Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. joulukuuta 2012

Komissio käynnistää EU:n osaamispanoraaman taitojen ja työpaikkojen epäsuhdan korjaamiseksi

Euroopan komissio käynnisti tänään virallisesti EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraaman. Se on verkkosivusto, josta löytyy lyhyen ja pitkän aikavälin ammattitaitotarpeita ja ‑tarjontaa sekä niiden välistä epäsuhtaa koskevaa, niin määrään kuin laatuun liittyvää informaatiota. Panoraama pohjautuu sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa kerättyihin tietoihin ja ennusteisiin, ja se tuo esiin nopeimmin kasvavat ammatit sekä yleisimmät sellaiset ammatit, joiden työpaikkoja on paljon täyttämättä. Koko EU:ssa on tätä nykyä noin 2 miljoonaa avointa työpaikkaa, vaikka työttömyysluvut ovat korkeat. Verkkosivustolla esitetään yksityiskohtaisia tietoja alakohtaisesti, ammateittain ja maittain.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan taitojen parantaminen ja pätevöityminen ovat avainasemassa pyrittäessä lisäämään Euroopan tuottavuutta ja kilpailukykyä. ”EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraama asettaa nähtäville ajantasaisimmat eurooppalaiset ja kansalliset tietolähteet yhteen koottuna. Sen avulla voidaan myös parantaa koulutusjärjestelmien valmiuksia mukautua muuttuviin osaamistarpeisiin sekä varmistaa, että ihmiset kouluttautuvat niille aloille, joilla työvoiman kysyntä tulee kasvamaan”, Vassiliou kertoi.

Komissaari László Andor, jonka vastuualueita ovat työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus, totesi seuraavaa: ”EU:n osaamispanoraama on ensimmäinen koko Euroopan kattava työkalu, jolla saa yhdellä klikkauksella ensiarvoista tietoa osaamisvaatimusten kehittymisestä kaikissa jäsenmaissa. Tämä verkkoväline tarjoaa kattavaa tietoa ammattitaitojen tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta, mikä viime kädessä helpottaa työnhakijoiden ohjaamista eri puolilla Eurooppaa eniten työpaikkoja tarjoaviin ammatteihin”, Andor sanoi.

Osaamispanoraamasta käy ilmi, että EU:ssa kaivataan nykyisin kaikkein kipeimmin rahoitus- ja myyntialan ammattilaisia. Muita ammattilaisia, joista useimmin ilmoitetaan olevan pula, ovat biologit, farmakologit, lääkärit yms. terveydenhuollon asiantuntijat, sairaanhoitajat sekä tietotekniikan asiantuntijat ja insinöörit. Sivustolta on nähtävissä, että kuilu osaamisen ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä on levein Liettuassa, Bulgariassa, Belgiassa, Unkarissa ja Irlannissa. Sen sijaan Portugalissa, Tanskassa ja Alankomaissa tilanne on paljon parempi.

EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraamaa päivitetään jatkuvasti ajantasaisilla tiedoilla.

Tausta

Työvoiman tarjonnan ja kysynnän parempi yhteensovittaminen on yksi keskeisistä strategioista, jotka sisältyvät komission huhtikuussa 2012 esittämään työllisyyspakettiin (IP/12/380, MEMO/12/252). Sitä varten on esimerkiksi ennakoitava paremmin taitotarpeet ja annettava asiaa käsitteleville viranomaisille ja sidosryhmille mahdollisuudet opetussuunnitelmien mukauttamiseen ja nuorille välineet laajempaan tietoon perustuvien opiskelu- ja uravalintojen tekemiseen.

Panoraama on osa komission hiljattain julkaisemaan Koulutuksen uudelleenajattelu ‑strategiaan liittyviä lisätoimia. Strategian tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi toimiin huolehtiakseen siitä, että nuoret hankkivat työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista, ja voidakseen saavuttaa kasvu- ja työllisyystavoitteensa (IP/12/1233).

Nykyisin osaamisesta on tarjolla useimmiten hajanaisia tietoja eri maissa, ja niitä on vaikea löytää ja vertailla. Sen vuoksi komissio päätti Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaiva-aloitteessa Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma (MEMO/10/602) kehittää EU:n osaamispanoraaman välineeksi, jolla voidaan parantaa osaamistarpeiden seurantaa ja vähentää ammattitaidon ja työpaikkojen kohtaamattomuutta.

Tänään julkaistiin myös avoimia työpaikkoja ja rekrytointia Euroopassa koskeva raportti (European Vacancy and Recruitment Report), joka on yksi EU:n osaamispanoraaman pääasiallisista tietolähteistä. Nyt ensimmäistä kertaa julkaistu raportti tullaan laatimaan joka toinen vuosi, ja siinä kerrotaan sopimusjärjestelyjen, ala- ja ammattikohtaisen kysynnän sekä osaamisvaatimusten tuoreimmasta kehityksestä.

Lisäksi panoraamaan sisältyy

  • tärkeimmät analyysitulokset, jotka koskevat ammattitrendejä sekä tiettyjä aloja ja laaja-alaisia taitoja. Ne selventävät tärkeimpien kasvuammattien ja pahiten työvoimapulasta kärsivien ammattien kehityssuuntauksia. Lisäksi esitetään alakohtaisia ennusteita ja kerrotaan osaamistarpeista ja tarjonnan ja kysynnän epäsuhdista.

  • luettelo nykyisistä kansallisista, eurooppalaisista ja maailmanlaajuisista tietolähteistä. Siitä käyttäjät löytävät helposti aikaisemmin hajallaan olleita tietoja.

Nyt julkaistu ensimmäinen versio panoraamasta on tarkoitettu lähinnä poliittisille päättäjille, tutkijoille, välityspalvelujen tarjoajille ja alan ammattilaisille. Sen avulla voidaan tehdä syvällisiä analyysejä ja laatia näyttöön perustuvaa politiikkaa koulutussuunnittelun alalla ja kehittää kohdennettuja toimia työmarkkinoiden tarpeiden ja koulutustarjonnan epäsuhtien korjaamiseksi. Jatkossa panoraamaa kehitetään työnhakijoiden, työntekijöiden ja opiskelijoiden tarpeiden lähtökohdista, jotta he voivat tehdä uravalintojaan paremman tiedon pohjalta.

EU:n osaamispanoraama saa tukea kansallisten osaamistarpeiden ja osaamisen kohtaanto-ongelmien seurantaverkostolta, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselta (Cedefop) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöltä (Eurofound).

Panoraama antaa lisänsä muihin EU:n välineisiin, joita ovat esimerkiksi eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline, työnantajille suunnatut kyselyt ja eurooppalaiset alakohtaiset osaamisneuvostot. Se täydentää käytännön tietoja, kuten Europass-ansioluetteloa, jota käyttää yli 10 miljoonaa eurooppalaista. Osaamispanoraamaa on tarkoitus kehittää edelleen ja pitää ajan tasalla jäsenmaiden ja useiden eri yhteistyöorganisaatioiden tuella.

Yhteinen Erasmus on komission ehdottama koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolle on kaavailtu 19 miljardin euron määrärahoja. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa taitojen parantamiseen tarkoitettujen avustusten saajien määrä, niin että 5 miljoonaa ihmistä saisi vuosina 2014–2020 tukea ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Yli kaksi kolmannesta ohjelman talousarviosta osoitettaisiin yksilöiden opiskeluliikkuvuustukeen, ja loput hankkeille, joissa keskitytään innovointiyhteistyöhön, toimintalinjojen uudistamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Lisätietoja

EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraama

European Vacancy and Recruitment Report

Euroopan komission koulutusalan sivusto

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar