Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. decembra 2012

Komisia predkladá plán boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

„EÚ každoročne prichádza približne o jeden bilión eur pre daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Nejde iba o poburujúcu stratu príjmov, ktoré tak veľmi potrebujeme, ale aj o ohrozenie spravodlivého zdaňovania. Členské štáty musia sprísniť svoje vnútroštátne opatrenia proti daňovým únikom, no iba jednostranné riešenia nebudú postačujúce. Nesúlad medzi legislatívami jednotlivých členských štátov, ako aj legislatívne medzery ponúkajú na jednotnom trhu, ktorý je súčasťou globalizovaného hospodárstva, príležitosť pre všetkých, ktorí sa snažia uniknúť daňovej povinnosti. Práve preto je nevyhnutné, aby EÚ zaujala pevný a súdržný postoj voči tým, ktorí sa dopúšťajú daňových únikov, ako aj tým, ktorí im v tom pomáhajú,“ vyhlásil komisár pre dane Algirdas Šemeta.

Komisia dnes v tejto súvislosti predložila akčný plán na efektívnejší boj EÚ proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Vymedzuje v ňom rozsiahly súbor súčasných i budúcich opatrení, ktoré by mali pomôcť členským štátom chrániť svoje základy dane a získať späť miliardy eur, na ktoré majú oprávnený nárok.

Prvým okamžitým krokom, ktorý dnes Komisia podnikla, bolo okrem iného aj prijatie dvoch odporúčaní, v ktorých vyzýva členské štáty, aby prijali okamžité a koordinované opatrenia voči zvlášť naliehavým problémom.

V prvom odporúčaní sa vytyčuje rozhodný postoj EÚ voči daňovým rajom, ktorý presahuje rámec súčasných medzinárodných opatrení. Členské štáty sa vyzývajú, aby na základe spoločných kritérií identifikovali daňové raje a zaradili ich na svoje vnútroštátne čierne zoznamy. Odporúčanie obsahuje aj osobitné opatrenia, pomocou ktorých by sa tieto krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, mali presvedčiť o tom, aby uplatňovali štandardy dobrej správy EÚ.

Druhé odporúčanie sa týka agresívneho daňového plánovania. Navrhujú sa v ňom spôsoby riešenia problémov legislatívnej techniky a legislatívnych medzier, ktoré niektoré spoločnosti využívajú na to, aby sa vyhli plateniu daní v spravodlivej výške. Členské štáty sa vyzývajú, aby posilnili svoje dohovory o dvojitom zdanení v snahe zabrániť tomu, že nakoniec nedôjde k žiadnemu zdaneniu. Okrem toho by mali prijať aj spoločné všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, ktoré by im umožnilo zdaňovať výlučne na základe skutočnej ekonomickej podstaty, a nie na základe umelo vykonštruovaných úprav, ktorých cieľom je vyhnúť sa daňovej povinnosti.

Dnešný akčný plán obsahuje aj ďalšie iniciatívy, ako napríklad kódex daňovníkov, európske daňové identifikačné číslo, preskúmanie ustanovení zabraňujúcich zneužívaniu v kľúčových smerniciach EÚ a spoločné usmernenia na sledovanie peňažných tokov.

V snahe zlepšiť napredovanie prác EÚ v oblasti škodlivej daňovej súťaže sa členské štáty naliehavo vyzývajú, aby oživili práce na kódexe správania EÚ pre zdaňovanie podnikov. Pokiaľ riešenia zamerané na odstránenie určitých nezrovnalostí nebudú načas a účinne dohodnuté a zavedené, Komisia v náležitých prípadoch predloží legislatívne návrhy príslušných opatrení. Okrem toho sa odporúča, aby sa rozsah pôsobnosti kódexu správania rozšíril na osobitné daňové režimy pre majetné osoby.

Dnešný akčný plán poslúži ako solídny príspevok EÚ do medzinárodnej diskusie o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, najmä v rámci OECD a G20. Prispeje tak k posilneniu pozície EÚ, ktorá presadzuje prísnejšie štandardy v oblasti dobrej správy v daňových záležitostiach na celosvetovej úrovni.

Ďalšie kroky

Komisia zavedie nové aktívne nástroje na monitorovanie, ako aj hodnotiace tabuľky v snahe zabezpečiť, aby sa dnešný akčný plán skutočne zrealizoval a aby boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti napredoval rovnakým tempom. Novo zriadená platforma pre dobrú správu daňových záležitostí bude sledovať, ako členské štáty uplatňujú odporúčania, a bude o tom podávať správy.

Akčný plán a odporúčania sa teraz predložia Rade ministrov financií EÚ a Európskemu parlamentu.

Súvislosti

Na zasadnutí Európskej rady v marci 2012 členské štáty vyzvali Komisiu, aby „urýchlene vypracovala konkrétne spôsoby, ako zlepšiť boj proti daňovým podvodom a únikom, a to aj v súvislosti s tretími krajinami“.

Prvou reakciou Komisie na túto výzvu bolo prijatie júnového oznámenia, v ktorom vymedzila hlavné problémy súvisiace s daňovým podvodom a únikom, ako aj konkrétne opatrenia na ich riešenie (pozri IP/12/697). V oznámení okrem iného uviedla, že do konca roka predloží akčný plán spolu s konkrétnymi návrhmi, ako lepšie bojovať proti daňovým rajom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Komisia dnes svoje slovo splnila.

Komisia navyše zdôraznila, že popri opatreniach na úrovni EÚ je nutné prijať aj opatrenia na úrovni členských štátov s cieľom zlepšiť daňovú disciplínu a boj proti daňovému úniku na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne odporúčania v tomto zmysle boli adresované desiatim členským štátom v rámci Európskeho semestra 2012.

Užitočné odkazy

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Akčný plán a odporúčania Komisie nájdete na stránke:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Nová webová stránka o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovej povinnosti:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar