Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2012

Võitlus maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu: komisjon pakub lahendusi

„ELis jääb igal aastal maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise tõttu saamata ligikaudu triljon eurot. See ei ole mitte ainult hädavajaliku tulu ülisuur kaotus, vaid ka oht õiglasele maksustamisele. Kuigi liikmesriigid peavad karmistama maksustamise vältimise vastaseid meetmeid, ühepoolsetest lahendustest kahjuks ei piisa. Siseturul, mis on osa maailmamajandusest, muutuvad riikide erinevused ja möödahiilimisvõimalused nende mängukanniks, kes otsivad võimalusi maksustamise vältimiseks. Seepärast on oluline, et ELil on tugev ja ühtne seisukoht maksustamise vältijate suhtes ja nende suhtes, kes sellele kaasa aitavad,” ütles maksunduse volinik Algirdas Šemeta.

Selle põhjal esitas komisjon täna tegevuskava, mille alusel saaks EL tõhusamalt reageerida maksustamise vältimisele ja maksudest kõrvalehoidumisele. Selles esitatakse rida põhjalikke praegusi ja tulevasi meetmeid, et aidata liikmesriikidel kaitsta oma maksubaasi ja saada tagasi miljardid eurod seadusega ettenähtud tulu.

Esimese sammuna võttis komisjon täna vastu ka kaks soovitust, et julgustada liikmesriike lahendama teatavaid tungivaid probleeme kohe ja koordineeritult.

Esimene soovitus hõlmab ELi tugevat seisukohta maksuparadiiside küsimuses, mis läheb praegustest rahvusvahelistest sellealastest meetmetest kaugemale. Liikmesriike julgustatakse tegema ühtsete kriteeriumide alusel kindlaks maksuparadiisid ja kandma need musta nimekirja. Samuti on esitatud konkreetsed meetmed, millega veenda kõnealuseid ELi väliseid riike järgima ELi head maksuhaldustava.

Teises soovituses käsitletakse agressiivset maksuplaneerimist. Selles antakse soovitusi, kuidas tegeleda juriidiliste nüansside ja lünkadega, mida osa äriühinguid kasutab selleks, et vältida seadusjärgse maksu tasumist. Liikmesriike julgustatakse veelgi tugevdama topeltmaksustamise konventsioone, et vältida olukorda, kus tulu jääbki maksustamata. Liikmesriigid peaksid vastu võtma ka üldised kuritarvituse vältimise eeskirjad, mille alusel nad saaksid vältida mis tahes kunstlikke struktuure, mida kasutatakse maksustamise vältimiseks ja maksustamiseks viisil, mis ei vasta tegelikule majanduslikule sisule.

Tänase tegevuskavaga ette nähtud muud algatused on seotud maksumaksjate juhendiga, ELi maksukohustuslase registreerimise numbriga, kuritarvituse vältimise sätete läbivaatamisega peamistes ELi direktiivides ja ühtsete suunistega rahavoogude jälgimise kohta.

Selleks et ELis kahjuliku maksukonkurentsi valdkonnas tehtav töö kannaks rohkem vilja, julgustatakse liikmesriike tõhustama tööd ELi äriühingute maksustamise juhendi kallal. Kui peagi ei suudeta kokku leppida erinevuste kõrvaldamises ega seda ellu viia, esitab komisjon vajaduse korral õigusakti ettepaneku koos sobivate meetmetega. Veel soovitatakse maksustamise juhendi reguleerimisala laiendada nii, et see hõlmaks jõukate isikute maksustamist.

Täna esitatud tegevuskavaga annab EL suure panuse rahvusvahelisse arutelusse (seda eriti OECD ja G20 raames) maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise küsimuses. Sellisena toetab tegevuskava ülemaailmselt ELi positsiooni hea maksuhaldustava rangemate nõuete edendamisel.

Järgmised sammud

Täna esitatud tegevuskava realiseerimiseks loob komisjon uued järelevalvevahendid ja tulemustabelid, et võitlus maksustamise vältimise ja maksudest hoidumisega ei raugeks. Hea maksuhaldustava uue platvormi kaudu jälgitakse, kuidas liikmesriigid soovitust kohaldavad, ja antakse selle kohta aru.

Tegevuskava ja soovitused esitatakse nüüd majandus- ja rahandusministrite nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Taust

Euroopa Ülemkogu 2012. aasta märtsi istungil palusid liikmesriigid komisjonil „töötada kiiresti välja konkreetsed meetmed, millega tugevdada võitlust maksupettuse ja maksustamise vältimisega, sealhulgas seoses kolmandate riikidega”.

Esiteks võttis komisjon juunis vastu teatise, milles määras kindlaks peamised maksupettuse ja maksustamise vältimisega seotud probleemid ning konkreetsed meetmed nende lahendamiseks (vt IP/12/697). Teatises anti ka teada, et komisjon esitab enne aasta lõppu tegevuskava ja konkreetsed ideed, kuidas tegeleda tõhusamalt maksuparadiiside ja agressiivse maksuplaneerimisega. Sellise tegevuskava komisjon täna esitaski.

Lisaks ELi tasandi meetmetele rõhutas komisjon, et ka liikmesriigid peavad riigisiseselt parandama maksuseaduste täitmist ja võitlema maksustamise vältimise vastu. Kümme liikmesriiki sai 2012. aasta Euroopa poolaasta raames riigipõhise soovituse.

Kasulikud lingid:

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisjoni tegevuskava ja soovitused:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Uus veebisait maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise kohta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar