Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για να υπενθυμίσει στο προσωπικό τις υποχρεώσεις «καταγγελίας δυσλειτουργιών»

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών για να ενθαρρύνει το προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να αναφέρει κάθε πληροφορία για την ύπαρξη διαφθοράς, απάτης και άλλων σοβαρών παρατυπιών που υποπίπτουν στην αντίληψή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη ορισμένους από τους αυστηρότερους κανόνες καταγγελίας δυσλειτουργιών στον κόσμο. Οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν το 2004 και περιλαμβάνονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που έχει νομοθετική ισχύ. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν περαιτέρω αυτούς τους κανόνες και συγκεντρώνουν νομολογία και πρακτική πείρα. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν επίσης στο προσωπικό ότι, ενώ η καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί δικαίωμα σε πολλά νομικά συστήματα, για το προσωπικό της ΕΕ συνιστά υποχρέωση.

Ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα που κατέχει η Επιτροπή για να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την απάτη. Η Επιτροπή όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και υποχρεώνει το προσωπικό της να καταγγέλλει τυχόν σοβαρές παρατυπίες που υποπίπτουν στην αντίληψή του. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές διευκρινίζουν πότε και πώς θα πρέπει τα μέλη του προσωπικού να προβαίνουν σε καταγγελίες και παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι, όταν και εάν χρειαστεί να καταγγείλουν κάποια δυσλειτουργία, θα τύχουν προστασίας και θα διατηρήσουν την ανωνυμία τους εφόσον το επιθυμούν.

Παρόλο που οι κανόνες οδήγησαν σε ορισμένες σημαντικές έρευνες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο αριθμός τέτοιων καταγγελιών παρεμένει χαμηλός. Σύμφωνα με τις στατιστικές της OLAF, υπάρχουν κατά μέσον όρο πέντε τέτοιες υποθέσεις περίπου ετησίως.

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, στις σπάνιες περιπτώσεις που το προσωπικό έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές παρατυπίες κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι περισσότεροι υπάλληλοι τις αναφέρουν στους ανωτέρους τους, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στους κανόνες καταγγελίας δυσλειτουργιών. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς, γνωστοί και αξιόπιστοι δίαυλοι υποβολής αναφορών και ρύθμισης καταγγελιών δυσλειτουργιών.

Ως μέρος της στρατηγικής της καταπολέμησης της απάτης, η Επιτροπή αποφάσισε να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση στο προσωπικό εξηγώντας, με σαφή τρόπο, πότε και πώς πρέπει να καταγγέλλει δυσλειτουργίες. Κατά την εκπόνηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, έλαβε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και συζήτησε το θέμα με δύο κορυφαίους οργανισμούς σ’ αυτόν τον τομέα, τους «Transparency International» και «Public Concern at Work».

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των νέων κατευθυντηρίων γραμμών:

  • Η καταγγελία σοβαρών παρατυπιών είναι καθήκον που βοηθά την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να τις ανιχνεύουν και να τις ερευνούν. Το καθήκον αυτό διαφυλάσσεται με ισχυρή προστασία που προσφέρεται στους καταγγέλτες οι οποίοι ενεργούν καλή τη πίστει.

  • Το προσωπικό μπορεί να επιλέγει μεταξύ διαφόρων διαύλων υποβολής αναφορών για να καταγγείλει κάποια δυσλειτουργία, και μπορεί να παρακάμπτει όλη την ιεραρχία. Ως ύστατη λύση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το προσωπικό μπορεί να απευθύνει τις ανησυχίες του σε άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ.

  • Η λήψη αντιποίνων κατά των καταγγελτών δεν γίνονται ανεκτές. Οι καταγγέλτες πρέπει να προστατεύονται και η ταυτότητά τους πρέπει να παραμένει απόρρητη εάν το επιθυμούν. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού και προαγωγών για να διασφαλιστεί ότι οι καταγγέλτες δεν υφίστανται δυσμενείς συνέπειες.

  • Η Επιτροπή στηρίζει τους καταγγέλτες οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν θέση εργασίας επειδή φοβούνται ευλόγως τις εχθρικές αντιδράσεις από το άμεσο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

  • Για να βοηθήσει το προσωπικό που αμφιβάλλει για το κατά πόσον ορισμένα γεγονότα πρέπει ή όχι να αναφερθούν, η Επιτροπή προσφέρει εμπιστευτική και αμερόληπτη καθοδήγηση και στηρίζει τους (ενδεχόμενους) καταγγέλτες· Οι καταγγέλτες έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για τη δράση που έχει αναληφθεί ως συνέπεια της καταγγελίας τους.

  • Οι δολίως υποβληθείσες καταγγελίες που αποσκοπούν να βλάψουν την ακεραιότητα ή τη φήμη άλλου προσώπου, απαγορεύονται και υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.

  • Βεβαίως, οι κατευθυντήριες γραμμές τονίζουν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης προσώπων που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε καταγγελία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα ανακοινωθούν σε όλο το προσωπικό, ενώ θα ακολουθήσει σειρά «συχνών ερωτήσεων» (FAQs) που θα παρέχουν στο προσωπικό παραδείγματα και περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar