Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. december 2012

Evaluering af værktøjer til retshåndhævelse: ikke behov for nye databaser på EU-plan

Udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj for de retshåndhævende myndigheder – både til bekæmpelse af alvorlig organiseret kriminalitet (f. eks. terrorisme, menneskehandel, narkotikakriminalitet eller skydevåben) og enkeltpersoners grænse­overskridende kriminalitet (f. eks. mord og seksuel vold over for børn).

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, der gør status over, hvordan det står til med udvekslingen af oplysninger i EU, og som beskriver praktiske forslag til, hvordan den kan forbedres.

Den konkluderer, at udvekslingen af oplysninger generelt fungerer godt, og at der derfor på nuværende tidspunkt ikke er behov for nye databaser til retshåndhævelse. De eksisterende EU-værktøjer skal imidlertid anvendes bedre, og udvekslingen af oplysninger skal organiseres bedre - navnlig gennem oprettelse af kontaktpunkter for retshånd­hævende myndigheder i alle medlemsstaterne.

Meddelelsen understeger behovet for at sikre en høj datakvalitet og efterleve reglerne for beskyttelse af oplysninger, og det beskrives heri også, hvordan EU vil yde støtte - herunder finansiering og uddannelse - til medlemsstaterne.

“Det er ikke i sig selv et mål at forbedre udvekslingen af oplysninger på tværs af grænserne. Formålet er at bekæmpe kriminalitet mere effektivt og beskytte ofrene og EU’s økonomi bedst muligt. De foranstaltninger, der er på plads, fungerer generelt godt, og der er ikke behov for nye databaser til retshåndhævelse. Der kan imidlertid foretages forbedringer. Det drejer sig navnlig om at gennemføre lovgivning, der er aftalt, fuldt ud og anvende den mere konsekvent i alle medlemsstaterne, udtalte kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Eksempler på EU-værktøjer til udveksling af oplysninger omfatter:

  • Det svenske initiativ, som fastsætter regler, herunder frister, for udveksling af oplysninger og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne med det formål at gennemføre efterforskning af kriminalitet eller kriminalefterretningsoperationer

  • Prümafgørelsen, der indfører et system med automatisk udveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder af DNA-profiler, fingeraftryksoplysninger og registreringsoplysninger om køretøjer i forbindelse med efterforskning af kriminalitet

  • Europol udgør gennem de nationale Europol-enheder en platform for medlemsstaterne til udveksling af oplysninger om efterforskning af kriminalitet og andre oplysninger. Medlemsstaterne kan anvende oplysningerne til efterforskning, og Europol anvender dem til sin analyse, hvis de henhører under Europols beføjelser og derfor deles med denne organisation

  • Der er ved at blive udviklet et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) til udveksling af oplysninger og operationelt samarbejde mellem nationale koordinationscentre og med Frontex med henblik på at forbedre situationsforståelsen og evnen til at reagere over for og forebygge ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet ved EU's ydre grænser.

Baggrund

Den meddelelse, der offentliggøres i dag, er en opfølgning på Stockholmprogrammet, som opfordrede Kommissionen til at vurdere behovet for en europæisk informations­udvekslingsmodel baseret på en evaluering af de eksisterende værktøjer. Den bygger videre på Kommissionens meddelelse fra 2010, som giver et overblik over informationsforvaltning for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og på informationsstyringsstrategien for EU’s interne sikkerhed, der blev vedtaget i 2009 (Rådets konklusioner af 30. november 2009), samt på foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne, Kommissionen og Europol for at gennemføre denne strategi. Den trækker også på en kortlægning af EU's informationsudveksling omfattende nationale og andre eksperter (fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, EU-agenturer og Interpol), en undersøgelse af informationsudveksling blandt retshåndhævende myndigheder og drøftelser mellem interessenter, herunder databeskyttelsesmyndigheder.

Nyttige link

Cecilia Malmström's hjemmeside

Følg Cecilia Malmström på Twitter

Hjemmesiden for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter.

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar