Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. decembra 2012

Evropska panorama spretnosti: ukrep Komisije za zmanjšanje števila neustreznih spretnostih

Evropska komisija je sporočila, da je danes uradno začela delovati evropska panorama spretnosti.Gre za spletišče, ki bo zagotavljalo kvantitativne in kvalitativne podatke o kratkoročnih in srednjeročnih potrebah po spretnostih, ponudbi spretnosti ter neustreznih spretnostih. Panorama bo na podlagi podatkov in napovedi EU in držav članic izpostavila najhitreje rastoče poklice in poklice z največjim pomanjkanjem delovne sile. Trenutno je v EU kljub visoki stopnji brezposelnosti približno 2 milijona nezasedenih delovnih mest. Spletišče vsebuje podrobne informacije o posameznih sektorjih, poklicih in državah.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Boljše spretnosti in kvalifikacije so ključne za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti Evrope. Evropska panorama spretnosti bo enotna točka dostopa do najnovejših evropskih in nacionalnih informacijskih virov. Pomagala bo izboljšati odziv sistemov izobraževanja in usposabljanja na spreminjajoče se trende spretnosti in zagotoviti, da bodo imeli ljudje tiste spretnosti, ki bodo v prihodnosti najbolj potrebne.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska panorama spretnosti je prvi evropski instrument, ki omogoča, da z enim klikom dostopate do pomembnih informacij o potrebah po spretnostih v vseh državah EU. To spletno informacijsko orodje zagotavlja celovite informacije o neustreznih spretnostih in bo iskalce zaposlitve usmerilo k delovnim mestom, za katera v Evropi primanjkuje največ ljudi.“

Iz panorame spretnosti je razvidno, da je v EU trenutno največ povpraševanja po strokovnjakih za finance in prodajo. Premalo je tudi biologov, farmacevtov, zdravnikov, medicinskih sester, računalničarjev in inženirjev. Podatki panorame kažejo, da je največja neusklajenost med ponudbo spretnosti in potrebami trga dela v Litvi, Bolgariji, Belgiji, na Madžarskem in Irskem. Nasprotno pa je položaj precej boljši na Portugalskem, Danskem in Nizozemskem.

Evropska panorama spretnosti se bo redno posodablja z najnovejšimi podatki.

Ozadje

Večja usklajenost med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej je ena od ključnih strategij iz svežnja za zaposlovanje, ki ga je Komisija predstavila aprila 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). To je med drugim mogoče doseči z boljšim predvidevanjem potreb po spretnostih, omogočanjem, da ustrezni organi in zainteresirane strani učinkovito prilagodijo učne programe za izobraževanje in usposabljanje, ter zagotavljanjem, da mladi sprejmejo bolj utemeljene odločitve o izobraževanju in poklicni poti.

Panorama je del ukrepov, ki sledijo nedavno objavljeni strategiji Komisije „Ponovni razmislek o izobraževanju“. Strategija države članice spodbuja k takojšnjemu ukrepanju, da bodo mladi pridobili spretnosti in kompetence, ki jih trg dela potrebuje in s katerimi bodo doseženi cilji glede rasti in zaposlovanja (IP/12/1233).

Obstoječi podatki o spretnostih so pogosto razdrobljeni po državah, zato jih je težko poiskati in primerjati. V vodilni pobudi strategije Evropa 2020 Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta (MEMO/10/602) se je Komisija zato odločila, da bo za izboljšanje spremljanja potreb po spretnostih in zmanjšanje števila neustreznih spretnosti oblikovala evropsko panoramo spretnosti.

Evropsko poročilo o prostih delovnih mestih in zaposlovanju, ki je bilo prav tako objavljeno danes, je eden od glavnih informacijskih virov za evropsko panoramo spretnosti. V tokrat prvič objavljenem dvoletnem poročilu je opisano najnovejše dogajanje na področju pogodbenih ureditev, povpraševanja po delovni sili v posameznih sektorjih in potreb po spretnostih.

Panorama vsebuje tudi:

  • analitične podatke o trendih zaposlovanja ter posameznih sektorjih ali medpredmetnih spretnostih. Podatki služijo za analizo najhitreje rastočih zaposlitev v EU in delovnih mest z največjim pomanjkanjem delovne sile. Na podlagi teh podatkov je prav tako mogoče predvideti gibanja v sektorjih, potrebe po posameznih spretnostih ter neustrezne spretnosti;

  • seznam obstoječih informacijskih virov na nacionalni, evropski ali mednarodni ravni. Ta uporabnikom omogoča enostaven dostop do informacij, ki so bile prej razpršene.

Prva različica panorame je namenjena predvsem oblikovalcem politike, raziskovalcem, ponudnikom posredniških storitev in strokovnjakom. Omogoča podrobno analizo in razvoj na dokazih temelječe politike za načrtovanje usposabljanja in izobraževanja ter oblikovanje usmerjenih ukrepov za odpravljanje neusklajenosti na trgu dela. Panorama se bo še naprej razvijala, da bo izpolnjevala potrebe iskalcev zaposlitve, delavcev in študentov ter jim omogočala bolj utemeljene poklicne odločitve.

Evropsko panoramo spretnosti podpirajo mreža nacionalnih odborov za spremljanje potreb po spretnostih in neustreznih spretnosti, evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer.

Panorama dopolnjuje druge instrumente EU, kot so evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest, raziskave, izvedene med delodajalci, in evropski sveti za sektorske spretnosti. Dopolnjuje tudi praktične informacije, kot je življenjepis Europass, ki ga uporablja več kot 10 milijonov Evropejcev. Panorama spretnosti se bo razvijala in posodabljala ob podpori držav članic in različnih partnerskih organizacij.

Cilj predlaganega programa Komisije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus za vse je podvojiti število prejemnikov nepovratnih sredstev, da se možnost izpopolnjevanja spretnosti s študijem, usposabljanjem ali prostovoljnim delom v tujini v obdobju 2014–2020 omogoči petim milijonom ljudem. Več kot dve tretjini 19 milijard evrov velikega proračuna programa bo namenjeno podpiranju takšne učne mobilnosti, preostanek pa projektom za sodelovanje pri inovacijah, reformam politik in izmenjavam dobrih praks.

Več informacij

Evropska panorama spretnosti

Evropsko poročilo o prostih delovnih mestih in zaposlovanju

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

komisarka Androulla Vassiliou na twitterju @VassiliouEU

Spletišče komisarja Lászla Andorja

László Andor na twitterju: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačen elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar