Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 7 d., Briuselis

Teisėsaugos priemonių vertinimo išvada – kurti naujų ES lygmens duomenų bazių nereikia

Tiek kovojant su sunkiu organizuotu nusikalstamumu (pavyzdžiui, terorizmu, prekyba žmonėmis, narkotikais arba ginklais), tiek nusikaltimų užsienyje (pavyzdžiui, žmogžudystės arba seksualinio smurto prieš vaikus) atvejais teisėsaugos institucijoms labai svarbu keistis informacija.

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nagrinėjama, kaip šiuo metu informacija keičiamasi Europos Sąjungoje, ir pateikiama praktinių patarimų, ką galima būtų daryti geriau.

Daroma išvada, kad iš esmės informacija keičiamasi veiksmingai, todėl šiuo etapu naujų ES lygmens teisėsaugos duomenų bazių kurti nereikia. Tačiau reikėtų veiksmingiau įgyvendinti turimas ES priemones, o keitimasis informacija turėtų vykti sistemingiau: visų pirma kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų įsteigti po vieną bendrą teisėsaugos institucijų informacijos centrą.

Komunikate atkreipiamas dėmesys, kad reikia užtikrinti aukštą duomenų kokybę ir laikytis duomenų apsaugos taisyklių, ir paaiškinama, kokią paramą, įskaitant finansavimą ir mokymą, valstybėms narėms teiks Europos Sąjunga.

„Keitimosi informacija tarp valstybių narių tobulinimas pats savaime nėra tikslas. Tai priemonė efektyviau kovoti su nusikalstamumu ir mažinti žalą nusikaltimų aukoms bei ES ekonomikai. Taikomos priemonės iš esmės veikia gerai ir naujų teisėsaugos duomenų bazių nereikia. Tačiau tobulintinų dalykų yra. Visų pirma būtina, kad visos valstybės narės visapusiškai įgyvendintų teisės aktus, dėl kurių susitarta, ir nuosekliau jais vadovautųsi“, – pasakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

ES keitimosi informacija priemonių pavyzdžiai:

  • Švedijos iniciatyva, kuria nustatytos valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija ir žvalgybos duomenimis, siekiant atlikti nusikaltimų tyrimus ar nusikaltimų žvalgybines operacijas, taisyklės ir terminai.

  • Priumo sprendimas, kuriuo nusikaltimų tyrimo tikslais nustatyta valstybių narių teisėsaugos institucijų automatinio keitimosi DNR analitėmis, pirštų atspaudų duomenimis ir transporto priemonių registracijos duomenimis sistema.

  • Europolas suteikia valstybėms narėms galimybę keistis kriminalinės žvalgybos duomenimis ir kita informacija. Tai daroma pasitelkus nacionalinius Europolo padalinius (ENU). Valstybės narės gali naudoti šiuos duomenis atlikdamos tyrimus, o Europolas jais naudojasi atlikdamas analizę, kaip priklauso jo kompetencijai, dėl to šiais duomenimis su juo ir dalijamasi.

  • Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) parengta tam, kad nacionaliniai koordinavimo centrai ir išorės sienų valdymo agentūra „Frontex“ galėtų keistis informacija ir plėtoti operatyvinį bendradarbiavimą. Taip siekiama didinti informuotumą apie padėtį ir reagavimo pajėgumus, kad prie ES išorės sienų būtų užkertamas kelias neteisėtai migracijai ir tarpvalstybiniam nusikalstamumui.

Pagrindiniai faktai

Šiandieninis komunikatas – tai atsakas į Stokholmo programoje išsakytą prašymą, kad Komisija įvertintų, ar reikia parengti Europos keitimosi informacija modelį, grindžiamą esamų priemonių įvertinimu. Jis grindžiamas 2010 m. Komisijos komunikatu, kuriame apžvelgiamas informacijos valdymas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, ir vidaus saugumui užtikrinti skirta ES informacijos valdymo strategija, dėl kurios susitarta 2009 m. (2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos išvados), bei jos įgyvendinimo veiksmais, kurių ėmėsi valstybės narės, Komisija ir Europolas. Be to, remiamasi keitimosi informacija Europos Sąjungoje analize, kurią atliko nacionaliniai ir kiti (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnybos, ES agentūrų, Interpolo) ekspertai, teisėsaugos institucijų keitimosi informacija tyrimu ir diskusijomis su duomenų apsaugos institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Naudingos nuorodos

Cecilijos Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström „Twitter“ žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD „Twitter“ žinutes

Kontaktiniai asmenys:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar