Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Prvá správa Komisie o mechanizme varovania: riešenie makroekonomických nerovnováh v EÚ

Brusel, 14. februára 2012 – Nové pravidlá správy ekonomických záležitostí, takzvaný balík šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí („six-pack“), majú dve zložky: fiškálny a makroekonomický dohľad. Postup v prípade makroekonomických nerovnováh je nový nástroj, ktorý pomôže odhaliť a napraviť prípady riskantného hospodárskeho vývoja. V dnes prijatej vôbec prvej ročnej správe o mechanizme varovania sa tento dohľad odštartuje. Európska komisia identifikovala 12 členských štátov EÚ, ktorých makroekonomickú situáciu treba hlbšie analyzovať. Práve počas týchto následných hĺbkových skúmaní sa bude posudzovať, či nerovnováhy existujú alebo nie a či sú škodlivé alebo nie.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Táto kríza zvýraznila riziká, ktoré makroekonomické nerovnováhy predstavujú pre finančnú stabilitu, hospodárske vyhliadky a prosperitu krajiny, jej občanov a Európskej únie ako celku. Dnes sme ako prvý krok odštartovali hĺbkové skúmanie makroekonomickej situácie krajiny. Ak sa ukáže, že nerovnováhy existujú a že sú škodlivé, tento nový nástroj je zmysluplným krokom k náprave nerovnováh, ktoré sa v priebehu rokov vytvorili. Zdravé fiškálne politiky a včasné odhaľovanie a náprava riskantných makroekonomických nerovnováh sú nevyhnutnými podmienkami pre návrat k udržateľnému rastu a tvorbe pracovných miest.“

Na základe hodnotiacej tabuľky 10 makroekonomických ukazovateľov, ako je strata konkurencieschopnosti, vysoká úroveň zadlženosti alebo bubliny v súvislosti s cenami aktív, a pri zohľadnení iných hospodárskych údajov sa v správe o mechanizme varovania identifikujú členské štáty, ktorých makroekonomickú situáciu treba skúmať hlbšie. To je východiskový bod nového postupu v prípade makroekonomických nerovnováh, ktorým sa prehĺbi dialóg o hospodárskej politike vedený s členskými štátmi. Európska komisia v prípade potreby vydá dotknutému členskému štátu odporúčanie, aby prijal primerané opatrenia na nápravu situácie alebo na zabránenie pretrvávaniu nerovnováh.

Európska komisia sa domnieva, že je potrebné ďalej skúmať makroekonomickú situáciu v týchto krajinách (v abecednom poradí): v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Dánsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Maďarsku, Slovinsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Švédsku a v Taliansku.

Zo záverov správy vyplýva, že v súčasnosti sa ďalšie hĺbkové skúmanie nevyžaduje v týchto krajinách: v Českej republike, Estónsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, na Malte, v Nemecku, Poľsku, Rakúsku a na Slovensku. V prípade týchto krajín však budú vydané odporúčania k fiškálnej a makroekonomickej politike v rámci európskeho semestra.

Hĺbkové prieskumy neboli navrhnuté pre Grécko, Írsko, Portugalsko a Rumunsko, pretože tieto krajiny čerpajú z programu podmienenej finančnej pomoci EÚ a MMF, a teda už podliehajú zvýšenému hospodárskemu dohľadu.

Dôvody, pre ktoré sa vyžaduje hĺbková analýza týchto 12 krajín, sú tieto:

Belgicko: významná strata podielov na vývozných trhoch spolu so zhoršením salda bežného účtu a znížením nákladovej konkurencieschopnosti. Úroveň hrubého dlhu v súkromnom sektore by sa mala posudzovať v spojení s vysokými úrovňami verejného dlhu.

Bulharsko: Veľmi rýchla kumulácia vonkajších a vnútorných nerovnováh, teraz však krajina zažíva rýchle a rozsiahle nápravy. Keďže úrovne kumulovaných nerovnováh sú stále vysoké, vyhliadky na ďalšiu úpravu vyžadujú bližšie skúmanie.

Dánsko: predkrízový rozmach v sektore nehnuteľností, ktorý sa začal naprávať v roku 2007, súvisel s rýchlym zvyšovaním úverov a prudkým rastom dlhu v súkromnom sektore, najmä v sektore domácností. Zatiaľ čo sa ceny úverov a nehnuteľností v posledných rokoch čiastočne upravili, rozsah dlhu v súkromnom sektore zostáva veľmi vysoký.

Španielsko: v súčasnosti prechádza obdobím úprav nasledujúcim po vytvorení rozsiahlych vonkajších a vnútorných nerovnováh počas intenzívneho rozmachu v sektore nehnuteľností a úverov.

Francúzsko: došlo k postupnému zhoršovaniu obchodnej bilancie, čo sa odzrkadlilo v zhoršení salda bežného účtu a vo významných stratách podielov na vývozných trhoch.

Taliansko: významné zhoršenie konkurencieschopnosti od polovice 90-tych rokov minulého storočia, ktoré sa prejavuje aj pretrvávajúcimi stratami podielov na vývozných trhoch. Zatiaľ čo zadlženosť v súkromnom sektore je pomerne obmedzená, úroveň verejného dlhu vyvoláva obavy, najmä v súvislosti so slabým hospodárskym rastom a štrukturálnymi nedostatkami.

Cyprus: rozsiahle výzvy v rámci vnútorných i vonkajších vzťahov. V cyperskej ekonomike sa pretrvávajúce deficity bežného účtu spájajú so stratami podielov na vývozných trhoch a s vysokou zadlženosťou v súkromnom sektore.

Maďarsko: Došlo k výraznej úprave rozsiahlych nerovnováh. Úroveň zadlženosti, najmä vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore, je naďalej vysoká. Úroveň vonkajšej zadlženosti je najvyššia v EÚ.

Slovinsko: rýchla kumulácia vnútorných nerovnováh s vysokým nárastom jednotkových pracovných nákladov, cien úverov v súkromnom sektore a cien nehnuteľností. Bankový sektor, ktorý intenzívne využíva pákový efekt, je pod výrazným tlakom, pretože ekonomika je v súčasnosti v ranom štádiu zložitého procesu znižovania pákového efektu.

Fínsko: významná strata podielov na vývozných trhoch. Úroveň zadlženosti v súkromnom sektore sa počas posledného desaťročia neustále zvyšovala poháňaná do veľkej miery zvyšujúcimi sa hypotekárnymi úvermi.

Švédsko: rastúca zadlženosť domácností, ktorá teraz dosahuje vysokú úroveň aj napriek nedávnemu pomalšiemu rastu úverov. To je dôsledkom veľmi výrazného zvyšovania cien nehnuteľností za posledných 15 rokov, ktorých stabilizácia sa začala iba nedávno.

Spojené kráľovstvo: významná strata podielov na vývozných trhoch za posledné desaťročie aj napriek určitej nedávnej stabilizácii. Vysoká úroveň dlhu v súkromnom sektore by sa mala posudzovať v spojení so slabou situáciou v oblasti verejných financií. Do dlhu domácností sa zväčša premietajú hypotekárne úvery v kontexte vysokých kumulovaných nárastov cien nehnuteľností.

Z ekonomických záverov hodnotiacej tabuľky navyše vyplýva potreba ďalšej analýzy príčin a politických vplyvov vysokých a pokračujúcich prebytkov na bežnom účte.

Súvislosti

Postup v prípade makroekonomických nerovnováh je súčasťou takzvaného balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí („six-pack“), ktorý nadobudol účinnosť 13. decembra 2011 (MEMO/11/898) na posilnenie fiškálneho a makroekonomického dohľadu v EÚ a eurozóne. Postup v prípade makroekonomických nerovnováh a regulácia v oblasti presadzovania je reakciou na požiadavku lepšieho monitorovania makroekonomického vývoja s týmto novým nástrojom určeným na pomoc pri prevencii a náprave nerovnováh.

Hĺbkovou analýzou sa odhalí, či makroekonomické nerovnováhy existujú alebo nie. Ak sú neškodné, postup sa zastaví. Ak sú škodlivé, treba prijať preventívne alebo nápravné opatrenia.

Preventívna zložka postupu v prípade makroekonomických nerovnováh poskytuje Európskej komisii a Rade ministrov možnosť prijímať odporúčania v skorom štádiu, inými slovami predtým, než sa nerovnováhy ďalej rozvinú. V závažnejších prípadoch môže spustiť nápravnú zložku, „postup v prípade nadmerných nerovnováh“.

Závery správy o mechanizme varovania sa budú prerokúvať v rámci euroskupiny, pokiaľ ide o krajiny eurozóny, a na zasadnutí Rady ministrov hospodárstva a financií EÚ v prípade všetkých krajín EÚ. Európska komisia takisto očakáva príspevok od Európskeho parlamentu.

Na tomto základe Európska komisia vypracuje pre konkrétne krajiny hĺbkové prieskumy, ktoré budú súčasťou analýzy vykonanej v kontexte integrovaného hospodárskeho dohľadu v rámci európskeho semestra.

Viac informácií nájdete na:

MEMO/12/104

Úplné znenie správy: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar