Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 7. decembra 2012

Posúdenie nástrojov na presadzovanie práva: na úrovni EÚ nie sú potrebné nové databázy

Výmena informácii predstavuje základný nástroj orgánov presadzovania práva tak v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti (napr. terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, drogami alebo zbraňami), ako aj v súvislosti s trestnými činmi prekračujúcimi hranice, ktoré páchajú jednotlivci (napr. vraždy a sexuálne násilie voči deťom).

Európska komisia dnes predložila oznámenie, v ktorom sa zaoberá otázkou, ako v súčasnosti v EÚ funguje výmena informácií, a v ktorom ponúka odporúčania, ako túto výmenu prakticky vylepšiť.

Dochádza v ňom k záveru, že výmena informácii funguje vo všeobecnosti dobre a orgány presadzovania práva na úrovni EÚ žiadne nové databázy v tomto štádiu nepotrebujú. Existujúce nástroje EÚ na presadzovanie práva by sa však mali požívať lepšie a výmena informácii by sa mala organizovať dôslednejšie, a to predovšetkým prostredníctvom jednotných kontaktných miest, ktoré by sa mali zriadiť pre orgány presadzovanie práva vo všetkých členských štátoch.

V oznámení sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť vysokú kvalitu údajov a rešpektovať predpisy na ich ochranu a nachádza sa v ňom aj vysvetlenie, akým spôsobom bude EÚ poskytovať členským štátom podporu vrátane financovania a odbornej prípravy.

„Zlepšenie cezhraničnej výmeny informácii nepredstavuje koniec našich snáh. Jej účelom je účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti a zmierniť ujmu, ktorej sú vystavené obete a hospodárstvo EÚ. Súčasné opatrenia fungujú vo všeobecnosti dobre a orgány presadzovania práva nepotrebujú nové databázy. Existuje však priestor na zlepšenie. Predovšetkým je potrebné, aby všetky členské štáty v plnej miere implementovali a dôslednejšie uplatňovali dohodnuté právne predpisy“, uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Príkladmi nástrojov EÚ pre výmenu informácii sú:

  • Švédska iniciatíva, ktorá stanovuje pravidlá výmeny informácií a spravodajstva vrátane lehôt medzi orgánmi presadzovania práva jednotlivých členských štátov na účely vedenia trestnoprávnych vyšetrovaní alebo spravodajských operácií v trestných veciach.

  • Prümské rozhodnutie stanovujúce v prípade trestných činov vyšetrovania systém automatizovanej výmeny medzi orgánmi presadzovania práva jednotlivých členských štátov, ktorý sa týka profilov DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel.

  • Europol poskytuje členským štátom platformu na výmenu údajov a informácií o trestnej činnosti, a to prostredníctvom národných jednotiek Europolu. Členské štáty môžu využívať tieto údaje pri vyšetrovaní, a Europol ich používa pri svojej analýze, v prípade, že patrí do jeho mandátu, a preto sa zdieľajú s Europolom.

  • Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) sa vytvára kvôli výmene informácií a operačnej spolupráci medzi národnými koordinačnými centrami a Frontexom s cieľom zlepšiť informovanosť o situácii a spôsobilosť reakcie, pokiaľ ide o predchádzanie nelegálnej migrácii a cezhraničnú trestnú činnosť na vonkajších hraniciach EÚ.

Súvislosti

Dnešné oznámenie odpovedá na výzvu adresovanú Komisii v Štokholmskom programe, aby na základe hodnotenia existujúcich nástrojov posúdila potrebu vytvoriť Európsky model výmeny informácií. Vychádza z oznámenia Komisie z roku 2010, v ktorom sa predkladá prehľad o riadení informácií v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zo stratégie EÚ v oblasti riadenia informácií pre vnútornú bezpečnosť, ktorá bola dohodnutá v roku 2009 (Závery rady z 30. novembra 2009), ako aj z opatrení členských štátov, Komisie a Europolu prijatých na jej uplatňovanie. Vychádza takisto z mapovania výmeny informácií EÚ, do ktorého boli zapojení národní aj iní experti (z EDPS, z agentúr EÚ či z Interpolu), zo štúdie o výmene informácií medzi orgánmi presadzovania práva a z diskusií so zainteresovanými stranami vrátane orgánov na ochranu údajov.

Užitočné odkazy

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť Cecilie Malmströmovej na Twitteri

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar