Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. december 2012

Kommissionens nye retningslinjer minder medarbejderne om deres pligt til at rapportere om uregelmæssigheder

Kommissionen har i dag vedtaget nye retningslinjer for rapportering af uregelmæssigheder. De skal tilskynde medarbejderne til at fremlægge alle oplysninger, der tyder på korruption, svig eller andre alvorlige uregelmæssigheder, som de måtte få kendskab til på arbejde.

EU har i forvejen nogle af verdens skrappeste retningslinjer for rapportering af uregelmæssigheder. Reglerne blev vedtaget i 2004 og indgår i tjenestemandsvedtægten, som har karakter af retsforskrift. De nye retningslinjer uddyber reglerne og skaber sammenhæng mellem retspraksis og praktiske erfaringer. Retningslinjerne er også en påmindelse om, at for EU’s medarbejdere er rapportering af uregelmæssigheder ikke blot, som i mange retssystemer, en ret, men også en pligt.

Næstformand for Kommissionen, Maroš Šefčovič, udtaler: ”Rapportering af uregelmæssigheder er et vigtigt våben i Kommissionens kamp mod korruption og svig. Kommissionen nøjes ikke med at tillade sine medarbejdere at rapportere om alvorlige uregelmæssigheder, den forpligter dem til det. De nye retningslinjer gør, at medarbejderne kan være helt sikre på, hvornår og hvordan de skal rapportere, og på, at de nyder beskyttelse og kan forblive anonyme, hvis de ønsker det.”

Skønt reglerne har betydet, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har udført en række vigtige undersøgelser, er det fortsat sjældent, at medarbejdere rapporterer om uregelmæssigheder. Det fremgår af OLAF’s statistikker, at der i gennemsnit kun er omkring fem sager om året.

Det skyldes, at det er sjældent, at medarbejderne støder på alvorlige uregelmæssigheder på arbejde, og når de gør, meddeler de fleste det til deres overordnede uden at henvise eksplicit til reglerne for rapportering af uregelmæssigheder. Ikke desto mindre er det vigtigt, at kanalerne og ordningerne for rapportering af uregelmæssigheder er klare, velkendte og tillidvækkende.

Som led i Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig har den derfor besluttet at vejlede sine medarbejdere bedre og forklare klart og tydeligt, hvornår og hvordan de skal rapportere. Ved udarbejdelsen af retningslinjerne har Kommissionen set nærmere på god praksis i hele verden og drøftet emnet med de to førende organisationer på området: Transparency International og Public Concern at Work.

Blandt de vigtigste elementer i de nye retningslinjer kan nævnes:

  • Medarbejderne har pligt til at rapportere om uregelmæssigheder med henblik på at bidrage til, at Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig kan afdække og undersøge dem. Til gengæld nyder rapportører, som handler i god tro, effektiv beskyttelse.

  • Medarbejderne kan vælge mellem forskellige rapporteringskanaler, når de rapporterer om uregelmæssigheder, og de kan vælge at gå helt uden om deres overordnede. Som sidste udvej, og på visse betingelser, kan medarbejderne endog rapportere til en anden EU-institution.

  • Gengældelse mod rapportører bliver ikke tolereret. Rapportører skal beskyttes, og de har ret til at forblive anonyme, hvis de ønsker det. Specielt skal det i forbindelse med forfremmelsesprocedurer sikres, at rapportering af uregelmæssigheder ikke får negative konsekvenser for rapportøren.

  • Kommissionen støtter rapportører, som ønsker at skifte job, fordi de har grund til at frygte fjendtlige reaktioner fra deres umiddelbare omgivelser på arbejdspladsen.

  • Kommissionen tilbyder (potentielle) rapportører, som er usikre på, om de bør rapportere om bestemte forhold, fortrolig og uvildig vejledning. Rapportører har ret til feedback på, hvilke foranstaltninger der træffes på baggrund af deres rapportering.

  • Ondsindet rapportering af uregelmæssigheder har til formål at skade andres integritet eller omdømme. Ondsindet rapportering er forbudt og har disciplinære konsekvenser.

  • Det påpeges naturligvis i retningslinjerne, at retten til at forsvare sig for de personer, mod hvem der rettes beskyldninger, er ukrænkelig.

Retningslinjerne vil blive meddelt alle medarbejdere. Senere modtager de endvidere en OSS med eksempler og yderligere oplysninger.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar