Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 7 prosinec 2012

Komise spouští portál Přehled dovedností EU, který má pomoci vhodně vyvážit nabídku a poptávku dovedností na trhu práce

Evropská komise dnes oficiálně spustila portál Přehled dovedností EU. Jedná se o webové stránky, které obsahují kvantitativní a kvalitativní informace o poptávce a nabídce dovedností na pracovním trhu v krátkodobém i střednědobém horizontu a o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Tento portál, který vychází z údajů a předpovědí sestavovaných na úrovni EU a jednotlivých členských států, bude upozorňovat na profese, u nichž poptávka po pracovnících nejrychleji roste, stejně jako na „úzkoprofilové“ profese, u nichž nabídka pracovní síly zdaleka neuspokojuje poptávku. Ačkoli míra nezaměstnanosti dosahuje vysokých čísel, jsou dnes v celé EU zhruba 2 miliony neobsazených pracovních míst. Portál obsahuje podrobné informace členěné podle jednotlivých oborů, profesí a zemí.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, prohlásila: „Lepší dovednosti a kvalifikace jsou hlavním předpokladem pro zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti Evropy. Portál Přehled dovedností EU přitom umožní na jediném místě získat přístup ke všem nejaktuálnějším informačním zdrojům pokrývajícím celou EU i jen jednotlivé státy. Pomůže nám rovněž zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy, aby byly schopny lépe reagovat na proměnlivé trendy poptávky po konkrétních dovednostech, a zajistit, aby lidé byli vybaveni dovednostmi potřebnými v těch oborech, kde poptávka po pracovní síle stoupá.“

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: „Portál Přehled dovedností EU je prvním evropským nástrojem, kde lze jedním kliknutím získat přístup k relevantním informacím o tom, jak se ve všech zemích EU vyvíjejí požadavky na dovednosti. Tento on-line informační nástroj poskytuje komplexní informace o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a v konečném důsledku přispěje k tomu, aby pozornost uchazečů o zaměstnání byla směrována na nejpožadovanější profese v celé Evropě.“

Z informací, které portál obsahuje, vyplývá, že nejvíce pracovníků je dnes v EU poptáváno v oblasti financí a obchodu. Další profese, po kterých je největší poptávka, jsou biologové, farmakologové, lékaři a specialisté v příbuzných oborech, zdravotní sestry, odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií a techničtí odborníci. Dále z údajů na portále vyplývá, že největší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou dovedností na trhu práce lze pozorovat v Litvě, Bulharsku, Belgii, Maďarsku a Irsku, zatímco v Portugalsku, Dánsku a Nizozemsku je situace mnohem lepší.

Portál Přehled dovedností EU bude pravidelně aktualizován nejnovějšími údaji.

Souvislosti

Lepší sladění nabídky pracovních sil a poptávky po pracovních silách je jednou z hlavních strategií vytyčených v rámci balíčku předpisů v oblasti zaměstnanosti, který Komise předložila v dubnu 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Toho lze dosáhnout mj. lepším předvídáním, jaké dovednosti budou na trhu práce potřeba. Díky tomu budou příslušné orgány a zúčastněné strany moci přizpůsobit osnovy programů vzdělávání a odborné přípravy a mladí lidé se budou moci informovaněji rozhodovat, jakým směrem se na své studijní a profesní dráze vydají.

Spuštění portálu je jedním z kroků navazujících na nedávno zveřejněnou strategii Komise nazvanou „Přehodnocení vzdělávání“, která vyzývá členské státy, aby přijaly okamžitá opatření, jež zajistí, aby mladí lidé rozvíjeli dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné na trhu práce, a aby dosáhly svých cílů růstu a zaměstnanosti (IP/12/1233).

Informace o dovednostech bývají k dispozici jen v roztroušené podobě v jednotlivých zemích a je obtížné je najít a porovnat. Proto se Komise v rámci své stěžejní iniciativy nazvané Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa (MEMO/10/602), která spadá pod strategii Evropa 2020, rozhodla vytvořit Přehled dovedností EU jakožto nástroj, který umožní lépe sledovat potřeby dovedností na trhu práce a zmenšovat nesoulad mezi poptávkou dovedností a jejich nabídkou.

Jedním z hlavních informačních zdrojů portálu Přehled dovedností EU je Zpráva o nabídce volných pracovních míst a přijímání pracovníků v Evropě, která byla rovněž zveřejněna dnes. Tato zpráva, která byla nyní vydána poprvé a v budoucnu pak bude vycházet vždy jednou dva roky, přináší informace o tom, jak se aktuálně vyvíjí podmínky, za kterých zaměstnavatelé nabírají pracovníky, jak se vyvíjí poptávka ve vztahu k jednotlivým odvětvím a profesím a jak vypadá situace, pokud jde o požadované dovednosti.

Portál uvádí rovněž tyto informace:

Analytické údaje zachycující nejvýznamnější trendy na trhu práce, zaměřené i na konkrétní odvětví či na průřezové dovednosti. Předmětem analýzy je vývoj situace u nejvíce poptávaných profesí a u profesí, kde poptávka po pracovní síle nejrychleji roste. Jsou rovněž uváděny předpovědi týkající se jednotlivých odvětví a potřeb konkrétních dovedností, stejně jako nesouladu mezi poptávkou dovedností a jejich nabídkou.

Seznam disponibilních zdrojů informací na vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni. Díky tomu mají uživatelé snadný přístup k informacím, které byly dříve rozptýleny u různých nepropojených zdrojů.

Tato první verze portálu Přehled dovedností EU je určena hlavně pro tvůrce politik, výzkumné pracovníky, zprostředkovatelské služby a odborníky v konkrétních oblastech. Umožňuje důkladnou analýzu a rozvoj politiky založené na důkazech v oblastech plánování odborné přípravy a vzdělávání, jakož i vypracovávání cílených opatření k řešení nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce. Portál bude dále rozvíjen, aby uspokojoval potřeby uchazečů o práci, pracovníků i studentů, tak aby se mohli informovaněji rozhodovat při volbě, kudy se bude jejich profesní život ubírat.

Portál Přehled dovedností EU je podporován sítí národních monitorovacích center pro potřebné dovednosti a nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).

Je doplňkem dalších nástrojů EU, jako jsou Evropský monitor volných pracovních míst, průzkumy mezi zaměstnavateli a evropské odvětvové rady pro dovednosti. Činí tak kompletní nabídku praktických informací, jako je Europass–životopis, který používá více než 10 milionů Evropanů. Portál bude dále rozvíjen a aktualizován s podporou členských států a různých partnerských organizací.

Erasmus pro všechny, program navržený Komisí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu s rozpočtem ve výši 19 miliard EUR, si klade za cíl zdvojnásobit počet jednotlivců, kteří získají stipendium za účelem zlepšení dovedností v rámci studia, odborné přípravy a výkonu dobrovolnické činnosti v zahraničí, až na 5 milionů osob v období 2014–2020. Více než dvě třetiny rozpočtu programu by měly podporovat individuální mobilitu ve vzdělávání tohoto druhu a zbývající část by měla být vyhrazena na projekty zaměřené na spolupráci týkající se inovací, reformy politiky a sdílení osvědčených postupů.

Další informace

Přehled dovedností EU

Zpráva o nabídce volných pracovních míst a přijímání pracovníků v Evropě

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Internetové stránky komisaře László Andora

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar