Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. decembrī

Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas: Komisija izklāsta turpmāko rīcību

"Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas katru gadu Eiropas Savienībā rada zaudējumus viena triljona eiro apmērā. Tas ir ne tikai skandalozs tik ļoti vajadzīgo ieņēmumu zaudējums, bet arī apdraud taisnīgu nodokļu sistēmu. Dalībvalstīm, protams, ir jāpastiprina pret nodokļu nemaksāšanu vērstie valsts pasākumi, taču ar vienpusējiem risinājumiem nepietiks. Vienota tirgus un globalizētas ekonomikas apstākļos valstu tiesību aktu neatbilstības un nepilnības savā labā izmanto personas, kas cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tāpēc svarīga ir ES gatavība spēcīgā un vienotā frontē vērsties pret nodokļu nemaksātājiem un viņu atbalstītājiem,” teica Eiropas komisārs nodokļu jautājumos Aļģirds Šemeta.

Ņemot vērā sacīto, Komisija šodien nāca klajā ar rīcības plānu par to, kā ES var efektīvāk cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tajā izklāstīts visaptverošs tagad un turpmāk veicamu pasākumu kopums, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm aizsargāt to nodokļu bāzi un atgūt miljardiem eiro, kas tām likumīgi pienākas.

Pirmais un tūlītējais Komisijas devums ir divi šodien pieņemtie ieteikumi, kas izstrādāti, lai rosinātu dalībvalstis veikt steidzamu un saskaņotu rīcību īpaši sasāpējušu problēmu risināšanai.

Pirmais ieteikums paredz stingru ES nostāju pret nodokļu oāzēm, un tā darbība sniedzas tālāk par pašreizējiem starptautiskajiem pasākumiem. Dalībvalstis tiek mudinātas identificēt nodokļu oāzes, izmantojot vienotus kritērijus, un iekļaut tās valstu melnajos sarakstos. Ir noteikti arī īpaši pasākumi, lai pārliecinātu šīs trešās valstis piemērot ES pārvaldības standartus.

Otrais ieteikums attiecas uz agresīvu nodokļu plānošanu. Tajā norādīti veidi, kā risināt juridiskus jautājumus un novērst nepilnības, ko daži uzņēmumi izmanto, lai izvairītos no taisnīgas nodokļu maksāšanas. Dalībvalstis tiek aicinātas pastiprināt to konvencijas par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu, lai nerastos situācija, kurā nodokļi netiek maksāti vispār. Tām būtu arī jāpieņem vienots vispārējs noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, saskaņā ar kuru tās varētu ignorēt jebkādas mākslīgas struktūras, kas izveidotas ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas, un tā vietā uzlikt nodokli, pamatojoties uz faktisko saimniecisko darbību.

Citas iniciatīvas, kas paredzētas šodienas rīcības plānā, ietver nodokļu maksātāju kodeksu, ES nodokļu identifikācijas numuru, galvenajās ES direktīvās paredzēto ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteikumu pārskatīšanu un kopīgas pamatnostādnes par naudas plūsmu izsekošanu.

Lai uzlabotu ES veikumu nelabvēlīgas nodokļu konkurences jomā, dalībvalstis tiek aicinātas intensificēt darbu saistībā ar ES rīcības kodeksu par uzņēmējdarbības aplikšanu ar nodokļiem. Ja konkrētu neatbilstību novēršanai vajadzīgie risinājumi netiks rasti un īstenoti savlaicīgi un efektīvi, Komisija attiecīgā gadījumā nāks klajā ar leģislatīviem priekšlikumiem. Turklāt ir ieteikts paplašināt rīcības kodeksa darbības jomu, lai tā aptvertu īpašus nodokļu režīmus pārtikušām privātpersonām.

Šodienas rīcības plāns būs stabils ES devums starptautiskajās diskusijās par nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo īpaši ESAO un G20. Tas atbalstīs ES nostāju, cenšoties panākt augstākus standartus labai nodokļu pārvaldībai visā pasaulē.

Nākamie soļi

Lai nodrošinātu šodien pieņemtā rīcības plāna turpmāku virzību, Komisija izveidos jaunus aktīvus uzraudzības instrumentus un rezultātu apkopojumus, kas vajadzīgi, lai nezaudētu sparu cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jauna labas nodokļu pārvaldības platforma uzraudzīs un ziņos par to, kā dalībvalstis piemēro ieteikumus.

Rīcības plāns un ieteikumi tagad tiks iesniegti ES finanšu ministru padomē un Eiropas Parlamentā.

Vispārīga informācija

Dalībvalstis 2012. gada marta Eiropadomes sanāksmē lūdza Komisiju “ātri izstrādāt konkrētus risinājumus, lai uzlabotu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, tostarp saistībā ar trešām valstīm.”

Atsaucoties uz šo lūgumu, Komisija jūnijā pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīja svarīgākās problēmas, ko rada nodokļu nemaksāšana, un konkrētus pasākumus to novēršanai (skatīt IP/12/697). Paziņojumā Komisija darīja zināmu arī to, ka līdz gada beigām nāks klajā ar rīcības plānu, kā arī konkrētām idejām par to, kā labāk cīnīties pret nodokļu oāzēm un agresīvu nodokļu plānošanu. To Komisija šodien ir izdarījusi.

Papildus ES līmeņa rīcībai Komisija ir uzsvērusi arī vajadzību dalībvalstu līmenī uzlabot nodokļu maksātāju saistību izpildi un cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Šajā sakarībā desmit dalībvalstis ir saņēmušas valstij specifiskus ieteikumus 2012. gada Eiropas pusgada ietvaros.

Noderīgas saites

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisijas rīcības plāns un ieteikumi atrodami:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Jauna tīmekļa vietne par nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar