Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. decembrī

Tiesībaizsardzības instrumentu novērtējums: ES līmenī jaunas datubāzes nav nepieciešamas

Informācijas apmaiņa ir būtisks instruments tiesībaizsardzības iestādēm apkarojot gan smagu organizēto noziedzību (piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku vai šaujamieroču kontrabandu), gan personu izdarītus pārrobežu noziegumus (piemēram, slepkavības un seksuālu vardarbību pret bērniem).

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā izvērtēts tas, kā ES mūsdienās darbojas informācijas apmaiņa, un ieteikti praktiski risinājumi, lai to uzlabotu.

Tajā secināts, ka informācijas apmaiņa kopumā darbojas labi, un tāpēc šajā posmā jaunas ES līmeņa tiesībaizsardzības datubāzes nav nepieciešamas. Tomēr pašreizējie ES instrumenti būtu labāk jāīsteno, un informācijas apmaiņa būtu jāorganizē konsekventāk, konkrēti, visās dalībvalstīs izveidojot vienotus kontaktpunktus tiesībaizsardzības aģentūrām.

Paziņojumā uzsvērta nepieciešamība nodrošināt augstu datu kvalitāti un ievērot datu aizsardzības noteikumus, un tajā arī izskaidrots, kā ES nodrošinās atbalstu dalībvalstīm, tostarp finansējumu un apmācību.

"Pārrobežu informācijas apmaiņas uzlabošana nav pašmērķis. Mērķis ir efektīvāk apkarot noziedzību un samazināt kaitējumu cietušajiem un ES ekonomikai. Ieviestie pasākumi kopumā darbojas labi, un nav vajadzības pēc jaunām tiesībaizsardzības datubāzēm. Tomēr ir iespējams veikt uzlabojumus. Konkrēti, tiesību akti, par kuriem ir panākta vienošanās, ir pilnībā jāīsteno un jāizmanto konsekventāk visās dalībvalstīs," teica komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

ES informācijas apmaiņas instrumentu piemēri ir šādi.

  • Zviedrijas iniciatīva, kas paredz noteikumus, tostarp termiņus, informācijas un izlūkdatu apmaiņai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai veiktu kriminālizmeklēšanas vai kriminālizlūkošanas operācijas.

  • Prīmes lēmums, ar ko izveido DNS profilu, pirkstu nospiedumu datu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sistēmu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus.

  • Eiropols piedāvā platformu dalībvalstīm, lai ar Eiropola valstu biroju (ENU) starpniecību apmainītos ar kriminālizlūkošanas datiem un informāciju. Dalībvalstis var izmantot datus izmeklēšanas veikšanai, un Eiropols tos izmanto savas analīzes veikšanai, ja tas ietilpst tā pilnvarās, un tādējādi notiek datu apmaiņa ar Eiropolu.

  • Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) tiek izstrādāta, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un operatīvo sadarbību starp valstu koordinācijas centriem un ar Frontex nolūkā uzlabot informētību un reaģēšanas spējas, lai novērstu nelegālo migrāciju un pārrobežu noziedzību pie ES ārējām robežām.

Vispārīga informācija

Šodienas paziņojums ir atbilde uz Stokholmas programmas aicinājumu Komisijai novērtēt vajadzību pēc Eiropas informācijas apmaiņas modeļa, balstoties uz pastāvošo instrumentu novērtējumu. Tā pamatā ir Komisijas 2010. gada paziņojums, kurā sniegts pārskats par informācijas pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, un ES informācijas pārvaldības stratēģija attiecībā uz iekšējo drošību, par kuru vienošanās tika panākta 2009. gadā (Padomes 2009. gada 30. novembra secinājumi), kā arī pasākumi, ko dalībvalstis, Komisija un Eiropols veikuši, lai to īstenotu. Paziņojuma pamatā ir arī ES informācijas apmaiņas darbību pārskats, kura veikšanā bija iesaistīti valstu un citi (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, ES aģentūru, Interpola) eksperti, pētījums par informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm un diskusijas ar ieinteresētajām personām, tostarp datu aizsardzības iestādēm.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne.

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter.

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne.

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter.

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar