Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 декември 2012 г.

Комисията публикува нови насоки, с които да напомни на служителите си за задължението им да сигнализират за нередности

Днес Комисията прие нови насоки за подаване на сигнали с цел да насърчи служителите да се осмеляват да докладват относно случаи на корупция, измами и други сериозни нередности, които откриват при изпълнение на своите задължения.

ЕС вече разполага с едни от най-строгите правила за сигнализиране на нередности в света. Тези правила бяха приети през 2004 г. и са изложени в Правилника за длъжностните лица, който има нормативна стойност. Новите насоки са изготвени въз основа на тези правила и обединяват съдебната практика и практическия опит. Насоките също така служат като напомняне за служителите, че макар сигнализирането на нередности да е право в редица правни системи, за служителите на ЕС то е задължение.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Сигнализирането на нередности е най-важното оръжие на Комисията срещу корупцията и измамите. Комисията не само, че разрешава на служителите си да подават сигнали, ако открият сериозни нередности, но ги и задължава да правят това. С тези насоки служителите ще се чувстват по-уверени за това кога и как да сигнализират, както и по-спокойни, че ще бъдат защитени и че ще останат анонимни, ако желаят.“

Въпреки че правилата доведоха до провеждането от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на някои важни разследвания, броят на случаите на подаване на сигнали продължава да бъде нисък. Според статистическите данни на OLAF средно на година има около пет такива случая.

Това е така, защото в редките случаи, когато служители откриват сериозни нередности в процеса на работа, повечето от тях докладват на ръководството си, без изрично да се позоват на правилата за сигнализиране на нередности. Независимо от това е важно да има ясни, добре известни и надеждни канали за докладване и действащи разпоредби относно подаването на сигнали.

Така като част от стратегията си за борба с измамите Комисията реши да предостави по-добри насоки за служителите, в които ясно е обяснено кога и как да „подават сигнали“. При изготвянето на тези насоки тя разгледа най-добрите практики по света и обсъди въпроса с две водещи организации в областта: Transparency International и Public Concern at Work.

Някои основни характеристики на новите насоки:

  • докладването на сериозни нередности е задължение, с което се цели да се помогне на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите да ги разкриват и разследват. В замяна на това на служителите, подаващи добросъвестно сигнали за нарушения, се предоставя солидна защита;

  • служителите могат да изберат между няколко канала за подаване на сигнали и могат изцяло да заобиколят ръководството си. Като последно средство и при определени условия служителите могат дори да изразят своите опасения пред друга институция на ЕС;

  • налагането на репресивни мерки срещу лицата, подаващи сигнали за нередности, е недопустимо. Тези лица трябва да бъдат защитавани и тяхната самоличност трябва да остане поверителна, ако те желаят това. Особено внимание е отделено на това да се гарантира, че по време на процедурите за оценка на работата и повишаване няма да има отрицателни последствия за служителя, подал сигнал;

  • Комисията помага на служителите, подаващи сигнали за нередности, които искат да сменят работата си, защото се опасяват основателно от враждебни реакции в тяхната непосредствена работна среда;

  • с цел да се помогне на служителите, които не са сигурни дали някои факти следва да се докладват, Комисията предлага поверителни и безпристрастни насоки и подкрепа за (потенциални) служители, които подават сигнали. Тези служители имат право да получат обратна информация относно действията, предприети вследствие на сигнала им;

  • злонамереното подаване на сигнали, целящо да се навреди на интегритета и репутацията на друго лице, е забранено и подлежи на дисциплинарни последващи мерки;

  • естествено в насоките се посочва, че правата за защита на лицата, извършили нередности, трябва да се зачитат.

Насоките ще бъдат сведени до знанието на всички служители и ще бъдат последвани от серия често задавани въпроси с цел предоставяне на служителите на примери и допълнителна информация.

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar