Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjon käivitab oskuste mittevastavuse vähendamiseks ELi oskuste ülevaate

Täna avas Euroopa Komisjon ametlikult ELi oskuste ülevaate veebisaidi, mis annab kvantitatiivset ja kvalitatiivset infot oskuste vajaduse, pakkumise ja mittevastavuse kohta lühikeses ja keskpikas perspektiivis. Oskuste ülevaade on koostatud ELi ja liikmesriikide tasandil kogutud andmete ja prognooside põhjal ning selles esitatakse nii kõige kiiremini kasvavad ametikohad kui ka kõige raskemini täidetavad ametikohad. Suurest tööpuudusest hoolimata on praegu ELis 2 miljonit vaba töökohta. Kõnealune veebisait sisaldab üksikasjalikku teavet nii sektori, ameti kui ka riikide kaupa.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Paremad oskused ja kvalifikatsioon on äärmiselt olulised Euroopa tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks. ELi oskuste ülevaate veebisait on ühtne teabepunkt, kust saada infot ajakohastest Euroopa ja liikmesriikide allikatest. Samuti võimaldab see meie haridus- ja koolitussüsteemidel reageerida muutustele oskuste suundumustes ning tagada, et inimestel on vajalikud oskused kasvava nõudlusega valdkondade jaoks.”

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor lisas: „ELi oskuste ülevaade on esimene Euroopa tasandi vahend, mis võimaldab ühe hiireklikiga saada asjakohast teavet kõigi ELi liikmesriikide vajaminevate oskuste suundumuste kohta. See veebipõhine teabevahend annab igakülgset infot oskuste mittevastavuse kohta ning aitab tööotsijaid suunata kõige nõutavamate ametite juurde kogu Euroopas.”

Oskuste ülevaatest selgub näiteks, et kõige rohkem vabu töökohti on praegu ELis rahanduse ja müügi valdkonnas. Lisaks otsitakse sageli biolooge, farmakolooge, arste ja meditsiinitöötajaid, õdesid, IKT-spetsialiste ja insenere. Veebisait näitab, et suurim oskuste ja tööturu vajaduste mittevastavus eksisteerib Leedus, Bulgaarias, Belgias, Ungaris ja Iirimaal, samas kui Portugalis, Taanis ja Hollandis on olukord märksa parem.

ELi oskuste ülevaadet täiendatakse pidevalt värskete andmetega.

Taustteave

Tööjõu pakkumise ja nõudluse parem ühitamine on üks peamine strateegia, mis on välja toodud komisjoni 2012. aasta aprilli tööhõivepaketis (IP/12/380, MEMO/12/252). Muu hulgas aitab seda saavutada oskuste vajaduse parem prognoosimine, mis võimaldab asjaomastel ametiasutustel ja huvirühmadel kohandada haridus- ja koolitusprogramme ning noortel inimestel teha teadlikumaid haridus- ja karjäärivalikuid.

Oskuste ülevaade on üks järelmeede komisjoni hiljuti avaldatud strateegiale „Hariduse ümbermõtestamine”, mille eesmärk on julgustada liikmesriike viivitamata tegutsema selle nimel, et nad saavutaksid majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärgid ja et noored omandaksid tööturul vajaminevad oskused ja pädevused. (IP/12/1233).

Olemasolev teave oskuste kohta on riikide lõikes üsna hajus ning seda on sageli raske leida ja võrrelda. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuses „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava (MEMO/10/602) otsustas komisjon seetõttu luua ELi oskuste ülevaate, mis võimaldaks oskuste vajadusi paremini seirata ning vähendada nende mittevastavust.

Samuti täna avaldatud European Vacancy and Recruitment Report (Euroopa vabade töökohtade ja värbamise aruanne) on üks peamine ELi oskuste ülevaate teabeallikas. Kahe aasta tagant koostatav aruanne, mis avaldati esimest korda, käsitleb viimaseid arenguid töölepingute, sektori ja ametikohtade nõudluse ning oskuste vajaduse valdkonnas.

Oskuste ülevaade sisaldab ka järgmist:

  • Analüütilised tähelepanekud, mis keskenduvad ametikohtade suundumustele ning samuti spetsiifilistele sektoritele ja valdkonnaülestele oskustele. Analüüsitakse kasvavate ametialade trende ning töökohti, mida on raske täita. Samuti esitatakse prognoosid sektorite kaupa ja spetsiifiliste oskuste vajadused ja mittevastavused.

  • Nimekiri olemasolevatest teabeallikatest riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. See lihtsustab kasutajate juurdepääsu varasemalt levitatud teabele.

Oskuste ülevaate esimene versioon on eelkõige suunatud poliitikakujundajatele, teadlastele, vahendusteenuste pakkujatele ja valdkonnas tegutsejatele. See võimaldab süvaanalüüsi ning tõenditel põhineva poliitika kujundamist hariduse ja koolituse valdkonnas, samuti suunatud meetmete võtmist oskuste mittevastavuse vähendamiseks. Oskuste ülevaadet arendatakse edasi, et see vastaks tööotsijate, töötajate ja õppurite ootustele, et nad saaksid teha teadlikumaid karjäärivalikuid.

Euroopa oskuste ülevaadet toetavad oskuste vajaduse ja mittevastavuse jälgimise võrgustik, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound).

Oskuste ülevaade täiendab teisi ELi vahendeid, nagu Euroopa vabade töökohtade seire, tööandjate uuringud ja Euroopa sektorilised nõuandekogud. See täiendab praktilist teavet, näiteks Europassi CVd, mida kasutab üle kümne miljoni eurooplase. Oskuste ülevaadet aitavad arendada ja ajakohastada liikmesriigid ning erinevad partnerorganisatsioonid.

Erasmus for All„Erasmus kõigi jaoks”, komisjoni algatatud 19 miljardi euro suuruse eelarvega programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi jaoks, näeb ette ajavahemikul 2014–2020 jõuda 5 miljoni inimeseni ehk kahekordistada inimeste arvu, kellele antakse toetust oskuste täiendamiseks õppimise, koolitumise või vabatahtliku tegevuse kaudu välismaal. Üle kahe kolmandiku programmi eelarvest läheb individuaalse õppega seotud liikuvuse toetamiseks ning ülejäänud osa projektidele, mis keskenduvad innovatsioonialasele koostööle, poliitikareformidele ja heade kogemuste vahetamisele.

Lisateave

ELi oskuste ülevaade

European Vacancy and Recruitment Report

Euroopa komisjon :Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

László Andori veebisait

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar