kõrvaldamine;

 2. süsteemide koostalitluse tõhustamine;

 3. patsientide ja tervishoiutöötajate teadlikkuse suurendamine ja oskuste parandamine;

 4. põhirõhu asetamine patsiendile algatustes, mis on seotud tema enda tervise kontrolliga, ja isikustatud meditsiini alaste teadusuuringute toetamine;

 5. tasuta õigusabi tagamine e-tervisega seotud ettevõtjate tegevuse alustamisel.

Samuti on komisjonil kavas anda 2014. aastaks välja m-tervise (mobiilne tervishoid) alane roheline raamat, milles käsitletakse kvaliteedi- ja läbipaistvusküsimusi.

Tegevuskavale lisatud komisjoni talituste töödokumendis antakse õiguslik ülevaade sellest, kuidas praegu ELis kehtivaid õigusakte kohaldatakse piiriüleses telemeditsiinis (sellised teenused nagu teleradioloogia, -konsulteerimine või -monitooring). Praegu kuulub telemeditsiin mitme erineva õigusliku vahendi reguleerimisalasse. Dokumendis täpsustatakse piiriüleseid telemeditsiiniteenuseid osutava tervishoiutöötaja ees seisvaid probleeme, näiteks:

 1. kas ta peab olema patsiendi liikmesriigis litsentsitud/registreeritud?

 2. kuidas tuleks töödelda terviseandmeid? kas osutatava teenuse maksumus hüvitatakse?

 3. missugust vastutussüsteemi kohaldatakse kohtumenetluses?

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Euroopa tervishoiusüsteemid ei ole veel kokku varisenud, kuid märgata on esimesi mõrasid. On aeg 20. sajandi tervishoiumudel üle vaadata. Uues Euroopa e-tervise tegevuskavas näidatakse, kuidas tervishoid võib digitaalarengust kasu saada, ning sellega kõrvaldatakse takistused üleminekult arukamatele, ohutumatele ja patsiendikesksematele tervishoiuteenustele.”

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg märkis omalt poolt järgmist: „E-terviselahendustega on võimalik meie kodanikele tagada kõrgekvaliteediline ja patsiendikeskne tervishoiusüsteem. E-tervise abil tuuakse tervishoiusüsteem inimesele lähemale ja tõhustatakse seda. See tegevuskava aitab kasutada ära e-tervishoiuteenuste potentsiaali, et inimeste eest paremini hoolitseda. Tänu piiriüleste tervishoiuteenuste direktiivist tulenevale e-tervise võrgustikule on võimalik suunata meie ühised jõupingutused kogu ELi tasandil koostalitlusvõimeliste lahenduste leidmisele.”

Tegevuskava aitavad rakendada e-tervise võrgustiku (loodud piiriüleste tervishoiuteenuste direktiiviga) liikmed, kes on otseseks ühenduslüliks liikmesriikide tervishoiuasutuste ja valitsusasutuste vahel.

Taustteave

Uus e-tervise tegevuskava valmis vastusena liikmesriikide 2009. aasta taotlusele. Uue kava koostamiseks korraldas komisjon 2011. aastal avaliku arutelu.

Euroopa digitaalarengu tegevuskava hõlmab kolme e-tervisealast meedet, mille eesmärk on võtta laialdaselt kasutusele telemeditsiiniteenused ning tagada patsientidele juurdepääs oma terviseandmetele ja teenuste koostalitlus.

Hoolimata majanduskriisist suurenes telemeditsiinituru maht 9,8 miljardilt dollarilt 2010. aastal 11,6 miljardile dollarile 2011. aastal ning 2017. aastaks peaks ülemaailmse m-terviseturu maht kasvama 17,5 miljardi euroni.

Mõnes ELi liikmesriigis kulutab valitsus oma eelarvest tervishoiule kuni 15%.

Need faktid annavad tunnistust kiiresti muutuvast olukorrast, millega toime tulekuks peab e-tervise tegevuskava olema piisavalt paindlik.

Euroopa Komisjon on juba terve kümnendi aktiivselt tegelenud e-tervise küsimusega. Varem on komisjon selles valdkonnas teinud järgmist:

 • 2004. aastal võeti vastu esimene e-tervise tegevuskava;

 • 2008. aastal võeti vastu komisjoni teatis telemeditsiini kohta;

 • 2008. aastal käivitati ulatuslik tervishoiusüsteemi uuendamise teemaline katseprojekt, millega mõõdetakse telemeditsiiniteenuste tõhusust ja tasuvust üheksas Euroopa piirkonnas;

 • 2008. aastal võeti vastu soovitus digitaalsete terviseloosüsteemide koostalitlusvõime kohta;

 • 2011. aastall võeti ELis vastu esimene õigusakt, mille sätetes käsitletakse e-tervise koostalitlusvõimet, ja direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius;

 • 2011. aastal kaasati laialdasse katseprojekti epSOS 23 riiki, et üle Euroopa katsetada piiriüleseid patsientide terviseandmete kokkuvõtteid ja digiretsepte;

 • 2011. aastal käivitati täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev innovatsioonipartnerlus (EIPAHA), mis hõlmab 261 kohustust, mille on võtnud partnerlusega liitunud rohkem kui 3000 sidusrühma, et praegusest kuni 2015. aastani parandada nelja miljoni eaka eurooplase elukvaliteeti. Nende kohustuste hulka kuuluvad integreeritud hooldusteenused ja krooniliste haiguste kontrolli all hoidmine, milleks kasutatakse uuenduslikke telemonitooringulahendusi.

 • 2012. aastal loodi e-tervise võrgustik, kuhu on koondunud kõik ELi liikmesriigid eesmärgiga töötada välja e-tervise koostalitlusvõimet käsitlevad suunised.

Lisateave

E-tervise tegevuskava aastateks 2012–2020: korduvad küsimused (MEMO/12/959)

E-tervise veebisait http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Volinik Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Volinik Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

E-tervise tegevuskava ja komisjoni talituste töödokument, telemeditsiini käsitlev komisjoni talituste töödokument:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar