Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012

Αξιολόγηση των μέσων επιβολής του νόμου: δεν απαιτούνται νέες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις αρχές επιβολής του νόμου, τόσο για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος (όπως τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ή πυροβόλα όπλα) όσο και για ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί από φυσικά πρόσωπα σε άλλες χώρες (όπως δολοφονίες και σεξουαλική βία σε βάρος παιδιών).

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία προβαίνει σε απολογισμό των αποτελεσμάτων αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ, και διατυπώνει συστάσεις για πρακτικούς τρόπους βελτίωσής της.

Συμπεραίνει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών συνήθως λειτουργεί ικανοποιητικά και, κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται σε επίπεδο ΕΕ νέες βάσεις δεδομένων για την επιβολή του νόμου σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, τα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται καλύτερα και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να οργανωθεί με πιο συνεκτικό τρόπο - ιδίως μέσω της δημιουργίας ενιαίων σημείων επαφής για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων και η τήρηση των κανόνων προστασίας τους, και εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με δράσεις χρηματοδότησης και κατάρτισης.

«Η βελτίωση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η εγκληματικότητα και να περιοριστούν οι βλάβες στα θύματα και την οικονομία της ΕΕ. Τα μέτρα που εφαρμόζονται εν γένει λειτουργούν ικανοποιητικά, και δεν υπάρχει ανάγκη για νέες βάσεις δεδομένων για την επιβολή του νόμου. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και να γίνει συστηματικότερη χρήση της νομοθεσίας που έχει συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Cecilia Malmström.

Στα μέσα ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Η σουηδική πρωτοβουλία που θεσπίζει κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών με σκοπό τη διενέργεια ποινικών ερευνών ή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων συλλογής στοιχείων σχετικά με έγκλημα.

  • Η απόφαση Prüm, η οποία θα θεσπίζει ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής, μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, των προφίλ DNA, δεδομένων σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.

  • Η Ευρωπόλ παρέχει στα κράτη μέλη μια πλατφόρμα – μέσω των εθνικών μονάδων της Ευρωπόλ – για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με ποινικά θέματα. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τις έρευνες και η Ευρωπόλ τα χρησιμοποιεί για τις αναλύσεις της όταν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και συνεπώς ανταλλάσσονται με την Ευρωπόλ.

  • Έχει αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κέντρων συντονισμού και του οργανισμού FRONTEX με στόχο τη βελτίωση της επίγνωσης των καταστάσεων και της ικανότητας αντίδρασης για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Ιστορικό του φακέλου

Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα που της είχε απευθυνθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης να αξιολογήσει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών με βάση μια αξιολόγηση των ήδη υφιστάμενων μέσων. Βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010, η οποία παρέχει επισκόπηση της διαχείρισης των πληροφοριών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια που συμφωνήθηκε το 2009 (συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009), παράλληλα με δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπόλ για την υλοποίησή της. Επίσης, στηρίζεται σε μια «χαρτογράφηση» της ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ με τη συμμετοχή τόσο εθνικών όσο και άλλων εμπειρογνωμόνων (από ΕΕΠΔ, οργανισμούς της ΕΕ, την Ιντερπόλ), σε μελέτη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και σε συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των αρχών για την προστασία των δεδομένων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström website

H Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar