Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission ensimmäinen raportti makrotaloudellisen epätasapainon varoitusjärjestelmästä: mitä toimenpiteitä EU:ssa tehdään epätasapainon korjaamiseksi

Bryssel 14. helmikuuta 2012 – EU:n uudet talouden ohjauksen ja hallinnan säännöt eli talouspolitiikan ohjauspaketti (“six-pack”) koskee kahden asian, finanssipolitiikan ja makrotalouden valvontaa. Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on uusi työkalu, jonka avulla voidaan helpommin havaita ja korjata riskialttiita talouden kehityskulkuja. Tänään hyväksytty ensimmäinen vuosittainen varoitusjärjestelmäraportti käynnistää tällaisen valvonnan. Euroopan komissio yksilöi 12 EU:n jäsenvaltiota, joiden makrotaloudellista tilannetta on tarkasteltava perusteellisemmin. Näissä myöhemmissä perusteellisissa tarkasteluissa arvioidaan, onko olemassa epätasapainoa vai ei ja onko se haitallista vai ei.

Tämä kriisi on tuonut esille riskejä, joita makrotalouden epätasapaino aiheuttaa tietyn maan finanssimarkkinoiden vakaudelle, talousnäkymille ja hyvinvoinnille sekä maan kansalaisille ja koko Euroopan unionille”, totesi Olli Rehn, talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja. ”Käynnistämme tänään ensimmäisenä vaiheena jäsenvaltioiden makrotaloudellisen tilanteen perusteellisen tarkastelun. Jos epätasapainoa havaitaan ja se todetaan haitalliseksi, tämän uuden työkalun käyttö on hyödyllinen ensimmäinen vaihe vuosien mittaan kertyneen epätasapainon korjaamiseksi. Vakaa finanssipolitiikka ja talouden epätasapainon riskien varhainen havaitseminen ja oikaiseminen ovat välttämättömiä edellytyksiä palaamiselle kestävän kasvun ja työllisyyden tielle."

Varoitusjärjestelmäraportti perustuu kymmenen makrotalouden indikaattoria sisältävään tulostauluun. Näitä indikaattoreita ovat esimerkiksi kilpailukyvyn menetys, korkea velkaantumisaste tai varallisuushintakuplat. Lisäksi siinä otetaan huomioon muitakin taloudellisia tietoja. Raportissa luetellaan jäsenvaltiot, joiden makrotaloudellinen tilanne on analysoitava perusteellisemmin. Tämä on uuden makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn lähtökohta. Menettelyssä syvennetään talouspoliittista keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Euroopan komissio antaa tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioille, jotta ne voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi tai estääkseen epätasapainon jatkumisen.

Euroopan komissio katsoo, että makrotaloudellinen tilanne on tutkittava tarkemmin seuraavissa maissa (aakkosjärjestyksessä): Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kypros, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Raportin päätelmien mukaan perusteellista katsausta ei tarvita tällä hetkellä seuraavista maista: Alankomaat, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Saksa, Slovakia, Tšekki ja Viro. Näille maille annetaan kuitenkin finanssipolitiikkaa ja makrotaloutta koskevia suosituksia talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana.

Perusteellisia katsauksia ei ole ehdotettu Irlannille, Kreikalle, Portugalille ja Romanialle, koska nämä maat kuuluvat jo EU:n ja IMF:n ehdolliseen rahoitusapuohjelmaan ja niiden taloutta valvotaan jo siksi enemmän.

Mainittujen kahdentoista maan taloutta on tutkittava perusteellisemmin seuraavista syistä:

Belgia: Vientimarkkinaosuus pienentynyt merkittävästi, ja samalla vaihtotase ja kustannuskilpailukyky ovat heikentyneet. Yksityissektorin bruttovelkaantumisastetta on tarkasteltava yhdessä julkisen velan korkean tason kanssa.

Bulgaria: Sekä ulkoisista että kotimaisista taloudellisista tekijöistä johtuva epätasapaino oli kasautunut hyvin nopeasti, mutta korjaus on sittemmin ollut nopeaa ja huomattavaa. Koska kasautuneen epätasapainon taso on edelleen korkea, lisäsopeutusnäkymät edellyttävät tarkempaa tarkastelua.

Espanja: Espanjassa on käynnissä sopeutumiskausi. Tätä ennen oli kertynyt merkittävää ulkoisista ja kotimaisista tekijöistä johtuvaa epätasapainoa asuntoalan ja luotonannon pitkään jatkuneen voimakkaan kasvun aikana.

Italia: Kilpailukyky on heikentynyt merkittävästi 1990-luvun keskivaiheilta, mikä näkyy myös vientimarkkinaosuuksien jatkuvassa pienenemisessä. Yksityissektorin velkaantumisaste on pysynyt jokseenkin kurissa, mutta julkisen velan määrä tuottaa huolta erityisesti heikon kasvun ja rakenteellisten heikkouksien vuoksi.

Kypros: Sekä ulkoisissa että sisäisissä talouden tekijöissä on suuria ja monenlaisia haasteita. Kyproksen taloudessa esiintyy jatkuvaa vaihtotasevajetta ja vientimarkkinaosuuksien menetystä yhdessä yksityissektorin velkaantumisen kanssa.

Ranska: Kauppatase on asteittain heikentynyt, ja tämä heijastuu vaihtotaseen heikentymisessä ja vientimarkkinaosuuksien merkittävässä pienenemisessä.

Ruotsi: Kotitaloudet ovat velkaantuneet yhä enemmän, ja velkaa on nyt paljon huolimatta siitä, että luottojen määrän kasvu on viime aikoina hidastunut. Tämä heijastaa hyvin voimakasta nousua asuntojen hinnoissa viidentoista viime vuoden aikana. Hinnat ovat alkaneet vakaantua vasta hiljattain.

Slovenia: Sisäiset epätasapainot ovat kasautuneet nopeasti, ja samalla työvoiman yksikkökustannukset, yksityissektorin luotot ja asuntojen hinnat ovat nousseet kovasti. Voimakkaasti vivutettu pankkiala on pinteessä, sillä talous on nyt vivutuksen vaikean purkamisprosessin varhaisvaiheessa.

Suomi: Vientimarkkinaosuuksia on menetetty paljon. Yksityissektorin velkaantumisaste, joka johtuu suureksi osaksi asuntolainojen lisääntymisestä, on noussut koko ajan kymmenen viime vuoden aikana.

Tanska: Kriisiä ennen alkanut rakennusalan voimakas kasvu, joka alkoi korjaantua vuonna 2007, liittyi nopeaan luottojen lisääntymiseen ja yksityissektorin, erityisesti kotitalouksien velkaantumiseen. Luottojen ja asuntojen hinnat ovat osittain mukautuneet viime vuosina, mutta yksityissektori on edelleen hyvin velkaantunutta.

Unkari: Suuria epätasapainoja on sopeutettu radikaalisti. Erityisesti julkisen mutta myös yksityisen sektorin velkaantumisaste on edelleen korkea. Myös ulkomaanvelka on EU:n suurin.

Yhdistynyt kuningaskunta: Vientimarkkinaosuudet ovat pienentyneet merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana, vaikkakin tilanne on viime aikoina jonkin verran vakaantunut. Yksityissektorin korkeaa velkaantumisastetta on tarkasteltava yhdessä julkisen talouden heikon rahoitustilanteen kanssa. Kotitalouksien velka johtuu suurelta osalta asuntolainoista, ja asuntojen hinnat ovat nousseet kovasti.

Lisäksi luettaessa tulostaulua taloustieteellisesti käy ilmi, että tarvitaan lisää analyysejä suurten ja jatkuvien vaihtotaseen ylijäämien syistä ja vaikutuksista politiikkaan.

Tausta

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on osa talouspolitiikan ohjauspakettia, joka tuli voimaan 13. joulukuuta 2011 (MEMO/11/898) ja jonka tarkoituksena on tehostaa finanssipolitiikan ja makrotalouden valvontaa EU:ssa ja euroalueella. Epätasapainomenettelyn ja sen täytäntöönpanoa koskevan asetuksen avulla voidaan makrotalouden kehityksen seurantaa parantaa. Tämän uuden välineen avulla epätasapainotilanteita voidaan ehkäistä ja korjata.

Perusteellinen analyysi paljastaa makrotalouden epätasapainon. Jos se on hyvänlaatuista, menettely lopetetaan. Jos epätasapaino on haitallista, on ryhdyttävä toimiin, joiden on määrä estää epätasapainoa tai korjata se.

Epätasapainomenettelyn ennaltaehkäisevän osion ansiosta Euroopan komissio ja ministerineuvosto voivat antaa suosituksia varhaisessa vaiheessa eli ennen kuin epätasapaino kasvaa liikaa. Vakavammissa tapauksissa voidaan käynnistää liiallisen epätasapainon korjausmenettely.

Varoitusjärjestelmäraportin päätelmiä tarkastellaan euroryhmässä – kun on kyse euroalueen maista – ja EU:n talous- ja valtiovarainministereiden neuvostossa, kun on kyse kaikista EU-maista. Euroopan komissio odottaa kuulevansa myös Euroopan parlamentin näkemyksen.

Euroopan komissio valmistelee edellisen perusteella perusteelliset maakohtaiset katsaukset. Ne ovat osa analyysiä, joka tehdään talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana osana yhdennettyä taloudellista valvontaa.

Lisätietoja:

MEMO/12/104

Koko raportti: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar