Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.12.2012

Komissio käy veropetosten ja veronkierron torjuntaan

EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. Kyse ei ole vain kipeästi kaivattujen verotulojen menettämisestä, vaan siinä on myös oikeudenmukainen verotus vaarassa. Jäsenvaltiot joutuvat tiukentamaan kansallisia toimenpiteitään veronkierron torjumiseksi, mutta niiden itsenäiset ratkaisut eivät toimi yksinään. Globalisoituneessa taloudessa toimivilla EU:n sisämarkkinoilla kansallisten lainsäädäntöjen keskinäiset erot ja verosääntöihin jääneet porsaanreiät tarjoavat veronkiertäjille mahdollisuuden vilunkiin. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että EU toimii määrätietoisesti ja yhtenäisesti veronkiertäjiä ja heidän apujoukkojaan vastaan", toteaa verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Näihin lähtökohtiin tukeutuen Euroopan komissio on tänään esittänyt toimintasuunnitelman EU:n entistä tehokkaammista toimista veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. Toimintasuunnitelmassa esitetään kattava joukko nyt ja tulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat suojella veropohjiaan ja kantaa veroina miljardeja euroja, jotka oikeutetusti kuuluvat niille.

Ensimmäisinä toimenpiteinä komissio hyväksyi tänään kaksi suositusta, joilla kannustetaan jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi koordinoituihin toimiin erityisen kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Ensimmäisessä suosituksessa tavoitellaan EU:lle vahvaa asemaa veroparatiiseja vastaan suosittamalla toimenpiteitä, jotka menevät nykyisiä kansainvälisiä toimenpiteitä pidemmälle. Jäsenvaltioita kannustetaan yhteisiä kriteerejä käyttämällä nimeämään veroparatiisit ja laittamaan ne kansallisille mustille listoille. Suosituksessa esitetään myös erityistoimenpiteitä, joiden avulla veroparatiiseina toimivia EU:n ulkopuolisia maita suostutellaan soveltamaan EU:n hyvän hallintotavan vaatimuksia verotusalalla.

Toinen suositus koskee aggressiivista verosuunnittelua. Siinä esitetään keinoja puuttua lainsäädännöllisiin muotoseikkoihin ja porsaanreikiin, joita jotkut yritykset hyödyntävät välttääkseen verojen maksun. Jäsenvaltioita kehotetaan sisällyttämään voimakkaampia määräyksiä kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeviin sopimuksiin, jottei niitä sovellettaessa päädytä tilanteeseen, jossa tulo jää kokonaan verottamatta. Jäsenvaltioiden olisi myös otettava käyttöön yhteinen yleinen väärinkäytösten vastainen sääntö, jonka nojalla ne voisivat jättää huomiotta mahdolliset veron välttämiseksi luodut keinotekoiset järjestelyt ja sen sijaan toteuttaa verotuksen tosiasiallisen taloudellisen sisällön perusteella.

Tämänpäiväiseen toimintasuunnitelmaan sisältyvät myös aloitteet, jotka koskevat verovelvollisten käytännesääntöjä, koko EU:n alueella voimassa olevaa verotunnistetta, keskeisiin EU-direktiiveihin sisältyvien väärinkäytösten vastaisten säännösten tarkistamista ja yhteisiä ohjeita rahavirtojen jäljittämiseksi.

Jotta vahingollisen verokilpailun torjuminen olisi EU:ssa vielä tehokkaampaa, jäsenvaltioita pyydetään käynnistämään uudelleen työ EU:n yritysverotuksen menettelysääntöjen parissa. Jos keinoista jäsenvaltioiden verosääntöjen välisten erityisten erojen poistamiseksi ei saada sovittua ja niitä pantua täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti, komissio aikoo tarvittaessa esittää asiaa koskevia säädösehdotuksia. Lisäksi suositellaan, että käytännesääntöjen soveltamisalaa laajennetaan siten, että se myös kattaisi varakkaille yksityishenkilöille suunnatut verojärjestelyt.

Tämänpäiväinen toimintasuunnitelma on EU:n vahva panos veropetoksista ja veronkierrosta kansainvälisellä tasolla – erityisesti OECD:ssä ja G20-ryhmässä – käytävään keskusteluun. Sillä tuetaan EU:n asemaa sen pyrkiessä edistämään hyvää hallintotapaa verotusalalla maailmanlaajuisesti.

Seuraavat vaiheet

Jotta voidaan varmistaa, että tänään esitettyä toimintasuunnitelmaa noudatetaan, komissio kehittää uusia aktiivisia seurantavälineitä ja tulostauluja, jotta edistyminen veropetosten ja veronkierron torjunnassa jatkuu. Uusi veroalan hyvän hallintotavan foorumi seuraa ja raportoi, kuinka jäsenvaltiot soveltavat suosituksia.

Toimintasuunnitelma ja suositukset toimitetaan nyt Euroopan unionin neuvostoon jäsenvaltioiden valtiovarainministerien käsiteltäviksi sekä Euroopan parlamentille.

Taustaa

Jäsenvaltiot pyysivät maaliskuussa 2012 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa komissiota kehittämään nopeasti konkreettisia tapoja tehostaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa, myös kolmansien maiden osalta.

Ensimmäisenä vastauksena tähän pyyntöön komissio antoi kesäkuussa tiedonannon, jossa esitettiin veropetoksista ja veronkierrosta aiheutuvat keskeiset haasteet ja konkreettisia toimia niiden ratkaisemiseksi (ks. IP/12/697). Tiedonannossa myös ilmoitettiin, että komissio esittää ennen vuoden loppua toimintasuunnitelman ja erityisiä ehdotuksia siitä, kuinka torjua veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua paremmin. Juuri nämä asiat komissio on esittänyt tänään.

EU-tason toimien lisäksi komissio on myös korostanut, että jäsenvaltioiden on tarpeen parantaa verosääntöjen noudattamista ja veronkierron torjuntaa kansallisella tasolla. Se antoi asiaa koskevia maakohtaisia suosituksia kymmenelle jäsenvaltiolle talouspolitiikan EU-ohjausjakson 2012 yhteydessä.

Hyödyllisiä linkkejä

EU:n verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komission toimintasuunnitelma ja suositukset:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä uusi internetsivusto:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar