Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 december 2012

Bedömning av brottsbekämpningsverktyg: inga nya EU-databaser behövs

Informationsutbyte är ett viktigt instrument för de brottsbekämpande myndigheterna, både i kampen mot grov organiserad brottslighet (t.ex. terrorism, människohandel och smuggling av narkotika eller skjutvapen) och brott som begås av personer i ett annat land än hemlandet (t.ex. mord och sexuellt våld mot barn).

Idag antar Europeiska kommissionen ett meddelande om hur detta informationsutbyte fungerar i EU idag och med praktiska rekommendationer om hur det ska kunna förbättras.

Slutsatsen är att informationsutbytet i allmänhet fungerar väl och att inga nya EU-databaser för brottsbekämpning behövs i nuläget. De befintliga EU-instrumenten bör dock användas på ett bättre sätt och informationsutbytet organiseras mer konsekvent, främst genom att gemensamma kontaktpunkter för brottsbekämpande myndigheter inrättas i alla EU-länder.

I meddelandet betonas behovet av uppgifter av hög kvalitet och av att dataskyddsbestämmelser följs. Förklaringar ges också av hur EU kommer att stödja medlemsländerna, bl.a. genom ekonomiska bidrag och utbildning.

– Att förbättra informationsutbytet mellan länderna är inget självändamål, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. Syftet är att effektivisera brottsbekämpningen och minska skadorna för offren och EU:s ekonomi. De åtgärder som vidtas idag fungerar i allmänhet väl, och det finns inget behov av nya brottsbekämpningsdatabaser. Men det finns utrymme för förbättringar. Framför allt måste lagstiftningen införas fullt ut och användas mer konsekvent av alla EU-länder.

Bland EU:s instrument för informationsutbyte märks:

  • Det svenska initiativet med regler, inklusive tidsfrister, för utbyte av information och underrättelser mellan EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter i samband med brottsutredningar eller kriminalunderrättelseverksamhet.

  • Prümbeslutet med ett system med automatiskt utbyte mellan EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter av DNA-profiler och fingeravtrycks- och fordonsregistreringsuppgifter i brottsutredningssyfte.

  • Genom Europols nationella enheter kan EU-länderna utbyta underrättelser och information om brottslighet och använda dessa uppgifter för utredningar. Även Europol får ta del av uppgifterna och kan använda dem för sina analyser när organisationen har befogenhet att göra så.

  • Ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) håller på att upprättas. Syftet är informationsutbyte och operativt samarbete mellan de nationella samordningscentren och med Frontex för att förbättra situationsmedvetenhet och reaktionsförmågan i syfte att förhindra irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet vid EU:s yttre gränser.

Bakgrund

Dagens meddelande är ett svar på Stockholmsprogrammets uppmaning till kommissionen att bedöma behovet av en europeisk modell för informationsutbyte på grundval av en utvärdering av befintliga instrument. Meddelandet bygger på kommissionens meddelande från 2010 med en översikt över informationshanteringen inom området frihet, säkerhet och rättvisa och på informationshanteringsstrategin för EU:s inre säkerhet från 2009 (rådets slutsatser av den 30 november 2009), samt på de åtgärder som EU-länderna, kommissionen och Europol vidtagit för att genomföra strategin. Det stödjer sig också på en kartläggning av EU:s informationsutbyte där nationella och andra experter (Europeiska datatillsynsmannen, EU-organ, Interpol) deltog, en studie av informationsutbytet mellan brottsbekämpande myndigheter och på diskussioner med berörda parter, bl.a. dataskyddsmyndigheter.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar