Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komission

Lehdistötiedote

Bryssel 6. joulukuuta 2012

Komissio muistuttaa henkilöstöään velvollisuudesta puuttua väärinkäytöksiin

Komissio antoi tänään väärinkäytösten esille tuomisesta uudet ohjeet, joilla henkilöstöä kannustetaan raportoimaan kaikista työssään havaitsemistaan korruptioon, petokseen tai muihin vakaviin sääntöjenvastaisuuksiin viittaavista tiedoista.

Väärinkäytösten paljastamista koskevat EU:n säännöt ovat jo ennestään maailman tiukimpia. Nämä vuonna 2004 hyväksytyt säännöt ovat osa oikeudellisesti sitovia henkilöstösääntöjä. Uusilla ohjeilla sääntöjä vielä tarkennetaan ja oikeuskäytäntö yhdistetään käytännön kokemukseen. Ohjeissa myös muistutaan, että toisin kuin monissa kansallisissa järjestelmissä, joissa väärinkäytösten esille tuominen on pelkkä oikeus, EU:ssa se on suoranainen velvollisuus.

Komissiossa väärinkäytösten esille tuominen on tärkein ase taistelussa korruptiota ja petoksia vastaan. Se on paitsi henkilöstön oikeus myös velvollisuus. Näillä ohjeilla henkilöstöä autetaan tekemään päätös siitä, koska ja miten väärinkäytökset on tuotava esille. Lisäksi niissä vakuutetaan, että halutessaan epäkohdan paljastaja saa jäädä nimettömäksi", varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sanoi.

Vaikka Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on päässyt sääntöjen myötä käynnistämään tärkeitä tutkimuksia, epäkohdista raportoidaan edelleen varsin vähän. OLAFin tilastojen mukaan raportoituja tapauksia on keskimäärin viisi vuodessa.

Tämä johtuu siitä, että silloin harvoin kun EU:n työntekijät kohtaavat työssään vakavia sääntöjenvastaisuuksia, useimmat heistä raportoivat niistä esimiehilleen viittaamatta erikseen väärinkäytösten esille tuomista koskeviin sääntöihin. On kuitenkin tärkeää, että tätä varten on olemassa selkeät, tunnetut ja luotetut kanavat ja järjestelyt.

Petostentorjuntastrategian yhteydessä komissio päätti antaa parempia ohjeita, joissa ilmaistaan selkeästi, milloin ja miten väärinkäytökset on otettava esille. Komissio otti ohjeita laatiessaan huomioon parhaat käytännöt eri puolilla maailmaa ja keskusteli asiasta kahden tämän alan johtavan organisaation (Transparency International ja Public Concern at Work) kanssa.

Uusien ohjeiden keskeisimmät piirteet

  • Henkilöstöllä on velvollisuus ottaa esille vakavat sääntöjenvastaisuudet ja auttaa näin komissiota ja OLAFia havaitsemaan väärinkäytökset ja tutkimaan niitä. Velvollisuuden vastapainoksi henkilölle, joka on hyvässä uskossa ottanut esille mahdollisen väärinkäytöksen, tarjotaan kattavaa suojelua.

  • Henkilöstö voi valita useiden eri raportointikanavien väliltä ja tarvittaessa poiketa hierarkian mukaisesta järjestyksestä. Asiasta raportoiminen toiselle EU:n toimielimelle on myös viimeisenä keinona mahdollista tietyin ehdoin.

  • Komissio ei hyväksy mahdollisista väärinkäytöksistä raportoineisiin henkilöihin kohdistuvia vastatoimia. Heitä on suojeltava ja heidän henkilöllisyytensä on pidettävä salassa heidän niin toivoessaan. Henkilöstön arviointi- ja ylennysmenettelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta väärinkäytöksen esille ottaneeseen henkilöön ei kohdistu kielteisiä seurauksia.

  • Komissio tukee väärinkäytöksen esille ottanutta henkilöä, joka haluaa vaihtaa työtehtäväänsä, koska hänellä on perusteltu syy pelätä vihamielisiä reaktioita välittömässä työympäristössään.

  • Henkilöstöllä voi olla epävarmuutta siitä, millaisista seikoista on syytä raportoida. Tätä varten komissio tarjoaa luottamuksellista ja puolueetonta ohjausta ja tukea niille, jotka harkitsevat väärinkäytösten esille ottamista. Väärinkäytöksestä raportoineella henkilöllä on oikeus saada tietoa toimista, joihin on ilmoituksen perusteella ryhdytty.

  • Vilpillinen väärinkäytöksistä raportoiminen, jolla pyritään vahingoittamaan toisen luotettavuutta tai mainetta, on kielletty ja voi johtaa kurinpitotoimiin.

  • Luonnollisestikin ohjeissa muistutetaan myös, että henkilöiden, joiden väitetään sekaantuneen väärinkäytöksiin, puolustautumisoikeuksia on kunnioitettava.

Ohjeet toimitetaan koko henkilöstölle, ja esimerkkien ja lisätietojen antamiseksi niitä täydennetään vastauksilla usein esitettyihin kysymyksiin.

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar