Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 december 2012

Ny kompetenskarta ska minska kompetensglapp i EU

EU-kommissionen lanserar idag en kompetenskarta för EU. Kompetenskartan är en webbplats med kvantitativa och kvalitativa uppgifter om kompetensbehoven på kort och medellång sikt samt om den kompetens och de kompetensglapp som finns på arbetsmarknaden. Den bygger på uppgifter och prognoser på EU-nivå och från EU-länderna och visar både vilka yrken som växer snabbast och bristyrken med många lediga jobb. Trots den höga arbetslösheten finns det i dag cirka 2 miljoner lediga jobb i hela EU. På webbplatsen ges detaljerade uppgifter för olika sektorer, yrken och länder.

– Bättre kompetens och kvalifikationer är nyckeln till ökad produktivitet och konkurrenskraft i EU. Kompetenskartan ger tillgång till den senaste informationen i EU och i EU-länderna. Den kommer att göra det lättare att anpassa utbudet på utbildning till förändringar och se till att det finns kompetens på de områden där efterfrågan på arbetskraft kommer att öka, säger EU-kommissionär Androulla Vassiliou, som ansvarar för utbildning och ungdomsfrågor.

– Med kompetenskartan får man för första gången tillgång till allsidig information om hur kompetensbehoven ser ut i alla EU-länder. Eftersom det är ett webbaserat verktyg kan man med ett enda klick få veta på vilka områden det saknas kompetens eller på vilka det finns ett överflöd av kompetent arbetskraft. Det viktigaste med kompetenskartan är ändå att den kommer att hjälpa dem som söker arbete att se inom vilka yrken behoven är störst, konstaterar László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Kompetenskarten visar att det just nu finns flest lediga jobb inom finans och försäljning. Bristyrken är också biologer, farmakologer, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, it-specialister samt ingenjörer. Webbplatsen visar att det största glappet mellan arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens behov finns i Litauen, Bulgarien, Belgien, Ungern och Irland, medan situationen är betydligt bättre i Danmark, Nederländerna och Portugal.

Kompetenskartan kommer att uppdateras regelbundet.

Bakgrund

Bättre matchning mellan utbudet och efterfrågan på arbetskraft är en av de viktigaste strategierna i kommissionens sysselsättningspaket från april 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Därför måste bl.a. kompetensbehoven förutses bättre, så att ansvariga myndigheter och andra berörda parter kan anpassa utbildningarnas innehåll och så att ungdomar kan fatta välunderbyggda beslut när de väljer utbildning och yrkesbana.

Kompetenskartan ingår i uppföljningen av den utbildningsstrategi som kommissionen nyligen publicerade. EU-länderna uppmanas att vidta åtgärder för att se till att unga människor skaffar sig de kunskaper och den kompetens som behövs på arbetsmarknaden så att målen för tillväxt och sysselsättning kan nås (IP/12/1233).

De uppgifter om kompetens som finns i dag är i allmänhet spridda mellan olika länder och svåra att hitta och jämföra. I Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen (MEMO/10/602) beslutade kommissionen därför att ta fram en kompetenskarta för EU för att få en bättre överblick över kompetensbehoven och minska kompetensglappen.

I dag publiceras även för första gången en rapport över lediga platser och rekrytering i EU (European Vacancy and Recruitment Report). I rapporten beskrivs den senaste utvecklingen t.ex. när det gäller avtalsformer samt behov av arbetskraft och kompetens inom olika yrken och sektorer. Rapporten är därför ett av de viktigaste underlagen för kompetenskartan. Den kommer att ges ut vartannat år. I kompetenskartan ingår även följande:

  • Analyser av tendenserna inom olika yrken och sektorer samt av övergripande färdigheter. Fokus ligger på de största tillväxtyrkena och de mest efterfrågade yrkesgrupperna. Prognoser för olika sektorer och för särskilda kompetensbehov och kompetensglapp ingår också.

  • En kartläggning av befintliga nationella, europeiska och internationella informationskällor. Det blir därmed lätt för användarna att få tillgång till uppgifter som tidigare varit spridda.

Kompetenskartan riktar sig till en början främst till beslutsfattare, forskare och personer eller organisationer som arbetar med dessa frågor. Den möjliggör djupgående analyser så att de kan utveckla evidensbaserade strategier för utbildning och utbildningsplanering samt vidta riktade åtgärder för att ta itu med glappet mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Kompetenskartan kommer att vidareutvecklas så att den också kan vara till hjälp för arbetssökande, arbetstagare och studerande när de gör sina yrkesval.

EU:s kompetenskarta stöds av nätverket av nationella observationsorgan för kompetensbehov och kompetensglapp, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).

Kompetenskartan är ett komplement till andra EU-verktyg, t.ex. systemet för övervakning av lediga platser (European Vacancy Monitor) och de europeiska kompetensråd som finns inom olika sektorer (European Sector Skills Councils). Det kompletterar praktisk information som t.ex. Europass-meritförteckningen som används av mer än 10 miljoner personer i EU. Kompetenskartan kommer att vidareutvecklas och uppdateras med stöd av EU-länderna och olika partnerorganisationer.

Erasmus för alla, det nya EU-program som kommissionens föreslagit för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, ska ge dubbelt så många personer möjlighet att få stipendium för studier eller volontärarbete utomlands. Med en föreslagen budget på 19 miljarder euro ska minst 5 miljoner personer kunna höja sin kompetens under 2014–2020. Mer än två tredjedelar av programmets budget planeras gå till utbyten av detta slag, medan återstående medel skulle vikas för projekt som fokuserar på samarbete för innovation, reformer och utbyte av bästa praxis.

Mer information

EU:s kompetenskarta

EU-rapporten om lediga platser och rekrytering

EU-kommissionens webbplats om utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar