Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 grudnia 2012 r.

Ocena narzędzi egzekwowania prawa: na szczeblu UE nie trzeba nowych baz danych

Wymiana informacji to dla organów ścigania narzędzie niezbędne – zarówno podczas walki z poważną przestępczością zorganizowaną (taką jak terroryzm, handel ludźmi, narkotykami lub bronią), jak i z przestępstwami popełnianymi przez indywidualnych przestępców na terytorium różnych państw (takimi jak morderstwa lub przemoc seksualna wobec dzieci).

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat, w którym podsumowano obecny proces wymiany informacji w UE i zalecono, jak można go poprawić.

W komunikacie stwierdzono, że wymiana informacji na ogół przebiega sprawnie, więc nowe bazy danych dla organów ścigania na szczeblu UE są na tym etapie niepotrzebne. Należy jednak lepiej wdrożyć istniejące instrumenty unijne, a wymianę informacji zorganizować w bardziej spójny sposób – przede wszystkim poprzez tworzenie pojedynczych punktów kontaktowych dla organów ścigania we wszystkich państwach członkowskich.

Podkreślono również potrzebę zapewnienia wysokiej jakości danych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych, oraz wyjaśniono, w jaki sposób UE będzie wspierać państwa członkowskie, w tym w formie finansowania i szkolenia.

„Poprawa transgranicznej wymiany informacji nie jest celem samym w sobie. Celem jest skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępczości i ograniczenie szkodliwych dla ofiar i unijnej gospodarki konsekwencji tego zjawiska. Istniejące środki działają na ogół sprawnie, nie ma więc potrzeby tworzenia nowych baz danych dla organów ścigania. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia ulepszeń. Przede wszystkim uzgodnione przepisy należy w pełni wdrożyć i bardziej spójnie wykorzystywać we wszystkich państwach członkowskich”, powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Unijne instrumenty wymiany informacji to na przykład:

  • inicjatywa szwedzka, która ustanawia zasady, w tym terminy, wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich na potrzeby prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw i operacji wywiadu kryminalnego;

  • decyzja Prüm, w której ustanowiono system automatycznej wymiany profili DNA, odcisków palców i danych rejestracyjnych pojazdów pomiędzy organami ścigania z państw członkowskich na potrzeby prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw.

  • Europol za pośrednictwem jednostek krajowych zapewnia państwom członkowskim platformę wymiany informacji o przestępczości oraz danych wywiadu kryminalnego. Państwa członkowskie mogą wykorzystać te dane podczas prowadzonych dochodzeń; Europol używa ich do analiz, o ile dane wchodzą w zakres jego mandatu i w związku z tym są mu udostępniane.

  • Tworzony jest europejski system nadzoru granic (EUROSUR) z myślą o wymianie informacji i współpracy operacyjnej między krajowymi ośrodkami koordynacyjnymi oraz Frontexem, aby poprawić orientację w sytuacji i zdolność reagowania w celu zapobiegania nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej na granicach zewnętrznych UE.

Kontekst

Dzisiejszy komunikat stanowi odpowiedź na zawarte w programie sztokholmskim wezwanie do oceny przez Komisję potrzeby stworzenia europejskiego modelu wymiany informacji w oparciu o ocenę istniejących instrumentów. Opiera się on na komunikacie Komisji z 2010 r. przedstawiającym przegląd zarządzania informacjami w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unijnej strategii zarządzania informacjami do celów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego uzgodnionej w 2009 r. (konkluzje Rady z dnia 30 listopada 2009 r.), jak również działaniach podjętych przez państwa członkowskie, Komisję i Europol w celu wprowadzenia w życie tej strategii. Jest on ponadto oparty na przeglądzie unijnych mechanizmów wymiany informacji przeprowadzonym z udziałem ekspertów krajowych i międzynarodowych (EIOD, agencje UE, Interpol), analizie wymiany informacji między organami ścigania oraz dyskusjach z zainteresowanymi stronami, w tym organami ochrony danych.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar