Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 december 2012

Nieuwe richtlijnen van de Commissie om ambtenaren te herinneren aan hun plicht als klokkenluider

De Commissie heeft vandaag nieuwe richtlijnen inzake klokkenluiden vastgesteld om personeelsleden aan te moedigen niet te zwijgen, maar feiten te melden die wijzen op corruptie, fraude of andere onregelmatigheden die zij tijdens hun werk ontdekken.

De regels van de EU inzake klokkenluiden behoren al tot de strengste ter wereld. De regels zijn in 2004 vastgesteld en worden beschreven in het Statuut, dat wettelijk bindend is. In de vandaag gepresenteerde richtlijnen, die voortbouwen op de eerdere regels, worden jurisprudentie en praktijkervaring samengebracht. De richtlijnen dienen er ook toe om de EU-ambtenaren eraan te herinneren dat klokkenluiden, wat in veel rechtssystemen een recht is, voor hen een plicht is.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: "Klokkenluiden is voor de Commissie een belangrijk wapen in de strijd tegen corruptie en fraude. De Commissie geeft ambtenaren niet alleen toestemming om ernstige onregelmatigheden te melden, maar verplicht hen er zelfs toe. Dankzij deze richtlijnen weten ambtenaren duidelijk wanneer en hoe zij feiten moeten melden en kunnen zij erop vertrouwen dat zij worden beschermd en anoniem kunnen blijven als zij dat wensen."

De vorige regels hebben geleid tot enkele grote onderzoeken van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), maar het aantal klokkenluiderszaken is nog steeds laag. Volgens OLAF gaat het gemiddeld om ongeveer vijf zaken per jaar.

Dit lage aantal is te verklaren doordat de meeste ambtenaren in het zeldzame geval dat zij onregelmatigheden constateren, deze rechtstreeks aan hun leidinggevenden melden, zonder dat er expliciet sprake is van klokkenluiden. Desalniettemin is het belangrijk dat er duidelijke en betrouwbare kanalen zijn voor het melden van onregelmatigheden, dat deze kanalen bekend zijn en dat er regelingen zijn voor klokkenluiders.

In het kader van haar fraudebestrijdingsstrategie heeft de Commissie daarom besloten haar personeel beter te informeren over wanneer en hoe zij aan de bel moeten trekken. Bij het opstellen van deze richtlijnen is gebruik gemaakt van goede praktijken overal ter wereld en is overlegd met twee gerenommeerde organisaties op dit gebied, Transparency International en Public Concern at Work.

Belangrijke elementen van de richtlijnen zijn:

  • Het is verplicht onregelmatigheden te melden om de Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding te helpen deze op te sporen en te onderzoeken. Tegenover deze plicht staat degelijke bescherming voor klokkenluiders die te goeder trouw handelen.

  • Er zijn verschillende kanalen voor het melden van onregelmatigheden en ambtenaren kunnen er eventueel voor kiezen om hun leidinggevenden daarbij te passeren. In uiterste gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen onregelmatigheden zelfs worden gemeld bij een andere EU-instelling.

  • Represailles tegen klokkenluiders zijn niet toegestaan. Klokkenluiders moeten worden beschermd en hun identiteit moet vertrouwelijk blijven als zij dat wensen. Metname tijdens beoordelings- en bevorderingsprocedures moet ervoor worden gezorgd dat de klokkenluider geen negatieve gevolgen ondervindt.

  • De Commissie steunt klokkenluiders die van baan willen veranderen vanwege een terechte vrees voor vijandige reacties van hun directe werkomgeving.

  • Om ambtenaren te helpen die niet zeker weten of bepaalde feiten moeten worden gemeld, biedt de Commissie vertrouwelijke en neutrale begeleiding en ondersteuning voor (potentiële) klokkenluiders. Klokkenluiders hebben er recht op te worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van hun melding.

  • Kwaadwillig klokkenluiden om andermans integriteit of reputatie te schaden, is verboden en is aanleiding tot tuchtmaatregelen.

  • De rechten van personen die worden beschuldigd, moeten uiteraard worden geëerbiedigd.

De richtlijnen zullen worden meegedeeld aan alle personeelsleden. Er zal ook een lijst van vaak gestelde vragen en antwoorden worden opgesteld met voorbeelden en meer details.

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar