Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. detsember 2012

Õiguskaitsevahendite hinnangu kohaselt ELi tasandil uusi andmebaase ei vajata

Teabevahetus on õiguskaitseasutuste jaoks üks peamisi abivahendeid võitluses raske organiseeritud kuritegevusega (nt terrorism, inimkaubandus ning uimastite ja relvade salakaubavedu), kuid samuti üksikisikute toime pandud piiriüleste kuritegude (nt mõrvad ja laste vastu suunatud seksuaalkuriteod) lahendamiseks.

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, milles tehakse kokkuvõte ELis toimuva teabevahetuse praegusest olukorrast ja antakse praktilisi soovitusi selle parandamiseks.

Teatises järeldatakse, et kuna teabevahetus kulgeb üldiselt sujuvalt, ei ole uute ELi tasandi õiguskaitseandmebaaside järele veel vajadust. Olemasolevaid ELi õigusakte tuleks siiski paremini rakendada ja teabevahetus tuleks korraldada ühtsemalt. Selleks tuleks eeskätt luua kõikides liikmesriikides ühtsed õiguskaitseasutuste kontaktpunktid.

Teatises rõhutatakse vajadust tagada andmete kvaliteet ja andmekaitse-eeskirjade täitmine ning selgitatakse, kuidas EL liikmesriike edaspidi muu hulgas rahaliselt ja koolitusega toetab.

„Piiriülese teabevahetuse parandamine ei ole eesmärk iseeneses. Seda on vaja selleks, et võidelda tõhusamalt kuritegevusega ja vähendada kuritegevuse tulemusena ohvritele ja ELi majandusele tekkivat kahju. Kuna kehtestatud meetmed toimivad üldiselt hästi, ei ole uute õiguskaitseandmebaaside loomiseks vajadust. Arenguruumi on aga siiski veel piisavalt. Eelkõige peaksid kõik liikmesriigid kokkulepitud õigusakte täielikult ja ühtsemalt rakendama,” lausus komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

ELi tasandi teabevahetuseks on mitu kanalit, näiteks:

  • Rootsi algatusega on kehtestatud eeskirjad, sealhulgas tähtajad, mille alusel liikmesriikide õiguskaitseasutused vahetavad kriminaaluurimise või -jälituse eesmärgil jälitus- ja muud teavet.

  • Prümi otsusega on liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel loodud automaatne süsteem DNA, sõrmejälje- ja sõiduki numbrimärgi andmete vahetamiseks kriminaaluurimise eesmärgil.

  • Europoli siseriiklike üksuste kaudu saavad liikmesriigid vahetada omavahel kriminaaluurimisega seotud jälitus- ja muud teavet. Liikmesriigid saavad kasutada neid andmeid uurimise eesmärgil ja Europol analüüside tegemiseks, juhul kui valdkond kuulub Europoli pädevusse ja liikmesriigid on kohustatud andmeid temaga jagama.

  • Praegu töötatakse välja Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR), mis võimaldab riiklikel koordineerimiskeskustel ja Frontexil vahetada teavet ja teha operatiivkoostööd, et parandada ülevaadet ebaseaduslikust sisserändest ja piiriülesest kuritegevusest ELi välispiiridel ning suuta seda paremini ära hoida.

Taust

Tänane teatis on avaldatud seepärast, et Stockholmi programmis kutsuti komisjoni hindama vajadust töötada välja Euroopa teabevahetuse mudel, mis tugineb olemasolevate vahendite hindamisele. Seejuures on lähtutud nii komisjoni 2010. aasta teatisest, milles antakse ülevaade julgeolekul, vabadusel ja õigusel rajaneva alaga seotud teabe haldamisest, kui ka ELi sisejulgeoleku valdkonna infohaldusstrateegiast, milles lepiti kokku nõukogu 30. novembri 2009. aasta järeldustes, samuti aga meetmetest, mis liikmesriigid, komisjon ja Europol on selle strateegia elluviimiseks võtnud. Lisaks on teatises võetud arvesse ELi tasandi teabevahetuse analüüsi, milles osalesid liikmesriikide, Euroopa Andmekaitseinspektori, ELi asutuste ja Interpoli asjatundjad, õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse uuringut ning sidusrühmadega, sealhulgas andmekaitseasutustega, toimunud arutelusid.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar