Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Eerste verslag van de Commissie over de aanpak van macro-economische onevenwichtigheden in de EU (het "waarschuwingsmechanismeverslag")

Brussel, 14 februari 2012 – De nieuwe EU-regelgeving voor het economisch bestuur, het zogeheten sixpack, bestaat uit twee delen: regels voor het budgettair toezicht en regels voor het macro-economisch toezicht. De "procedure voor macro-economische onevenwichtigheden" (PMO) is een nieuw instrument om riskante economische ontwikkelingen op te sporen en te corrigeren. Met het allereerste jaarlijkse waarschuwingsmechanismeverslag (WMV) dat vandaag is gepubliceerd, gaat deze toezichtsprocedure van start. De Europese Commissie noemt in haar verslag twaalf EU-lidstaten waarvan de macro-economische situatie nader moet worden geanalyseerd. Pas in de daaropvolgende uitgebreide evaluatie zal worden gekeken of er in de desbetreffende lidstaat echt sprake is van een of meer macro-economische onevenwichtigheden en of deze schadelijk zijn of niet.

Vicevoorzitter Olli Rehn van economische en monetaire zaken en de euro: "Met de huidige crisis is duidelijk geworden dat macro-economische onevenwichtigheden een risico opleveren voor de financiële stabiliteit, de economische vooruitzichten en de welvaart van een land en van de EU als geheel. Vandaag is de eerste, belangrijke stap gezet in een diepgaand onderzoek naar de macro-economische situatie van de diverse landen dat, mocht blijken dat er in de loop der jaren inderdaad onevenwichtigheden zijn ontstaan en dat deze schadelijk zijn, moet uitmonden in een correctie van de scheefgroei. Om terug te kunnen keren naar een duurzame groei en werkgelegenheid, is het nodig dat een solide begrotingsbeleid wordt gevoerd en riskante economische onevenwichtigheden vroegtijdig worden opgespoord en gecorrigeerd. "

Op basis van een scorebord bestaande uit tien macro-economische indicatoren, die onder meer betrekking hebben op de concurrentiepositie, de schuld en activamarkten, en op basis van andere economische gegevens wordt in het WMV bepaald van welke lidstaten de macro-economische situatie onder de loep moet worden genomen. Dit is het vertrekpunt van de nieuwe PMO. Deze zal leiden tot een intensievere dialoog over het economisch beleid met de lidstaten. Zo nodig zal de Europese Commissie de lidstaat in kwestie een officiële aanbeveling doen om passende actie te ondernemen en de situatie recht te zetten of hardnekkige onevenwichtigheden te voorkomen.

De Europese Commissie acht een nader onderzoek naar de macro-economische situatie noodzakelijk voor de volgende landen (in alfabetische volgorde): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Volgens het verslag is voor de volgende landen op dit moment geen nadere, diepgaande evaluatie vereist: Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië. Wel zullen deze landen in het kader van het Europees semester officiële aanbevelingen krijgen over het door hen te voeren macro-economisch en begrotingsbeleid.

Voor Griekenland, Ierland, Portugal en Roemenië wordt geen diepgaande evaluatie voorgesteld, omdat deze landen onder bepaalde programmavoorwaarden financiële steun van de EU en het IMF krijgen en dus al onder verscherpt economisch toezicht staan.

Hieronder wordt toegelicht waarom voor de twaalf landen een uitvoerige analyse nodig wordt geacht:

België: het exportmarktaandeel is fors teruggelopen. Tegelijk is het saldo op de lopende rekening verslechterd en is het kostenconcurrentievermogen achteruitgegaan. De omvang van de brutoschuld van de particuliere sector valt samen met een hoge overheidsschuld.

Bulgarije: er zijn in een zeer rap tempo externe en interne onevenwichtigheden ontstaan, maar inmiddels vindt er een snelle en forse correctie plaats. Omdat er nog steeds sprake is van grote onevenwichtigheden, is een nader onderzoek nodig naar de vooruitzichten op een verdere correctie.

Denemarken: de Deense huizenboom van vóór de crisis, die in 2007 in een correctiefase is beland, ging gepaard met een snelle groei van de kredietverlening en met een sterke stijging van de schuld van de particuliere sector, en vooral van de huishoudens. Hoewel de kredietverlening en de huizenprijzen in de afgelopen paar jaar een gedeeltelijke correctie hebben ondergaan, blijft de schuldenstand van de particuliere sector zeer hoog.

Spanje: na de opbouw van omvangrijke externe en interne onevenwichtigheden tijdens de langdurige hausse in de huizensector en de kredietverlening maakt het land nu een correctieperiode door.

Frankrijk: de handelsbalans is geleidelijk verslechterd. Daardoor is ook het saldo op de lopende rekening verslechterd. Het land heeft flink terrein verloren op de exportmarkt.

Italië: sinds het midden van de jaren negentig is de concurrentiepositie van het land duidelijk verslechterd. Dit is ook te zien aan het hardnekkige verlies van exportmarktaandeel. Terwijl de schuld van de particuliere sector relatief beperkt blijft, is de overheidsschuld een punt van zorg, dit met name gezien de geringe groei en structurele tekortkomingen.

Cyprus: het land kent grote problemen aan de externe en de interne zijde. Het heeft een hardnekkig tekort op de lopende rekening en heeft tegelijk exportmarktaandeel ingeleverd, terwijl de particuliere sector een hoge schuld heeft.

Hongarije: de omvangrijke onevenwichtigheden hebben een scherpe correctie ondergaan. De schuld van met name de publieke sector, maar ook van de particuliere sector blijft hoog. Ook heeft het land van alle EU-lidstaten de hoogste externe schuld.

Slovenië: er zijn in een snel tempo onevenwichtigheden ontstaan in de vorm van een snelle stijging van de loonkosten per eenheid product, van de kredietverlening in de particuliere sector en van de huizenprijzen. Het bankwezen met zijn hoge hefboom staat onder aanzienlijke druk nu het moeilijke economische proces van schuldafbouw sinds kort gaande is.

Finland: het exportmarktaandeel is sterk teruggelopen. De schuld van de particuliere sector is in het afgelopen decennium gestaag gestegen. Dit komt grotendeels door een sterke stijging van hypothecair krediet.

Zweden: de schuld van de huishoudens is ondanks de recente vertraging van de groei van de kredietverlening hoog opgelopen. Dit komt door een zeer sterke stijging van de huizenprijzen in de afgelopen vijftien jaar, die pas sinds kort een stabilisatie vertonen.

VK: in het afgelopen decennium is het exportmarktaandeel fors teruggelopen. Pas sinds kort vindt er enige stabilisatie plaats. De hoge schuld van de particuliere sector valt samen met een zwakke staat van de overheidsfinanciën. De schuld van de huishoudens hangt grotendeels samen met de sterke stijging van de huizenprijzen en daarmee van het hypothecair krediet.

Tot slot wijst het scorebord uit dat een nadere analyse nodig is van de drijvende krachten achter en beleidsimplicaties van grote, aanhoudende overschotten op de lopende rekening van bepaalde landen.

Achtergrond

De PMO maakt deel uit van het sixpack, een wetgevingspakket dat op 13 december 2011 in werking is getreden (MEMO/11/898) en gericht is op een intensivering van het budgettair en macro-economisch toezicht in de EU en het eurogebied. Met de PMO en de sanctieverordening moet het mogelijk worden om macro-economische ontwikkelingen voortaan beter te monitoren, te voorkomen en te corrigeren.

Een uitvoerige analyse zal uitwijzen of er inderdaad sprake is van macro-economische onevenwichtigheden. Als deze goedaardig blijken, eindigt de procedure. Als deze schadelijk blijken, zijn er preventieve of corrigerende maatregelen nodig.

Het preventieve deel van de PMO biedt de Europese Commissie en de Raad de mogelijkheid om in een vroeg stadium met aanbevelingen te komen, dat wil zeggen voordat onevenwichtigheden de kans krijgen om zich nog verder te ontwikkelen. In ernstigere gevallen kan de corrigerende "procedure bij buitensporige onevenwichtigheden" worden geopend.

De conclusies van het WMV worden besproken in de Eurogroep, voor zover het om de landen van de eurozone gaat, en in de Raad (Ecofin) voor alle EU-landen. De Europese Commissie wil ook graag weten wat het Europees Parlement ervan vindt.

Op basis daarvan stelt zij vervolgens diepgaande landenspecifieke evaluaties op die weer deel zullen uitmaken van de analyse die in het kader van het geïntegreerd economisch toezicht (het Europees semester) wordt verricht.

Voor verdere informatie zie:

MEMO/12/104

Het volledig verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf (binnenkort ook in het Nederlands).

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (tel. +32 229526 58)

Vandna Kalia (tel. +32 22995824)


Side Bar