Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. joulukuuta 2012

EU-tasolla ei tarvetta uusiin lainvalvontatietokantoihin

Tiedonvaihto on lainvalvontaviranomaisten työssä olennaista, kun torjutaan vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta (kuten terrorismia, ihmiskauppaa ja laitonta huumausaine- ja asekauppaa) sekä yksittäisten lainrikkojien muissa jäsenvaltioissa tekemiä rikoksia (kuten murhia ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä).

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon, jossa tarkastellaan tiedonvaihdon onnistumista EU:ssa sekä ehdotetaan käytännöllisiä tapoja sen parantamiseksi.

Tiedonvaihto toimii yleisesti ottaen hyvin, joten tällä hetkellä ei tarvita uusia EU-tason lainvalvontatietokantoja. Olemassa olevat EU-tason välineet olisi kuitenkin pantava paremmin täytäntöön, ja tiedonvaihtoa pitäisi yhdenmukaistaa erityisesti luomalla kaikkiin jäsenvaltioihin lainvalvontavirastojen keskitetty asiointipiste.

Tiedonannossa korostetaan, että on tarpeen varmistaa tiedon korkea laatu ja noudattaa tietosuojasääntöjä. Lisäksi siinä selitetään, kuinka EU tukee jäsenvaltioita tarjoamalla mm. rahoitusta ja koulutusta.

”Rajatylittävän tiedonvaihdon parantaminen ei ole itsessään tavoite, vaan päämääränä on torjua rikollisuutta aiempaa tehokkaammin ja vähentää siten uhreille ja EU:n taloudelle aiheutuvia haittoja. Nykyiset välineet toimivat hyvin, joten uusia lainvalvontatietokantoja ei tarvita. Parannettavaa kuitenkin on. Hyväksytty lainsäädäntö on pantava täysimääräisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä on hyödynnettävä johdonmukaisemmin", sanoi sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström.

EU:n tiedonvaihdossa hyödynnetään mm. seuraavia välineitä:

  • Ruotsin aloitteessa määritellään säännöt, määräajat mukaan luettuina, kansallisten lainvalvontaviranomaisten väliselle tietojen ja tiedustelutietojen vaihdolle rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaation toteuttamisen yhteydessä.

  • Prüm-päätöksessä määrätään DNA-tunnisteiden, sormenjälkitietojen ja ajoneuvorekisteritietojen automatisoidusta siirtämisestä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä rikostutkinnan yhteydessä.

  • Europol tarjoaa jäsenvaltioille – Europolin kansallisten yksiköiden kautta – foorumin tietojen ja rikostiedustelutietojen vaihtoon. Jäsenvaltiot voivat käyttää tietoja tutkinnoissaan, ja Europol käyttää niitä analyyseissaan, jos kyse on sen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jolloin tiedot toimitetaan sille.

  • Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) ollaan kehittämässä kansallisten koordinaatiokeskusten keskinäisen ja Frontexin kanssa harjoitettavan tiedonvaihdon ja operatiivisen yhteistyön tarpeisiin, jotta voidaan parantaa tilannetietoisuutta ja toimintavalmiutta laittoman muuttoliikkeen ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi EU:n ulkorajoilla.

Tausta

Tänään hyväksytty tiedonanto on vastaus Tukholman ohjelmassa komissiolle esitettyyn kehotukseen arvioida tarvetta kehittää eurooppalainen tiedonvaihtomalli, joka perustuisi nykyisten välineiden arviointiin. Se pohjautuu komission vuonna 2010 antamaan tiedonantoon, jossa luodaan katsaus tiedonhallintaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, ja EU:n sisäisen turvallisuuden tiedonhallintastrategiaan, josta päätettiin vuonna 2009 (neuvoston päätelmät, 30. marraskuuta 2009), sekä jäsenvaltioiden, komission ja Europolin toimiin sen täytäntöön panemiseksi. Lisäksi siinä hyödynnetään EU:n tiedonvaihdon kartoitusta, johon osallistui kansallisia ja muita asiantuntijoita (Euroopan tietosuojavaltuutettu, EU:n virastot, Interpol), tutkimusta lainvalvontaviranomaisten välisestä tiedonvaihdosta sekä keskusteluja sidosryhmien, kuten tietosuojaviranomaisten, kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar