Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 декември 2012 г.

Пациентите определят посоката: цифрово бъдеще за здравното обслужване

Европейската комисия оповести план за действие за преодоляване на пречките пред пълноценното използване на цифровите технологии в европейските системи за здравно обслужване. Целта е да се подобри здравното обслужване в полза на пациентите, да се предостави по-голям контрол върху грижите за здравето им и да се намалят разходите. Въпреки че пациентите и здравните специалисти активно използват дистанционните здравни услуги и милиони европейци са свалили приложения за смартфони за проследяването на тяхното здраве и благосъстояние, цифровото здравно обслужване тепърва ще се възползва от големия си потенциал за подобряване на здравното обслужване и за генериране на икономии по отношение на ефективността.

Планът за действие (пълен списък на действията е включен в приложение 1, MEMO/12/959) прави опит да ускори промените и да подобри здравно обслужване, като:

 1. изяснява областите на правна несигурност

 2. подобрява оперативната съвместимост между системите

 3. повишава на осведомеността и уменията на пациентите и здравните специалисти

 4. определя централна роля на пациентите с инициативи, свързани с личното управлението на здравето и подкрепящи научните изследвания в областта на персонализираната медицина

 5. осигурява безплатни правни съвети за новосъздадени предприятия в областта на електронното здравеопазване.

Комисията също така се ангажира да издаде Зелена книга за мобилното здраве до 2014 г., насочена към въпроси, свързани с качеството и прозрачността.

Придружаващ работен документ на службите на Комисията предоставя правен преглед на прилагането на настоящото законодателство на ЕС за трансграничната телемедицина (услуги като дистанционни рентгенология, консултации или наблюдение). Понастоящем телемедицината попада в обхвата на няколко правни инструмента. В доклада се изясняват въпроси, с които се сблъскват медицинските лица при предоставянето на трансгранични услуги в областта на телемедицината, например:

 1. Необходимо ли е да са лицензирани/регистрирани в държавата членка на пациента?

 2. Как следва да се обработват данните за здравословното състояние? Възстановяват ли се разходите за дадена услуга?

 3. Какъв е режимът на отговорност, приложим в случай на съдебен иск?

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Европейските системи на здравеопазване се държат, но се виждат пукнатини. Време е да се направи преглед на настоящия модел от ХХ век. Новият европейски план за електронно здравеопазване показва как цифровите технологии могат да бъдат от полза за здравеопазването и как да се премахнат пречките пред по-интелигентни, безопасни, насочени към пациента здравни услуги.“

Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „Решенията на електронното здравеопазване могат да доведат до висококачествено, насочено към пациента здравеопазване за нашите граждани. Електронното здравеопазване е по-близо до хората и подобрява ефективността на системите за здравно обслужване. Днешният план за действие в областта на електронното здравеопазване ще спомогне за превръщането на потенциала му в по-добро здравно обслужване за нашите граждани. Мрежата за електронно здравеопазване по смисъла на Директивата за трансгранично здравно обслужване мобилизира съвместния ни ангажимент за намиране на оперативно съвместими решения на равнище ЕС.“

Членове на новата мрежа за електронното здравеопазване, създадена от Директивата за трансгранично здравно обслужване ще спомогне за осъществяването на плана за действие и осигури пряка връзка с националните здравни органи и ведомства.

Контекст

Новият план за действие за електронно здравеопазване е в отговор на искане на държавите членки от 2009 г. За да подготви новия план, през 2011 г. Комисията проведе обществена консултация относно плана за действие в областта на електронното здравеопазване.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа включва три конкретни действия в сферата на електронното здравеопазване, насочени към широко разпространено въвеждане на телемедицината, достъпа на пациентите до здравните им данни и оперативната съвместимост.

Въпреки икономическата криза световният пазар за телемедицински услуги се увеличи от 9,8 млрд. USD през 2010 г. на 11,6 млрд. USD през 2011 г., a глобалният пазар за мобилно здраве се очаква до 2017 г. да нарасне до 17,5 млрд. EUR годишно.

Някои правителства в ЕС изразходват до 15 % от своите бюджети за здравно обслужване.

Тези факти показват една бързо променяща се ситуация, в която планът за действие за електронно здравеопазване трябва да бъдат достатъчно гъвкав, за да се справи с нея.

Европейската комисия предприема активни действия в областта на електронното здравеопазване от повече от едно десетилетие. Досегашните действия на Европейската комисия включват:

 1. 2004 г.— първи план за действие за електронно здравеопазване

 2. 2008 г. — съобщение на Комисията относно телемедицината

 3. 2008 г. — широкомащабен пилотен проект за обновяване на здравеопазването, който измерва ефикасността и ефективността на разходите при предоставянето на телемедицински услуги в 9 региона на Европа.

 4. 2008 г. — препоръка относно трансграничната оперативна съвместимост на системите за електронни здравни досиета

 5. 2011 г. — приемане на първия европейски законов акт с разпоредби относно оперативната съвместимост на електронното здравеопазване, директивата относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

 6. 2011 г. — epSOS, широкомащабни пилотен проект, обединяващ 23 държави в пилотен проект за трансгранични медицински досиета и електронни рецепти в цяла Европа.

 7. 2011 г. — Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. Това действие се основава на 261 ангажимента от над 3000 участници в партньорството, за да се подобри качеството на живот на четири милиона възрастни европейски граждани от настоящия момент до 2015 г. Ангажиментите включват въвеждането на интегрирани медицински грижи и управление на хроничните заболявания чрез използване на иновативни решения за дистанционно наблюдение.

 8. 2012 г. — началото на мрежата за електронно здравеопазване, обединяваща всички държави членки на ЕС в изработването на насоки за оперативната съвместимост на електронното здравеопазване

За повече информация

План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 г: Често задавани въпроси (MEMO/12/959)

Уебсайт на електронното здравеопазване:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Комисар Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Комисар Tony Борг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_bg.htm

План за действие за електронно здравеопазване и работен документ, работен документ на службите на Комисията относно телемедицината:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

За контакт:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar