Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 7. decembra 2012

Komisia rieši nesúlad v ponuke a dopyte na trhu práce Panorámou zručností EÚ

Európska komisia dnes oficiálne uviedla do prevádzky Panorámu zručností EÚ, webovú stránku obsahujúcu množstvo kvalitných informácií o krátkodobo i strednodobo požadovaných zručnostiach, ich ponuke a o nesúlade medzi ich ponukou a dopytom. Vychádzajúc z údajov a prognóz vypracovaných na úrovni EÚ a členských štátov, Panoráma vyzdvihuje najrýchlejšie sa rozvíjajúce zamestnania, ako aj úzko špecifické zamestnania, kde je vysoký počet neobsadených pracovných miest. V súčasnosti sú v EÚ napriek vysokej miere nezamestnanosti približne dva milióny voľných pracovných miest. Webová stránka obsahuje podrobné informácie podľa jednotlivých odvetví, profesií a krajín.

Androulla Vassiliou, európska komisárka zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež uviedla: „Kvalitnejšie zručnosti a kvalifikácie predstavujú kľúčový prvok oživenia európskej produktivity a konkurencieschopnosti. Panoráma zručností EÚ poskytne jednotné prístupové miesto k najaktuálnejším európskym a vnútroštátnym informačným zdrojom. Pomôže tiež zlepšiť reakciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy na meniace sa trendy v zručnostiach a zabezpečí, aby boli ľudia vybavení zručnosťami v tých sférach, kde sa očakáva nárast dopytu pracovných síl.“

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Panoráma zručností EÚ je prvý európsky nástroj, ktorý ponúka pomocou jediného kliknutia prístup k dôležitým informáciám o trendoch v požadovaných zručnostiach vo všetkých krajinách EÚ. Tento onlinový informačný nástroj je vyčerpávajúcim zdrojom informácií o nesúlade medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a v konečnom dôsledku pomôže nasmerovať uchádzačov o zamestnanie na najžiadanejšie zamestnania v Európe.“

V Panoráme zručností vidno, že v súčasnosti je v EÚ najviac neobsadených pracovných miest v oblasti finančníctva a na pozíciách odborných predajcov. Medzi ďalšie najčastejšie neobsadené pozície patria biológovia, farmaceuti, lekári a príslušní odborníci, zdravotné sestry, počítačoví profesionáli a inžinieri. Webová stránka uvádza, že najväčší nesúlad medzi ponúkanými zručnosťami a potrebami trhu práce je v Litve, Bulharsku, Belgicku, Maďarsku a Írsku, zatiaľ čo v Portugalsku, Dánsku a Holandsku je situácia oveľa priaznivejšia.

Panoráma zručností EÚ bude pravidelne aktualizovaná o čerstvé údaje

Súvislosti

Lepší súlad medzi dopytom a ponukou pracovných síl je jednou z kľúčových stratégií zdôraznených v balíku opatrení pre zamestnanosť Európskej komisie z apríla 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Možno ho dosiahnuť okrem iného lepším prognózovaním potrebných zručností a umožnením príslušným orgánom a zainteresovaným stranám, aby prispôsobili vzdelávacie a školiace osnovy, ktoré ponúknu mládeži lepšiu informovanosť pri výbere vzdelania a kariéry.

Panoráma je súčasťou nadväzujúcich opatrení na „Stratégiu prehodnotenia vzdelávania“, nedávno publikovanú Komisiou, ktorá motivuje členské štáty dosahovať ciele v oblasti rastu a zamestnanosti a prijímať bezodkladné opatrenia v záujme zabezpečenia, aby mladí ľudia rozvíjali zručnosti a kompetencie potrebné na trhu práce (IP/12/1233).

Jestvujúce informácie o zručnostiach sú zvyčajne roztrúsené v jednotlivých krajinách a je zložité sa k nim dostať a porovnať si ich. V hlavnom programe Európy 2020 nazvanom „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ (MEMO/10/602) sa Komisia preto rozhodla vyvinúť Panorámu zručností EÚ ako nástroj zlepšenia monitorovania požadovaných zručností a zníženia nesúladu medzi dopytom a ponukou zručností.

Správa o voľných pracovných miestach a prijímaní pracovníkov v Európe, ktorá vyšla takisto dnes, je jedným z hlavných informačných zdrojov Panorámy zručností EÚ. Táto dvojročná správa, publikovaná prvýkrát, obsahuje posledný vývoj v oblasti zmluvných podmienok, dopytu po pracovných miestach podľa odvetví a v požadovaných zručnostiach.

Panoráma obsahuje aj:

  • Hlavné výsledky analýz týkajúcich sa trendov v zamestnanosti, ako aj špecifických odvetví či prierezových zručností. Zahŕňajú rozbor trendov v najrýchlejšie sa rozvíjajúcich zamestnaniach, ako aj v najžiadanejších zamestnaniach. Analýzy ponúkajú aj prognózy na úrovni odvetví, potrieb špecifických zručností a nesúladu medzi ich dopytom a ponukou.

  • Súpis existujúcich informačných zdrojov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, čo umožní používateľom ľahšie vyhľadať informácie rozptýlené na viacerých miestach.

Prvá verzia Panorámy je určená najmä tvorcom politík, bádateľom, sprostredkovateľským službám a odborníkom. Umožňuje hĺbkovú analýzu a vývoj politiky založenej na vecných faktoch v oblastiach plánovania odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj vývoj cielených opatrení na riešenie nesúladu medzi dopytom a ponukou na trhu práce. Panoráma bude ďalej vyvíjaná s cieľom vyjsť v ústrety potrebám uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov a študentov, aby sa mohli informovanejšie rozhodovať o voľbe povolania a kariéry.

Panoráma zručností EÚ sa opiera o sieť národných inštitúcií monitorujúcich požadované zručnosti a nesúlad medzi nimi a ponúkanými zručnosťami, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a o Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Panoráma predstavuje doplnok ďalších nástrojov EÚ, ako je služba „Európsky monitor voľných pracovných miest“, zamestnávateľské prieskumy a európske rady pre odvetvové zručnosti. Dopĺňa praktické informácie, ako napr. Europass-životopis používaný viac ako desiatimi miliónmi Európanov. Panorámu zručností pomôžu rozvinúť a aktualizovať členské štáty a rozličné partnerské organizácie.

Erasmus pre všetkých, program, ktorý navrhla Komisia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s rozpočtom vo výške 19 miliárd EUR, si kladie za cieľ zdvojnásobiť počet osôb, ktorým bude udelený grant na zvyšovanie zručností v rámci štúdia, odbornej prípravy a dobrovoľníckej práce v zahraničí, a v období rokov 2014 – 2020 by mal tento počet dosiahnuť 5 miliónov. Viac ako dve tretiny rozpočtu tohto programu by mali podporiť vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a zvyšok prostriedkov by bol pridelený na projekty spolupráce s cieľom podporiť inovácie, politické reformy a spoločné využívanie osvedčených postupov.

Ďalšie informácie

Panoráma zručností EÚ

Správa o voľných pracovných miestach a prijímaní pracovníkov v Európe

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliou na: Twitter@VassiliouEU

Stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Objednajte si bezplatný elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Nadège Defrère (+32 2 296 4544)


Side Bar