Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2012

Kommissionen ger ut nya riktlinjer för att påminna personalen om skyldigheten att slå larm vid missförhållanden

Kommissionen har idag antagit nya riktlinjer för att slå larm om missförhållanden (whistleblowing) för att uppmuntra personalen att träda fram och rapportera uppgifter som pekar på korruption, bedrägerier och andra allvarliga oegentligheter som upptäcks i tjänsten.

EU har redan bland de strängaste reglerna om att slå larm om missförhållanden i världen. Bestämmelserna antogs 2004 och ingår i tjänsteföreskrifterna, som har rättslig verkan. De nya riktlinjerna bygger på dessa bestämmelser och för samman rättspraxis och praktisk erfarenhet. Riktlinjerna ska också påminna personalen om att det i många rättssystem är en rättighet att slå larm, men att det är en skyldighet för EU-anställda.

”Att slå larm om missförhållanden är ett viktigt vapen i kommissionens arsenal mot korruption och bedrägeri. Kommissionen inte bara tillåter de anställda att slå larm om de stöter på allvarliga oegentligheter, den ålägger dem att göra det. Dessa riktlinjer ska få de anställda att känna sig säkra på när och hur de ska slå larm, och ge garantier för att de kommer att erbjudas skydd och förbli anonyma om de så önskar, säger vice ordförande Maroš Šefčovič.

Även om reglerna har lett till att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har gjort några större utredningar är antalet ärenden fortfarande lågt. Enligt statistik från Olaf rör det sig om runt fem fall per år i genomsnitt.

Detta beror på att i de sällsynta fall då personalen upptäcker allvarliga oegentligheter under arbetet rapporterar de flesta detta till sina överordnade, utan direkt hänvisning till reglerna om att slå larm. Det är emellertid viktigt att ha tydliga, kända och tillförlitliga rapporteringskanaler och system för rapportering av oegentligheter.

Som en del av sin bedrägeribekämpningsstrategi beslutade därför kommissionen att ge personalen bättre vägledning som i klartext förklarar när och hur man ska slå larm. Vid utformningen av riktlinjerna tittade man på bästa praxis runt om i världen och diskuterade frågan med två ledande organisationer på området, Transparency International och Public Concern at Work.

Följande är centrala inslag i de nya riktlinjerna:

  • Det är en skyldighet att rapportera allvarliga oegentligheter för att hjälpa kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning att upptäcka och utreda dem. Denna skyldighet balanseras av ett starkt skydd för uppgiftslämnare som handlar i god tro.

  • Personalen kan välja mellan ett antal rapporteringskanaler för att slå larm, och kan kringgå cheferna helt och hållet. Som en sista utväg och under vissa förutsättningar får de även kontakta en annan EU-institution för att diskutera sina farhågor.

  • Repressalier mot uppgiftslämnare tolereras inte. Uppgiftslämnare måste skyddas och deras identitet ska behandlas konfidentiellt om de så önskar. Särskilda hänsyn ska tas i samband med personalutvärderingar och befordringsförfaranden för att se till att uppgiftslämnare inte drabbas av några negativa följder.

  • Kommissionen stöder uppgiftslämnare som vill byta jobb, för att de är rädda för fientliga reaktioner från sin närmaste omgivning på arbetet.

  • För att hjälpa anställda som är osäkra på om vissa omständigheter bör rapporteras eller inte så erbjuder kommissionen konfidentiell och opartisk vägledning och stöd till (potentiella) uppgiftslämnare. Uppgiftslämnare har rätt att få återkoppling om de åtgärder som har vidtagits till följd av deras rapportering.

  • Illasinnade larm om missförhållanden som syftar till att skada en annan persons integritet eller anseende är förbjudet och kan få disciplinär uppföljning.

  • Naturligtvis påpekar man i riktlinjerna att de anklagade personernas rätt till försvar måste respekteras.

Riktlinjerna kommer att spridas till samtliga anställda och kommer att följas upp med svar på vanliga frågor som innehåller exempel och närmare förklaringar.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar