Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 декември 2012 г.

Комисията дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел преодоляване на несъответствието между потребностите от умения и тяхното наличие

Днес Европейската комисия официално откри „Панорама на уменията в ЕС“ — уебсайт, който предоставя количествена и качествена информация за потребностите от умения, за предлагането на умения, както и за несъответствието между потребностите и наличието на умения в краткосрочен и средносрочен план. С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места. Независимо от високото равнище на безработица понастоящем в ЕС има около 2 милиона незаети работни места. Уебсайтът съдържа подробна информация по сектори, професии и държави.

Андрула Василиу, европейският комисар, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Подобряването на уменията и квалификациите са ключът за стимулиране на европейската производителност и конкурентоспособност. „Панорамата на уменията в ЕС“ ще осигури единна точка за достъп до най-актуалните европейски и национални източници на информация. Тя ще ни помогне да подобрим реакцията на системите за образование и обучение спрямо променящите се тенденции в областта на уменията и ще гарантира, че гражданите са подготвени за онези области, в които търсенето на работна ръка ще се увеличава“.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор от своя страна заяви: „Панорама на уменията в ЕС“ е първият европейски инструмент, който само с едно щракване на мишката осигурява достъп до значима информация за тенденциите в потребностите от умения във всички държави на ЕС. Достъпната на сайта информация дава изчерпателни сведения за несъответствието между потребностите от умения и тяхното предлагане и в крайна сметка ще позволи на търсещите работа да се насочат към онези професии в Европа, в които нуждата от умения е най-силна.“

„Панорамата на уменията“ показва, че понастоящем професиите с най-много незаети работни места в ЕС са тези на специалистите в областта на финансите и търговията. Налице е и недостиг на биолози, фармацевти, лекари, медицински сестри и други медицински специалисти, специалисти в сферата на информационно-комуникационните технологии, компютърни специалисти и инженери. Уебсайтът показва, че разминаването между уменията и нуждите на пазара на труда е най-голямо в Литва, България, Белгия, Унгария и Ирландия, докато в Португалия, Дания и Нидерландия положението е значително по-добро.

Панорама на уменията в ЕС“ ще бъде редовно актуализиран с най-новите данни.

Контекст

Подобряването на съответствието между предлагането на умения и тяхното търсене е една от ключовите стратегии, набелязани в изготвения от Комисията през април 2012 г. пакет от мерки за заетостта (IP/12/380, MEMO/12/252). То може да бъде реализирано чрез по-добро предвиждане на нуждите от умения, което ще позволи на съответните органи и заинтересовани страни да адаптират програмите за образование и обучение, а на младите хора — изборът им на образование и професионално развитие да бъде по-добре информиран.

„Панорама на уменията“ е част от оповестената неотдавна стратегия на Комисията „Преосмисляне на образованието“, с която държавите членки се насърчават да предприемат незабавни действия с цел да гарантират, че младите хора ще развият уменията и способностите, от които се нуждае пазарът на труда, за да бъдат постигнати целите за растеж и работни места (IP/12/1233).

Наличната информация за уменията е ограничена до равнището на държавите членки и е трудно да бъде издирена и съпоставена. Ето защо в своята водеща инициатива „Програма за нови умения и работни места“ (MEMO/10/602) в рамките на стратегията „Европа 2020“ Комисията реши да разработи „Панорама на уменията в ЕС“ като инструмент за подобряване на наблюдението на потребностите от умения и за намаляване на несъответствието между предлагането на умения и тяхното наличие.

Публикуваният също днес „Доклад за незаетите работни места и наемането в Европа“ е един от основните източници на информация в „Панорама на уменията в ЕС“. В първото издание на доклада, който ще излиза на всеки две години, е отразено най-новото по отношение на договорите на работещите, търсенето по сектори и професии и нуждите от умения.

Панорамата включва също и:

  • кратки анализи с насоченост към тенденциите при различните професии, към конкретни сектори или към универсалните умения. В тях се анализират най-бързо развиващите се професии, както и професиите с най-много незаети работни места. Те съдържат и прогнози относно секторите, представят специфичните нужди от умения и разминаванията между нуждите от умения и наличието на такива.

  • представяне на съществуващите източници на информация на национално, европейско и международно равнище. Така потребителите имат възможността лесно да достигнат до информацията, която по-рано е била разпръсната на различни места.

Първата версия на Панорамата е предназначена основно за лицата, определящи политиките, научните работници, посредниците и професионалистите. Тя дава възможност за задълбочен анализ и разработване на политики, основани на обективни доказателства, в областта на обучението и планирането на образованието, както и за разработване на целеви мерки за преодоляване на несъответствието между търсенето на умения и тяхното наличие на пазара на труда. В бъдеще Панорамата ще претърпи допълнително развитие, за да отговаря на нуждите на търсещите работа, работниците и учащите се и да им помага да направят по-добре информиран избор, когато решават какво да учат и какво да бъде професионалното им развитие.

„Панорама на уменията в ЕС“ се ползва от подкрепата на Мрежата на националните обсерватории по въпросите на потребностите от умения и несъответствието между търсенето на умения и тяхното наличие, на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Панорамата допълва други инструменти на ЕС, напр. Европейския монитор на свободните работни места, проучванията на работодателите и европейските секторни съвети по уменията. Тя допълва и практическата информация, като напр. европейския формат за автобиографии, който се използва от повече от 10 милиона европейци. Уебсайтът „Панорама на уменията“ ще бъде разработван и занапред и ще бъде актуализиран с помощта на държавите членки и различните партньорски организации.

„Еразъм за всички“ — предложената от Комисията програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта с бюджет от 19 милиона евро преследва целта да се удвои броят на лицата, които получават стипендии за обучение за повишаване на уменията, за учене или за участие в доброволческа дейност в чужбина, като за периода 2014 — 2020 г. броят им трябва да достигне 5 милиона души. Над две трети от бюджета на програмата ще бъдат използвани за подпомагане на придобиването на индивидуални възможности за обучение в друга държава, а останалата част ще бъде изразходвана за проекти, насочени към сътрудничество за иновации, реформи в областта на политиката и обмен на добри практики.

За повече информация

Панорама на уменията в ЕС

Доклад за незаетите работни места и наемането в Европа

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

Уебсайт на Ласло Андор

Съобщенията на г-н Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar