Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Първият доклад на Комисията за Механизма за предупреждение: преодоляване на макроикономическите дисбаланси в ЕС

Брюксел, 14 февруари 2012 г. — Новите правила на ЕС за икономическо управление, т.нар. „шесторка“, имат две части: фискален надзор и макроикономически надзор. Процедурата при макроикономически дисбаланси е нов инструмент, който спомага на установяването и коригирането на потенциално опасните икономически тенденции. Началото на надзора се поставя от приетия днес първи годишен доклад за Механизма за предупреждение. Европейската комисия определи 12 държави членки на ЕС, чиято макроикономическа ситуация трябва да бъде анализирана по-подробно. Провеждането на тези задълбочени анализи ще ѝ позволи прецени дали съществуват дисбаланси и дали въздействието им е отрицателно.

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: Кризата изтъкна опасността, която крият макроикономическите дисбаланси, за финансовата стабилност, икономическите перспективи, просперитета на държавите и благоденствието на гражданите и на ЕС като цяло. Днес като първа стъпка лансирахме задълбочен анализ на макроикономическата ситуация на национално равнище. Ако се окаже, че съществуват дисбаланси с отрицателно въздействие, този нов инструмент ще представлява значима стъпка към коригирането на натрупалите се през годините дисбаланси. Стабилни фискални политики и ранно установяване и коригиране на пораждащите рискове икономически дисбаланси са необходими условия за възобновяването на устойчивото развитие и увеличаването на заетостта."

По таблица с 10 макроикономически показатели като загуба на конкурентоспособност, високо равнище на задлъжнялост или прекомерно раздути цени на активите, както и предвид други икономически данни, в доклада за Механизма за предупреждение се посочват държавите членки, чиито макроикономическа ситуация се нуждае от по-задълбочен анализ. Това е отправната точка на новата процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД), която ще задълбочи диалога с държавите членки по разработването на икономическата политика. Ако е необходимо, Европейската комисия ще отправи препоръка към съответната държава членка за подходящите действие за преодоляването на ситуацията или предотвратяване трайното присъствие на дисбалансите.

Европейската комисия смята, че макроикономическата ситуация се нуждае от по-задълбочен анализ в следните държави (по протоколен ред): Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

В доклада се заключава, че понастоящем следните държави не се нуждаят от допълнителен задълбочен анализ: Австрия, Чешката република, Естония, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша и Словакия. Въпреки това, в рамките на европейското полугодие към тези държави ще бъдат отправени препоръки за фискална и макроикономическа политика.

Задълбочен анализ не бе предложен и за Гърция, Ирландия, Португалия и Румъния, тъй като тези страни се ползват от обвързана с определени условия програма за финансова помощ от ЕС и МВФ и вече са обект на засилен икономически надзор.

Сред причините за извършване на задълбочен анализ на тези дванадесет държави са:

Белгия: Значително намаляване на пазарния дял на износа успоредно с влошаване в баланса по текущата сметка и намаляване на конкурентоспособността по отношение на разходите. Брутната задлъжнялост на частния сектор следва да се разглежда във връзка с високия публичен дълг.

България: Стремително натрупване на външни и вътрешни дисбаланси, но понастоящем в страната се извършват бързи и значителни корекции. Нивата на натрупани дисбаланси са все още високи, поради което се налага по-щателно проучване на перспективите за продължаване на корекциите.

Дания: Жилищният бум преди кризата, чиято корекция започна през 2007 г., е свързан с бърза кредитна експанзия и рязко увеличаване на дълга на частния сектор, по-специално в жилищния сектор. Въпреки че кредитите и цените на жилищата бяха частично коригирани през последните години, натрупаният дълг на частния сектор продължава да бъде много висок.

Испания: Понастоящем страната пресича период на приспособяване, след натрупването на значителни външни и вътрешни дисбаланси през продължителния период на жилищна и кредитна експанзия.

Франция: Налице е постепенно влошаване на търговския баланс, отразило се във влошаването на баланса по текущата сметка и значително намаляване на пазарния дял на износа.

Италия: Значително влошаване на конкурентоспособността от средата на 90-те години насам, което се вижда и при постоянното намаляване на пазарния дял на износа. Въпреки че задлъжнялостта на частния сектор е сравнително ограничена, равнището на публичния дълг буди тревога, особено като се имат предвид тромавият прираст и структурните слабости.

Кипър: Мащабни предизвикателства по отношение от външно и вътрешно естество. Кипърската икономика съчетава постоянен дефицит по текущата сметка и намален пазарен дял на износа с висока задлъжнялост на частния сектор.

Унгария: Бе извършена рязка корекция на значителните дисбаланси. Равнището на задлъжнялост предимно на публичния — но и на частния — сектор продължава да бъде високо. Също така, външната задлъжнялост е най-високата в ЕС.

Словения: Бързо натрупване на вътрешни дисбаланси и значително нараснали разходи за единица труд и цени на жилищата, както и експанзия на кредитирането на частния сектор. Значително задлъжнелият банков сектор е значително напрежение, тъй като понастоящем икономиката е в ранните етапи на труден процес на намаляване на задлъжнялостта.

Финландия: Значително намаляване на пазарния дял на износа. Задлъжнялостта на частния сектор нарастваше непрекъснато през последното десетилетие, предизвикано до голяма степен чрез увеличаване на ипотеките.

Швеция: Повишаваща се задлъжнялост на домакинствата, която понастоящем е висока въпреки забавянето напоследък на кредитната експанзия. Това е в резултат на значителното повишаване на цените на жилищата през последните петнадесет години, които започнаха да се стабилизират едва наскоро.

Обединеното кралство: Значително намаляване на пазарния дял на износа през последното десетилетие въпреки неотдавнашно стабилизиране. Значителният дълг на частния сектор следва да се разглежда във връзка с незавидното положение на публичните финанси. Дългът на домакинствата до голяма степен се дължи на ипотеки в контекста на значително увеличение на цените на жилищата.

Освен това, икономическият прочит на таблицата с показатели подчертава необходимостта от допълнителен анализ на факторите за големите и продължителни излишъци по текущата сметка и последствията от тях за водената политика.

Контекст

Процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) е част от т.нар. „шесторка“ — законодателен пакет за засилване на фискалния и макроикономическия надзор в ЕС и в частност в еврозоната, влязъл в сила на 13 декември 2011 г. (MEMO/11/898) ПМД и правоприлагащото законодателство чрез този нов инструмент за предотвратяване и коригиране на дисбалансите са в отговор на необходимостта от усъвършенствано наблюдение на макроикономическата конюнктура.

Задълбоченият анализ ще разкрие дали съществуват макроикономически дисбаланси. Ако тяхното въздействие не е отрицателно, процедурата се прекратява. В противен случай се налага предприемането на превантивни или корективни мерки.

Превантивната част на ПМД предоставя на Европейската комисия и Съвета на министрите възможността да приемат препоръки на ранен етап, т.е. преди дисбалансите да са се задълбочили още повече. В по-сериозните случаи тя може да задейства корективната част — процедурата при прекомерни дисбаланси.

Заключенията от доклада за Механизма за предупреждение ще бъдат обсъдени от еврогрупата — доколкото се отнасят до държавите от нея — и Съветът на министрите на икономиката и финансите за всички държави членки. Комисията също така очаква приноса и на Европейския парламент.

Въз основа на всичко това Европейската комисия ще изготви задълбочени прегледи за отделните държави членки, които ще бъдат част от извършвания анализ във връзка с интегрирания икономически надзор в рамките на Европейския семестър.

За повече информация:

MEMO/12/104

Пълният текст на доклада: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

За контакт :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar