Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. prosince 2012

Z posouzení nástrojů pro vymáhání práva vyplynulo, že není třeba vytvářet žádnou novou evropskou databázi

Výměna informací je důležitým prostředkem, který donucovací orgány používají při vyšetřování závažné trestné činnosti (například terorismu, obchodování s lidmi, drogami nebo střelnými zbraněmi) nebo trestných činů, které se týkají několika členských států (například vraždy nebo sexuální násilí na dětech).

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž shrnula, jak tato výměna informací v EU v současné době funguje, a navrhla konkrétní kroky ke zlepšení situace.

Komise dospěla k názoru, že výměna informací funguje celkově dobře, a že proto v této fázi není nutné vytvářet žádné nové evropské databáze. Zjistila však, že by se mělo zlepšit využívání současných nástrojů EU a že by se výměna informací měla zpřehlednit, například vytvořením jednotných kontaktních míst pro donucovací orgány ve všech členských státech.

Ve sdělení byla zdůrazněna nutnost zajistit vysokou úroveň údajů a dodržovat pravidla ochrany údajů, bylo v něm rovněž vysvětleno, jakým způsobem bude EU v této oblasti podporovat členské státy, a to včetně financování a školení.

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová v této souvislosti uvedla: „Zlepšení přeshraniční výměny informací není cílem samo o sobě. Jeho účelem je přispět k lepšímu vyšetřování trestné činnosti a ke snížení újmy, která vzniká obětem i hospodářství EU. Opatření, která již byla v oblasti vymáhání práva zavedena, většinou dobře fungují a bylo by zbytečné vytvářet další databáze. Existuje však prostor pro zlepšení. Zejména jde o to, že všechny členské státy musejí plně provádět přijaté právní předpisy a musejí je používat důsledněji.“

Mezi nástroje EU pro výměnu informací patří:

  • švédská iniciativa, která stanovila pravidla a lhůty pro výměnu operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo operativně pátracích činností,

  • prümské rozhodnutí, které zavedlo systém automatizované výměny údajů o profilech DNA, otiscích prstů a údajů o registraci vozidel mezi donucovacími orgány členských států pro účely vyšetřování trestné činnosti,

  • Europol vytváří prostřednictvím národních jednotek Europolu platformu, na níž si členské státy mohou vyměňovat údaje a zpravodajské informace o trestné činnosti. Členské státy mohou tyto údaje používat při vyšetřování a Europol je využívá ke svým analýzám, pokud jsou mu sděleny, protože spadají do oblasti jeho působnosti,

  • evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) se rozvíjí jako prostředek pro výměnu informací a operativní spolupráci národních koordinačních center s agenturou Frontex s cílem zvýšit situační přehled a schopnost reagovat v oblasti předcházení nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích EU.

Souvislosti

Dnešní sdělení Komise navazuje na Stockholmský program, v němž byla Komise vyzvána, aby posoudila potřebu vytvoření evropského modelu pro výměnu informací založeného na zhodnocení současných nástrojů. Sdělení vychází z předchozího sdělení Komise z roku 2010, které podalo přehled o správě informací v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, o strategii EU pro správu informací v oblasti vnitřní bezpečnosti z roku 2009 (závěry Rady ze 30. listopadu 2009) a o opatřeních, která členské státy, Komise a Europol přijaly k provádění této strategie. Sdělení čerpalo rovněž ze studie, která zmapovala výměny informací v EU mezi vnitrostátními orgány a jinými odborníky (evropský inspektor ochrany údajů, agentury EU, Europol), ze studie o výměně informací mezi donucovacími orgány a z diskusí se zúčastněnými stranami, včetně orgánů na ochranu údajů.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové.

Komisařka Malmströmová na Twitteru.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci.

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru.

Kontaktní osoby :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar