Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2012

Kamp mot skatteundandragande och skatteflykt: EU-kommissionen visar på en väg framåt

Omkring 1 000 miljarder euro i skatteintäkter förloras varje år i EU till följd av skatteundandragande och skatteflykt. Detta är inte bara är en skandalös förlust av välbehövliga inkomster, det är också ett hot mot rättvis beskattning. Medlemsstaterna måste skärpa sina nationella åtgärder mot skatteundandragande, men enbart unilaterala lösningar kommer inte att fungera. På en inre marknad i en globaliserad ekonomi kan nationella skillnader och kryphål utnyttjas av dem som vill undgå skatt. Det är därför viktigt att EU har en stark och samlad hållning mot skattesmitare och deras medhjälpare, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter.

Mot denna bakgrund lägger kommissionen i dag fram en handlingsplan för effektivare EU-åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt. Planen innehåller ett stort antal åtgärder, som ska vidtas nu och i framtiden, för att hjälpa medlemsstaterna att skydda sina skattebaser och återvinna miljardtals euro som rätteligen skulle betalts in.

Som ett första steg antog kommissionen dessutom två rekommendationer i dag för att uppmuntra medlemsstaterna att vidta omedelbara och samordnade åtgärder mot vissa akuta problem.

Den första rekommendationen lägger grunden för ett starkt EU-motstånd mot skatteparadis och är mer långtgående än nuvarande internationella åtgärder. Medlemsstaterna uppmuntras att använda gemensamma kriterier för att identifiera skatteparadis och sätta upp dem på nationella svarta listor. Dessutom anges särskilda åtgärder för att övertyga dessa länder utanför EU att tillämpa EU:s normer för god förvaltning i skattefrågor.

Den andra rekommendationen handlar om aggressiv skatteplanering. Olika metoder föreslås för att hantera juridiska teknikaliteter och kryphål som vissa företag utnyttjar för att slippa ta sin del av skattebördan. Medlemsstaterna uppmanas att stärka sina dubbelbeskattningsavtal, så att de inte leder till att skatt inte tas ut i något land. Medlemsstaterna bör också anta en gemensam allmän regel mot skattefusk, som innebär att de kan ignorera eventuella konstlade upplägg för skatteflykt och i stället ta ut skatt på grundval av faktisk ekonomiska substans.

Andra initiativ som planeras i dagens handlingsplan är en uppförandekod för skattebetalare, ett EU-skatteregistreringsnummer, en översyn av bestämmelserna mot skattefusk i viktiga EU-direktiv och gemensamma riktlinjer för att spåra penningflöden.

För att ytterligare förbättra EU:s insatser mot skadlig skattekonkurrens uppmanas medlemsstaterna att intensifiera arbetet med EU:s uppförandekod för företagsbeskattning. Om inte medlemsstaterna enas om att ta bort vissa nationella olikheter och genomför detta i tid och på ett effektivt sätt, kommer kommissionen att lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag. Det rekommenderas också att uppförandekoden utvidgas till att omfatta särskilda skatteregler för förmögna personer.

Dagens handlingsplan kommer att ge ett starkt EU-bidrag till den internationella debatten om skatteundandragande och skatteflykt, särskilt inom OECD och G20. Den kommer att stödja EU:s ställning i arbetet för en bättre förvaltning i skattefrågor världen över.

Nästa steg

För att se till att dagens handlingsplan ger resultat, kommer kommissionen att införa aktiva nya övervakningsverktyg och resultattavlor, för att behålla tempot i kampen mot skatteundandragande och skatteflykt. En ny plattform för god förvaltning i skattefrågor kommer att övervaka och rapportera om medlemsstaternas tillämpning av rekommendationerna.

Handlingsplanen och rekommendationerna kommer nu att läggas fram för EU:s finansministrar och Europaparlamentet.

Bakgrund

Vid Europeiska rådets möte i mars 2012 bad medlemsstaterna kommissionen att snabbt utarbeta konkreta sätt att förbättra kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande, även i fall som rör tredjeländer.

Som ett första svar på denna begäran antog kommissionen ett meddelande i juni som fastställde de viktigaste utmaningarna i samband med skattebedrägerier och skatteundandragande och konkreta åtgärder för att lösa dem (se IP/12/697). I det meddelandet tillkännagavs också att kommissionen skulle lägga fram en handlingsplan före årets slut, tillsammans med särskilda idéer om hur man bättre kan bekämpa skatteparadis och aggressiv skatteplanering. Detta är vad kommissionen har gjort i dag.

Utöver åtgärder på EU-nivå har kommissionen också understrukit att medlemsstaterna måste förbättra efterlevnaden av skattelagstiftningen och kampen mot skatteundandragande nationellt. Tio medlemsstater mottog landsspecifika rekommendationer om detta i 2012 års europeiska planeringstermin.

Länkar

Webbplatsen för kommissionens ledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kommissionens handlingsplan och rekommendationerna finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Ny webbplats om skatteundandragande och skatteflykt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar