Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 7 Δεκέμβρης 2012

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ για να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα εγκαινίασε επίσημα το Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ, ένα δικτυακό τόπο που παρουσιάζει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Το «πανόραμα», αντλώντας στοιχεία από δεδομένα και προβλέψεις που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, θα επισημαίνει τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα καθώς και τα κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Οι βελτιωμένες δεξιότητες και τα προσόντα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στις πιο επικαιροποιημένες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές πληροφόρησης. Θα μας βοηθήσει επίσης να βελτιώσουμε την ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τάσεις αλλαγής των δεξιοτήτων και να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα θα είναι εφοδιασμένα για εκείνους τους τομείς όπου προβλέπεται να αυξηθεί η ζήτηση εργατικού δυναμικού.»

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Το Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ είναι το πρώτο ευρωπαϊκό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση με ένα απλό κλικ στη σχετική πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις όσον αφορά τις ανάγκες δεξιοτήτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο πληροφόρησης περιλαμβάνει εκτενείς πληροφορίες για τις αναντιστοιχίες των διαφόρων δεξιοτήτων και, τελικά, θα βοηθήσει στην διοχέτευση των ατόμων που αναζητούν εργασία στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση ανά την Ευρώπη».

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων δείχνει ότι τα επαγγέλματα με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ σήμερα είναι εκείνα των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα πωλήσεων. Άλλες ελλείψεις που αναφέρθηκαν αφορούν συχνότερα βιολόγους, φαρμακολόγους, ιατρούς και συναφή επιστημονικά επαγγέλματα, νοσηλευτές, επαγγελματίες του κλάδου υπολογιστών ΤΠΕ, και μηχανικούς. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος δείχνει ότι η μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας υπάρχει στη Λιθουανία, στη Βουλγαρία, στο Βέλγιο, στην Ουγγαρία και στην Ιρλανδία, ενώ στην Πορτογαλία, στη Δανία και στις Κάτω Χώρες, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.

Tο Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

Ιστορικό

Η καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές που περιγράφονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 για τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση (IP/12/380, MEMO/12/252). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους συντελεστές να προσαρμόσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους νέους να κάνουν πιό συνειδητές επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Το «πανόραμα» αποτελεί μέρος της συνέχειας που δόθηκε στην πρόσφατα δημοσιευμένη στρατηγική της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης», η οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας και να επιτύχουν τους στόχους τους για την ανάπτυξη και την απασχόληση (IP/12/1233).

Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες τείνουν να είναι διάσπαρτες ανά τις χώρες και δύσκολο να βρεθούν και να συγκριθούν. Στην εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας (MEMO/10/602) η Επιτροπή, ως εκ τούτου, αποφάσισε να αναπτύξει το Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ ως μέσο για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αναγκών για δεξιότητες και τη μείωση των αναντιστοιχιών.

Η Ευρωπαϊκή έκθεση κενών θέσεων εργασίας και προσλήψεων (EVRR), που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης του πανοράματος δεξιοτήτων της ΕΕ. Η εν λόγω διετής έκθεση, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με συμβατικές ρυθμίσεις, ζήτηση κατά κλάδο και επάγγελμα και απαιτήσεις σε δεξιότητες.

Tο πανόραμα περιλαμβάνει επίσης:

Αναλυτικές επισημάνσεις που εστιάζονται σε τάσεις ως προς επαγγέλματα καθώς επίσης και αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς ή με εγκάρσιες δεξιότητες. Εκεί αναλύονται οι τάσεις στα πλέον αναπτυσσόμενα επαγγέλματα, καθώς και στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Παρουσιάζουν επίσης προβλέψεις σε τομεακό επίπεδο και συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες καθώς και αναντιστοιχίες.

Κατάλογο υφιστάμενων πηγών πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ευχερή πρόσβαση σε πληροφόρηση που πριν ήταν διάσπαρτη.

Αυτή η πρώτη εκδοχή του πανοράματος απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, ερευνητές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και επαγγελματίες. Επιτρέπει την σε βάθος ανάλυση και την ανάπτυξη πολιτικής βασισμένης σε πραγματικά δεδομένα στους τομείς του σχεδιασμού της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας. Το πανόραμα θα αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία, των εργαζομένων και των σπουδαστών, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε περισσότερο συνειδητές επιλογές σταδιοδρομίας.

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ υποστηρίζεται από το δίκτυο των εθνικών παρατηρητηρίων για τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις αναντιστοιχίες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).

Tο πανόραμα συμπληρώνει τα λοιπά μέσα της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, οι έρευνες εργοδοτών και τα ευρωπαϊκά τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων. Συμπληρώνει πρακτικές πληροφορίες όπως το βιογραφικό σημείωμα Europass CV, το οποίο χρησιμοποιούν πάνω από 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Το πανόραμα δεξιοτήτων θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα επικαιροποιείται με την υποστήριξη των κρατών μελών και των διαφόρων οργανισμών εταίρων.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1398_en.htm?locale=enΤο Erasmus για όλους, το προτεινόμενο από την Επιτροπή πρόγραμμα 19 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, αποσκοπεί στο διπλασιασμό του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους μέσω ευκαιριών για σπουδές, κατάρτιση και εθελοντισμό στο εξωτερικό, ώστε ο αριθμός να φτάσει στα 5 εκατομμύρια άτομα κατά την περίοδο 2014-2020. Περισσότερα από τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθούν για την υποστήριξη της ατομικής μαθησιακής κινητικότητας αυτού του είδους, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χορηγηθεί σε σχέδια που εστιάζουν στη συνεργασία για την καινοτομία, την πολιτική μεταρρύθμιση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πανόραμα δεξιοτήτων ΕΕ

Ευρωπαϊκή έκθεση κενών θέσεων εργασίας και προσλήψεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ιστοσελίδα κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter: @VassiliouEU

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-new

Αρμόδιοι:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar