Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 7. prosince 2012

Zdraví pacientů ve vlastních rukách: digitální budoucnost pro zdravotní péči

Evropská komise zveřejnila akční plán na překonání překážek, které brání plnému využití digitálních řešení v evropských systémech zdravotní péče. Cílem je zkvalitnit zdravotní péči pro pacienty, poskytnout pacientům více nástrojů ke kontrole této péče a snížit její náklady. Ačkoli pacienti a zdravotníci s nadšením využívají možností, které nabízí řešení zdravotní péče na dálku, a miliony Evropanů si stahují příslušné aplikace do svých smartphonů, aby mohly sledovat svůj zdravotní stav, je nyní třeba plně využít potenciál digitálního zdravotnictví, aby se zkvalitnila zdravotní péče a vznikly úspory z racionalizace.

Účelem akčního plánu (úplný seznam opatření je uveden v příloze 1, MEMO/12/959) je zvýšit tempo změn a zkvalitnit zdravotní péči tím, že se:

 1. vyjasní oblasti, kde panuje právní nejistota,

 2. zlepší interoperabilita mezi systémy,

 3. zvýší povědomí a zlepší dovednosti u pacientů a zdravotnických pracovníků,

 4. do popředí zájmu umístí pacienti pomocí iniciativ souvisejících s péčí o zdraví a podporou výzkumu v personalizované medicíně a

 5. zajistí bezplatné právní poradenství pro začínající podniky v oblasti elektronického zdravotnictví.

Komise se rovněž zavazuje, že do roku 2014 zveřejní zelenou knihu o mobilním zdraví (mHealth), která se bude zabývat otázkami kvality a transparentnosti.

Přiložený pracovní dokument útvarů Komise poskytuje právní přehled, pokud jde o uplatnění stávajících právních předpisů EU na přeshraniční telemedicínu (služby jako je teleradiologie, telekonzultace nebo telemonitoring). Telemedicína spadá v současnosti do působnosti několika právních předpisů. Dokument objasňuje, jakým problémům čelí kvalifikovaný zdravotník při poskytování přeshraniční telemedicíny, například:

 1. Musí být zdravotníci držiteli licence/ být registrováni v členském státě pacienta?

 2. Jak by měly být zdravotní údaje zpracovány? Bude se daná služba proplácet?

 3. Jaký režim odpovědnosti se použije v případě podání žaloby?

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, uvedla: „Evropské zdravotní systémy se ještě nezhroutily, ale praskliny se již začínají objevovat. Je načase tento model zdravotnictví poplatný 20. století přezkoumat. Nový evropský akční plán pro elektronické zdravotnictví uvádí způsoby, jak můžeme do zdravotní péče vnést výhody digitální doby a odstranit překážky bránící promyšlenějším a bezpečnějším zdravotním službám zaměřeným primárně na pacienta.“

Tony Borg, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Řešení v oblasti elektronického zdravotnictví mohou našim občanům poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči zaměřenou na pacienta. Elektronické zdravotnictví přiblíží zdravotní péči občanům a zlepší účinnost systémů, které ji poskytují. Akční plán, který dnes Komise přijala, pomůže přeměnit potenciál elektronického zdravotnictví do lepší péče o naše občany. Síť pro elektronické zdravotnictví v rámci směrnice o přeshraniční zdravotní péči odráží naše společné odhodlání k nalezení interoperabilních řešení na úrovni EU.“

Členové nové sítě pro elektronické zdravotnictví, zřízené směrnicí o přeshraniční zdravotní péči, budou pomáhat při provádění akčního plánu a poskytovat přímou vazbu na vnitrostátní zdravotnické orgány a vládní resorty.

Souvislosti

Nový akční plán pro elektronické zdravotnictví je reakcí na žádost členských států z roku 2009. Před přípravou nového plánu uspořádala Komise v roce 2011 veřejnou konzultaci.

Digitální agenda pro Evropu obsahuje tři konkrétní opatření v oblasti elektronického zdravotnictví, která jsou zaměřena na rozsáhlé rozšíření telemedicíny, přístup pacientů k jejich zdravotním údajům a interoperabilitu.

Navzdory hospodářské krizi vzrostl celosvětový trh s telemedicínou z 9,8 mld. USD v roce 2010 na 11,6 mld. USD v roce 2011. Předpokládá se, že celosvětový trh s mobilní zdravotní péčí vzroste do roku 2017 o 17,5 mld. EUR za rok.

Některé vlády EU vydávají na zdravotní péči ze svého rozpočtu až 15 %.

Tyto skutečnosti svědčí o rychle se měnící situaci, kterou musí akční plán pro elektronické zdravotnictví dostatečně pružně řešit.

Evropská komise vyvíjí činnost v oblasti elektronického zdravotnictví již více než deset let. Opatření Komise zahrnují:

 • první akční plán pro elektronické zdravotnictví (2004),

 • sdělení Komise o telemedicíně (2008),

 • rozsáhlý pilotní projekt Renewing Health (Obnova zdravotní péče), který měří účinnost a nákladovou efektivnost telemedicínských služeb v devíti evropských regionech (2008),

 • doporučení týkající se interoperabilních elektronických zdravotních záznamů (2008),

 • přijetí prvního předpisu EU s ustanoveními o interoperabilitě elektronického zdravotnictví, směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (2011),

 • rozsáhlý pilotní projekt epSOS, jehož se účastní 23 zemí a který se týká přeshraničního využívání elektronických zdravotních knížek a elektronických služeb v oblasti lékařských předpisů v Evropě (2011),

 • evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIPAHA), jehož akce navazují na 261 závazků více než 3 000 zúčastněných subjektů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života čtyř milionů evropských seniorů do roku 2015. Závazky zahrnují zavedení integrované péče a léčbu chronických onemocnění s využitím inovativních řešení telemonitoringu (2011).

 1. zahájení činnosti sítě pro elektronické zdravotnictví sdružující všechny členské státy ve spolupráci na pokynech pro interoperabilitu elektronického zdravotnictví (2012).

Další informace:

Akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020: nejčastěji kladené dotazy (MEMO/12/959)

Internetová stránka věnovaná elektronickému zdravotnictví:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komisařka Neelie Kroesová:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komisař Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Akční plán a pracovní dokument útvarů Komise týkající se elektronického zdravotnictví, pracovní dokument útvarů Komise o telemedicíně:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar