Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. prosince 2012

Podle nových pokynů Komise je whistleblowing povinností všech zaměstnanců

Komise dnes přijala nové pokyny týkající se whistleblowingu. Chce jimi zaměstnance podnítit k tomu, aby aktivně vystupovali a nahlašovali jakékoli informace ukazující na korupci, podvody a jiné závažné nesrovnalosti, které zjistí při plnění povinností.

EU již má v tomto ohledu jedna z nejpřísnějších pravidel na světě. Tato pravidla byla přijata v roce 2004 a stala se součástí služebního řádu, který je právně závazný. Nové pokyny uvedená pravidla rozpracovávají a propojují s příslušnou judikaturou a praktickými zkušenostmi. Pokyny taktéž mohou sloužit jako připomínka zaměstnancům EU, že pro ně je whistleblowing povinnost, přestože v mnoha právních systémech se whistleblowing nalézá v rovině práva, jehož lze využít.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Whistleblowing je klíčovou zbraní Komise v oblasti boje proti korupci a podvodům. Komise nejen že svým zaměstnancům umožňuje upozornit na závažné nesrovnalosti, se kterými se potkají, ona jim dává povinnost tak učinit. Tyto pokyny jsou tu od toho, aby zaměstnanci přesně věděli, kdy a jak mají na problém upozornit, a měli důvěru ve své počínání. Zároveň je pokyny ujistí v tom, že budou pod patřičnou ochranou a mohou si zachovat anonymitu, pokud si to budou přát.“

Uplatňování pravidel pro whistleblowing sice již vedlo k některým významným vyšetřováním prováděným Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), celkově ale počet zaměstnanců, kteří této cesty využili, zůstává nízký. Podle statistik úřadu OLAF dochází v průměru přibližně k pěti případům ročně.

Je tomu tak proto, že v těch vzácných případech, kdy zaměstnanci při plnění běžných povinností narazí na závažné nesrovnalosti, většina z nich je ohlásí svým nadřízeným a nijak se přitom výslovně neodvolává na pravidla whistleblowingu. Je však důležité, aby existovaly jasné, všem známé a důvěryhodné způsoby ohlašování těchto záležitostí a opatření týkající se whistleblowingu.

Jako součást své strategie boje proti podvodům se Komise tudíž rozhodla poskytnout lepší vodítko pro zaměstnance a srozumitelným způsobem jim vysvětlit, kdy a jak využít whistleblowing. Při vypracování těchto pokynů se Komise inspirovala osvědčenými postupy po celém světě a tuto otázku projednávala s dvěma vůdčími organizacemi v této sféře: Transparency International a Public Concern at Work.

Nové pokyny zahrnují mimo jiné tyto klíčové aspekty:

  • podávání zpráv o závažných nesrovnalostech je povinnost. Komise a Evropský úřad pro boj proti podvodům je tak budou moci lépe odhalovat a vyšetřovat. Tato povinnost je vyvážena kvalitní ochranou oznamovatelů jednajících v dobré víře;

  • zaměstnanci si mohou vybrat z několika způsobů ohlašování a mají možnost zcela obejít své nadřízené. Jako poslední možnost a za určitých podmínek se mohou zaměstnanci se svými záležitostmi obrátit i na jiný orgán EU;

  • odvetná opatření proti ohlašujícím osobám jsou nepřípustná. Oznamovatelé musí být chráněni a jejich totožnost musí zůstat důvěrná, pokud si to přejí. Zvláštní pozornost se v tomto ohledu věnuje postupům oceňování a povyšování zaměstnanců, aby bylo zaručeno, že dotyčné osoby nebudou v důsledku svých oznámení vystaveny žádným nepříznivým následkům;

  • Komise oznamovatele, kteří chtějí změnit místo, protože mají důvodné obavy z nepřátelské reakce v rámci jejich bezprostředního pracovního prostředí, podpoří;

  • S cílem pomoci zaměstnancům, kteří si nejsou jisti, zda určité skutečnosti by měly být hlášeny, Komise nabízí důvěrné a nestranné poradenství a podporu těmto (potenciálním) oznamovatelům. Oznamovatelé jsou oprávněni získat zpětnou vazbu o opatřeních, která byla přijata v důsledku jejich ohlášení;

  • Zlomyslný whistleblowing, jehož cílem je poškodit integritu nebo pověst jiné osoby, je zakázaný a vztahují se na něj následná disciplinární opatření;

  • Je přirozené, že pokyny zdůrazňují, že musí být zachována práva na obhajobu nařčených osob.

Pokyny budou sděleny všem zaměstnancům a po tomto sdělení bude následovat série často kladených dotazů, aby zaměstnanci získali přehled o příkladech a další podrobnosti.

Kontaktní údaje:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar