Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 декември 2012 г.

Оценка на инструментите на разположение на правоприлагащите органи: не са необходими нови бази данни на равнище ЕС

Обменът на информация е основен инструмент за правоприлагащите органи, използван както в борбата с организираната престъпност (като тероризма, трафика на хора, наркотици или оръжие), така и в борбата с трансгранични престъпления, извършени от отделни лица (като убийства или сексуално насилие над деца).

Днес Европейската комисия прие съобщение, в което се прави преглед на това как функционира в момента обменa на информация в рамките на ЕС и се правят препоръки относно начините за неговото подобряване.

В него се стига до заключението, че като цяло обменът на информация функционира добре и следователно на този етап на равнище ЕС не са необходими нови бази данни в областта на правоприлагането. При все това е необходимо съществуващите инструменти на ЕС да бъдат прилагани по-добре, а обменът на информация да се организира по-последователно, по-конкретно чрез създаването на единни звена за контакт за правоприлагащите органи във всички държави членки.

В съобщението се подчертава необходимостта от осигуряване на високо качество на данните и спазване на правилата за тяхната защита и се обяснява също как Комисията ще предостави подкрепа, включително финансиране и обучение, за държавите членки.

„Подобряването на трансграничния обмен на информация не е самоцелно. Целта е по-ефикасното справяне с престъпността и по този начин намаляване на вредите за жертвите и за икономиката на ЕС. Като цяло предприетите мерки функционират добре и няма нужда от нови бази данни в областта на правоприлагането. Съществува обаче потенциал за подобрение. „По-конкретно приетото законодателство трябва да бъде напълно приложено и използвано по-последователно от всички държави членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи

Примерите за инструменти на ЕС за обмен на информация включват:

  • Шведската инициатива, която установява правила, включително и крайни срокове, за обмен на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки за целите на провеждането на наказателни разследвания или операциите по събиране на сведения за целите на наказателното производство.

  • Решението от Прюм, което създава система за автоматизиран обмен между правоприлагащите органи на държавите членки на ДНК профили, дактилоскопични данни и данни за регистрацията на превозни средства за целите на разследването на престъпления

  • Европол осигурява платформа на държавите членки — чрез националните звена за Европол — за обмен на сведения и информация за целите на наказателни разследвания. Държавите членки могат да използват данните за разследвания, а Европол ги използва за собствените си анализи, когато това е включено в мандата му, и следователно данните са споделени с него.

  • Разработва се Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) за обмен на информация и оперативно сътрудничество между националните координационни центрове и с FRONTEX, за да се подобри осведомеността за ситуацията по външните граници и за увеличаване на капацитета за реакция с цел предотвратяване на нелегалната миграция и трансграничната престъпност по външните граници на ЕС.

Контекст

Настоящото съобщение е в отговор на призива, който се съдържа в Стокхолмската програма Комисията да оцени необходимостта от европейски модел за обмен на информация въз основа на оценка на съществуващите инструменти. То се основава на съобщението на Комисията от 2010 г., в което се прави преглед на управлението на информацията в областта на свободата, сигурността и правосъдието и на Стратегията на ЕС за управление на информацията в областта на вътрешната сигурност, приета през 2009 г. (Заключения на Съвета от 30 ноември 2009 г.), както и на действията, предприети от държавите членки, Комисията и Европол за нейното прилагане. Освен това то се основава на преглед на обмена на информация в ЕС, в който участваха национални и други експерти (от Европейския надзорен орган по защита на данните, агенциите на ЕС, Интерпол), на проучване относно обмена на информация между правоприлагащите органи, и на обсъждания със заинтересованите страни, включително органите за защита на данните.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar