Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Πρώτη έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης της Επιτροπής: αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2012 – Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την οικονομική διακυβέρνηση, αποκαλούμενοι «εξάδα», έχουν δύο σκέλη, την δημοσιονομική και την μακροοικονομική εποπτεία. Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών αποτελεί ένα νέο εργαλείο που βοηθά στον εντοπισμό και τη διόρθωση επικίνδυνων οικονομικών εξελίξεων Η πρώτη ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ- AMR), που εγκρίθηκε σήμερα, δίνει το έναυσμα για την εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακρίνει 12 κράτη μέλη των οποίων οι μακροοικονομικές ανισορροπίες χρήζουν περαιτέρω εις βάθος ανάλυσης. Μόνο με αυτές τις μεταγενέστερες εις βάθος αναλύσεις θα εκτιμηθεί εάν υφίστανται ανισορροπίες και κατά πόσον αυτές είναι επιζήμιες.

Ο κ. Olli Rehn, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, δήλωσε: «Η παρούσα κρίση ανέδειξε τους κινδύνους των μακροοικονομικών ανισορροπιών για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις οικονομικές προοπτικές και την ευημερία μιας χώρας, των πολιτών της, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ξεκινάμε σήμερα την ενδελεχή διερεύνηση της μακροοικονομικής κατάστασης ορισμένων χωρών σαν ένα πρώτο βήμα. Εφόσον αποδειχθεί ότι όντως υφίστανται ανισορροπίες και ότι αυτές είναι επιζήμιες, το νέο αυτό εργαλείο αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών που συσσωρεύτηκαν επί σειρά ετών. Οι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση επικίνδυνων οικονομικών ανισορροπιών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επάνοδο σε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση

Βασισμένη σε ένα πίνακα αποτελεσμάτων με 10 μακροοικονομικούς δείκτες, όπως η απώλεια ανταγωνιστικότητας, το υψηλό επίπεδο χρέους ή οι φούσκες στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, και λαμβανομένων υπόψη και άλλων οικονομικών δεδομένων, η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης εντοπίζει τα κράτη μέλη των οποίων η μακροοικονομική κατάσταση απαιτεί περισσότερο διεξοδική διερεύνηση Αυτό αποτελεί την αφετηρία για την νέα διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) η οποία θα εμβαθύνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Εφόσον χρειαστεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει σύσταση προς το σχετικό κράτος μέλος για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διορθωθεί η κατάσταση ή να προληφθεί η διαιώνιση των ανισορροπιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η μακροοικονομική κατάσταση στις ακόλουθες χώρες (με αλφαβητική σειρά) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ακόλουθες χώρες δεν χρειάζονται επί του παρόντος περαιτέρω σε βάθος επισκόπηση: Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβακία. Για χώρες αυτές, ωστόσο, θα υπάρξουν συστάσεις περί των ακολουθητέων δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Δεν έχουν προταθεί διεξοδικές επισκοπήσεις για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ρουμανία δεδομένου ότι οι χώρες αυτές είναι αποδέκτες προγράμματος υπό όρους χρηματοδοτικής συνδρομής από την ΕΕ και το ΔΝΤ και υπόκεινται, συνεπώς, ήδη σε ενισχυμένη εποπτεία.

Μεταξύ των λόγων που συνηγορούν υπέρ μιας ενδελεχούς ανάλυσης στις ανωτέρω δώδεκα χώρες παρατίθενται οι ακόλουθοι:

Βέλγιο: Σημαντική απώλεια του μεριδίου στις εξαγωγικές αγορές, παράλληλα με επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και μείωση της ανταγωνιστικότητας από απόψεως κόστους. Το επίπεδο του ακαθάριστου χρέους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να εκτιμηθεί σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους.

Βουλγαρία: Πολύ ταχεία σώρευση εξωτερικών και εσωτερικών ανισορροπιών, πλην όμως συντελούνται επί του παρόντος ταχείες και εκτεταμένες διορθώσεις. Επειδή τα επίπεδα των συσσωρευμένων ανισορροπιών εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά, οι προοπτικές για περαιτέρω προσαρμογές απαιτούν προσεκτικότερη εξέταση.

Δανία: Η προ της κρίσης έκρηξη στην αγορά κατοικίας, η οποία άρχισε να διορθώνεται το 2007, συνδεόταν με ταχεία πιστωτική επέκταση και διόγκωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στον τομέα των νοικοκυριών. Αν και έχει επέλθει μερική προσαρμογή των επιτοκίων και των τιμών των κατοικιών τα τελευταία χρόνια, το ύψος του χρέους στον ιδιωτικό τομέα παραμένει πολύ υψηλό.

Ισπανία: Η χώρα διέρχεται επί του παρόντος περίοδο προσαρμογής, μετά τη σώρευση υψηλών εξωτερικών και εσωτερικών ανισορροπιών κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου εκρηκτικής ανάπτυξης στην αγορά κατοικίας και πιστωτικής επέκτασης.

Γαλλία: Σημειώθηκε σταδιακή επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, και αυτό αντικατοπτρίζεται σε επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και σε σημαντικές απώλειες σε μερίδια εξαγωγικών αγορών.

Ιταλία: Σημαντική επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, που καθίσταται επίσης αισθητή από τις συνεχείς απώλειες μεριδίων στις εξαγωγικές αγορές. Παρά τη σχετική συγκράτηση του χρέους στον ιδιωτικό τομέα, το επίπεδο του δημόσιου χρέους αποτελεί πηγή ανησυχίας, ιδίως δεδομένης της ασθενούς ανάπτυξης και των διαρθρωτικών αδυναμιών.

Κύπρος: Η χώρα αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα προκλήσεων όσον αφορά το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό σκέλος της οικονομίας. Η κυπριακή οικονομία συνδυάζει διαρκή ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και απώλειες στα μερίδια εξαγωγικών αγορών, με υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα.

Ουγγαρία: Σημειώθηκε απότομη προσαρμογή μεγάλων ανισορροπιών. Το επίπεδο του χρέους, ιδίως στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, εξακολουθεί να είναι υψηλό. Επίσης, το επίπεδο εξωτερικού δανεισμού είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Σλοβενία: Ταχεία σώρευση εσωτερικών ανισορροπιών με υψηλή αύξηση του ανά μονάδα κόστους εργασίας, της χορήγησης πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα και των τιμών στην αγορά κατοικίας. Τα υψηλά επίπεδα μόχλευσης του τραπεζικού τομέα ασκούν έντονες πιέσεις καθώς η οικονομία βρίσκεται επί του παρόντος στα αρχικά στάδια μιας δύσκολης διαδικασίας απομόχλευσης.

Φινλανδία: Σημαντική απώλεια μεριδίων στις εξαγωγικές αγορές. Το επίπεδο δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας κυρίως της αύξησης της ενυπόθηκης πίστης.

Σουηδία: Αύξηση του χρέους των νοικοκυριών, το οποίο κινείται σήμερα σε υψηλά επίπεδα παρά την πρόσφατη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης. Αυτό αντικατοπτρίζει πολύ ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών, οι οποίες άρχισαν να σταθεροποιούνται μόλις προσφάτως.

ΗΒ: Σημαντικές απώλειες στα μερίδια εξαγωγικών αγορών την τελευταία δεκαετία, παρά κάποια πρόσφατη σταθεροποίηση. Το υψηλό επίπεδο ιδιωτικού χρέους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με την εξασθένηση των δημοσίων οικονομικών. Το χρέος των νοικοκυριών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τα ενυπόθηκα δάνεια σε ένα πλαίσιο μεγάλων συσσωρευμένων αυξήσεων των τιμών στην αγορά κατοικίας.

Επιπλέον, η οικονομική ανάγνωση του πίνακα αποτελεσμάτων καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση των συντελεστών και των πολιτικών επιπλοκών μεγάλων και διαρκών πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Πλαίσιο

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων, αποκαλούμενης «εξάδας», η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2011 (MEMO/11/898) με σκοπό την ενίσχυση της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής εποπτείας στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Η ΔΜΑ και ο εφαρμοστικός κανονισμός ανταποκρίνονται στην ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης των μακροοικονομικών εξελίξεων με το νέο αυτό εργαλείο που αποβλέπει στην πρόληψη και διόρθωση των ανισορροπιών.

Η διεξοδική ανάλυση θα αποκαλύψει εάν υφίστανται μακροοικονομικές ανισορροπίες ή όχι. Εφόσον υφίστανται και είναι καλοήθεις, η διαδικασία σταματά. Εάν οι ανισορροπίες είναι επιζήμιες τότε πρέπει να ληφθούν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα.

Το προληπτικό σκέλος της ΔΜΑ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Υπουργών τη δυνατότητα να απευθύνουν συστάσεις σε πρώιμο στάδιο, με άλλα λόγια προτού διογκωθούν περαιτέρω οι ανισορροπίες. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει το διορθωτικό σκέλος, ήτοι τη «διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών».

Τα συμπεράσματα της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Ευρωομάδας - όσον αφορά τις χώρες της ευρωζώνης – και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει επίσης στην εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει ειδικές για κάθε χώρα εις βάθος επισκοπήσεις που θα αποτελέσουν τμήμα της ανάλυσης που διεξάγεται στο πλαίσιο της ενοποιημένης οικονομικής εποπτείας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/104

Πλήρης έκθεση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Αρμόδιοι:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar