Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 december 2012

Beoordeling van de instrumenten voor rechtshandhaving: geen nieuwe gegevensbanken op EU‑niveau nodig

De uitwisseling van informatie is een essentieel instrument voor rechtshandhavingsautoriteiten, zowel voor de bestrijding van ernstige georganiseerde criminaliteit (zoals terrorisme, mensenhandel, handel in drugs en vuurwapens) als voor het onderzoek van misdrijven die door individuen over de grenzen heen worden gepleegd (zoals moorden en seksueel geweld tegen kinderen).

Vandaag presenteerde de Commissie een mededeling waarin de stand van zaken wordt opgemaakt van de manieren waarop de uitwisseling van informatie vandaag in de EU werkt, en waarin praktische aanbevelingen worden gedaan om die uitwisseling beter te laten verlopen.

Zij concludeert dat de uitwisseling van informatie in het algemeen goed werkt en dat er in dit stadium geen nieuwe gegevensbanken voor rechtshandhaving op EU‑niveau nodig zijn. De bestaande EU‑instrumenten zouden echter beter ten uitvoer moeten worden gelegd en de uitwisseling van informatie zou consistenter moeten worden georganiseerd, met name door de oprichting van één enkel contactpunt voor rechtshandhavingsinstanties per lidstaat.

In de mededeling wordt beklemtoond dat de gegevens van hoge kwaliteit moeten zijn en dat de regels inzake gegevensbescherming moeten worden nageleefd. Ook wordt uitgelegd hoe de EU de lidstaten steun kan bieden, onder meer door middel van financiering en opleiding.

"Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie is geen doel op zichzelf. Het doel is de criminaliteit beter te bestrijden en de schade aan slachtoffers en de economie van de EU te verminderen. De bestaande maatregelen werken over het algemeen goed en er bestaat geen behoefte aan nieuwe gegevensbanken voor rechtshandhaving. Maar er is ruimte voor verbetering. Met name de wetgeving die is afgesproken moet volledig ten uitvoer worden gelegd en meer consistent worden toegepast, door alle lidstaten", aldus commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

Voorbeelden van EU‑instrumenten voor de uitwisseling van informatie:

  • Het Zweeds initiatief dat regels vaststelt, met inbegrip van termijnen, voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten in het kader van strafrechtelijke onderzoeken of criminele‑inlichtingenoperaties.

  • Het Prümbesluit waarbij een systeem is ingevoerd voor geautomatiseerde uitwisseling tussen rechtshandhavingsautoriteiten van DNA‑profielen, vingerafdrukken en voertuigregistratiegegevens in het kader van onderzoeken van strafbare feiten.

  • Europol biedt de lidstaten een platform – via nationale Europoleenheden – voor de uitwisseling van criminele inlichtingen en informatie. De lidstaten kunnen de gegevens voor onderzoeken gebruiken, terwijl Europol de overeenkomstig zijn mandaat ontvangen gegevens voor analyses gebruikt.

  • Een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) wordt ontwikkeld voor uitwisseling van informatie en operationele samenwerking tussen de nationale coördinatiecentra en met Frontex om het situationele bewustzijn te verbeteren en sneller te kunnen reageren ter voorkoming van onregelmatige migratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan de buitengrenzen.

Achtergrond

De mededeling van vandaag is een reactie op het programma van Stockholm, waarin de Commissie werd gevraagd om op basis van een evaluatie van de bestaande instrumenten na te gaan of er behoefte bestaat aan een Europees model voor informatie‑uitwisseling. De mededeling bouwt voort op de mededeling van de Commissie van 2010 waarin een overzicht werd gegeven van het informatiebeheer op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en op de EU‑strategie voor het beheer van rechtshandhavingsinformatie voor interne veiligheid die in 2009 werd overeengekomen (conclusies van de Raad van 30 november 2009), alsook op de maatregelen die door de lidstaten, de Commissie en Europol worden genomen om die ten uitvoer te leggen. De mededeling is ook gebaseerd op een inventaris van de informatie‑uitwisseling op EU‑niveau waarbij nationale en andere deskundigen zijn betrokken (Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, EU‑agentschappen, Interpol), een studie van de informatie‑uitwisseling tussen rechtshandhavingsautoriteiten en besprekingen met belanghebbenden, waaronder gegevensbeschermingsautoriteiten.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar