Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. decembra 2012

Oznamovanie korupcie a podvodov je podľa nových usmernení Komisie pre jej zamestnancov povinnosťou

Komisia dnes prijala nové usmernenia v oblasti informátorstva, aby svojich zamestnancov posmelila, pokiaľ ide o poskytovanie a oznamovanie akýchkoľvek informácií poukazujúcich na korupciu, podvody a iné závažné nezrovnalosti, ktoré odhalia pri výkone svojich povinností.

EÚ už má jedny z najprísnejších pravidiel v oblasti informátorstva vo svete. Tieto pravidla boli prijaté v roku 2004 a sú stanovené v služobnom poriadku, ktorý má normatívnu silu. Nové usmernenia podrobne rozvádzajú tieto pravidlá a spájajú judikatúru so skúsenosťami z praxe. Zamestnancom majú tiež pripomenúť, že zatiaľ čo informátorstvo je v mnohých právnych systémoch právom, pre zamestnancov EÚ je to povinnosť.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: Informátorstvo je hlavnou zbraňou vo výzbroji Komisie v boji proti korupcii a podvodom. Komisia svojim zamestnancom nielenže umožňuje poukázať na to, ak sa stretnú so závažnými nezrovnalosťami, ale ich k tomu zaväzuje. Na základe týchto usmernení zamestnanci majú dôveru vo svoje konanie a presne vedia, kedy a ako majú o probléme informovať. Zároveň im tieto pravidlá dávajú istotu, že budú chránení a ak si to budú želať, môžu zostať v anonymite.“

Hoci sa na základe pravidiel začali niektoré významné vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), počet prípadov iniciovaných na základe informátorstva je aj naďalej nízky. Podľa štatistík úradu OLAF je takýchto prípadov v priemere päť za rok.

Príčinou toho je, že keď sa zamestnanci stretnú so závažnými nezrovnalosťami pri výkone svojich bežných povinností, väčšina z nich to oznámi svojim nadriadeným bez toho, aby sa výslovne odvolali na pravidlá v oblasti informátorstva. Napriek tomu je potrebné, aby sme mali zavedené jasné, všeobecne známe a dôveryhodné spôsoby oznamovania a mechanizmy v oblasti informátorstva.

Komisia sa preto v rámci svojej stratégie boja proti podvodom rozhodla poskytnúť svojim zamestnancom lepšie usmernenia, ktoré zreteľne vysvetľujú kedy a ako na nezrovnalosti poukázať. Pri zostavovaní týchto usmernení sa prihliadalo na najlepšie postupy vo svete a o problematike sa viedli rozhovory s dvomi vedúcimi organizáciami v tejto oblasti – Transparency International a Public Concern at Work.

K niektorým z hlavných prvkov nových usmernení patrí:

  • oznamovanie závažných nezrovnalostí je povinnosť, a to s cieľom pomôcť Komisii a Európskemu úradu pre boj proti podvodom odhaľovať ich a vyšetrovať. Túto povinnosť vyvažuje seriózna ochrana ponúkaná informátorom konajúcim v dobrej viere,

  • na účely informátorstva si zamestnanci môžu vybrať z viacerých spôsobov oznamovania a svojich nadriadených môžu z toho úplne vynechať. V krajnom prípade a za určitých podmienok môžu zamestnanci svoje obavy dokonca adresovať inej inštitúcii EÚ,

  • odvetné opatrenia proti informátorom nie sú tolerované. Informátori musia byť chránení a na základe ich želania musí zostať ich totožnosť utajená. Osobitná starostlivosť sa venuje počas postupu hodnotenia zamestnanca a postupu povyšovania, aby sa zabezpečilo, že to pre informátora nebudem mať negatívne dôsledky,

  • Komisia poskytuje podporu informátorom, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, pretože sa dôvodne obávajú nepriateľských reakcií zo svojho bezprostredného pracovného prostredia,

  • s cieľom pomôcť zamestnancom, ktorí si nie sú istí, či by mali alebo nemali určité skutočnosti oznámiť, Komisia (potenciálnym) informátorom ponúka dôverné a nestranné usmernenia a podporu. Informátori sú oprávnení dozvedieť sa, aké opatrenie bolo prijaté v nadväznosti na ich oznámenia,

  • zlomyseľné informátorstvo, ktorého cieľom je poškodiť bezúhonnosť alebo dobré meno osoby, je zakázané a podlieha následným disciplinárnym opatreniam,

  • usmernenia prirodzene zdôrazňujú, že musí byť rešpektované právo na obhajobu osôb, ktorých sa akékoľvek obvinenia týkajú.

Všetci zamestnanci budú o týchto usmerneniach informovaní, pričom budú nasledovať zoznamy často kladených otázok, ktoré budú pre zamestnancov zdrojom príkladov a ďalších podrobností.

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar