Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012

Καταστολή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής: Η Επιτροπή παρουσιάζει τη μελλοντική πορεία

«Περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Αυτό δεν αποτελεί μόνο σκανδαλώδη απώλεια των τόσο απαραίτητων εσόδων αλλά και απειλή κατά της φορολογικής δικαιοσύνης. Μολονότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, οι μονομερείς λύσεις από μόνες τους δεν αποδίδουν. Σε μια ενιαία αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα «παραθυράκια» αποτελούν παιχνίδια στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να διαφεύγουν από τη φορολόγηση. Μια ισχυρή και συνεκτική θέση της ΕΕ κατά των φοροφυγάδων, και εκείνων που τους διευκολύνουν, είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας», δήλωσε ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας.

Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζει μια συνολική δέσμη μέτρων, για το παρόν και το μέλλον, και αποσκοπεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τις φορολογικές βάσεις τους και να ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ που τους οφείλονται νομίμως.

Ως ένα πρώτο άμεσο μέτρο, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα δύο συστάσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση όσον αφορά συγκεκριμένα επείγοντα προβλήματα.

Η πρώτη σύσταση προβλέπει μια ισχυρή στάση της ΕΕ έναντι των φορολογικών παραδείσων, η οποία υπερβαίνει τα ισχύοντα διεθνή μέτρα. Με τη χρήση κοινών κριτηρίων, τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τους φορολογικούς παράδεισους και να τους θέσουν σε εθνικές μαύρες λίστες. Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα, σκοπός των οποίων είναι να πεισθούν οι εν λόγω χώρες μη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν τα ενωσιακά πρότυπα διακυβέρνησης.

Η δεύτερη σύσταση αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση των νομικών τεχνικών λεπτομερειών και των «παραθύρων» που ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τις συμβάσεις τους περί διπλής φορολογίας, ώστε να αποφεύγεται η απουσία φορολόγησης. Είναι επίσης σκόπιμο να υιοθετήσουν έναν κοινό γενικό κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων, που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τυχόν τεχνάσματα με σκοπό τη φοροδιαφυγή, να αγνοούν τα επίπλαστα στοιχεία και να φορολογούν βάσει της πραγματικής οικονομικής υπόστασης.

Άλλες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο σημερινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνουν την εκπόνηση κώδικα φορολογουμένων, την καθιέρωση αριθμού φορολογικού μητρώου ΕΕ, την επανεξέταση των διατάξεων βασικών οδηγιών της ΕΕ κατά των καταχρήσεων και τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για τον εντοπισμό των χρηματικών ροών.

Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι εργασίες στην ΕΕ σχετικά με τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν νέα ώθηση στις εργασίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εάν δεν συμφωνηθούν λύσεις για την άρση συγκεκριμένων αναντιστοιχιών και δεν εφαρμοστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ανάληψη δράσης. Συνιστάται επίσης να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας ώστε να συμπεριλάβει ειδικά φορολογικά καθεστώτα για εύπορους ιδιώτες.

Το σημερινό πρόγραμμα δράσης θα αποτελέσει ισχυρή συνεισφορά της ΕΕ στη διεθνή συζήτηση για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ιδίως στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της G20. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει τη θέση της ΕΕ στις προσπάθειες για την προώθηση υψηλότερων προτύπων χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα παγκοσμίως.

Τα επόμενα βήματα

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το σημερινό πρόγραμμα δράσης δεν αποτελεί νεκρό γράμμα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει νέα εργαλεία παρακολούθησης και θα καταρτίσει πίνακες αποτελεσμάτων, για τη διατήρηση του δυναμισμού στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Μια νέα πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα θα παρακολουθεί και θα συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων εκ μέρους των κρατών μελών.

Το σχέδιο δράσης και οι συστάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Συμβούλιο των υπουργών οικονομικών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2012, τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να «αναπτύξουν με γοργούς ρυθμούς συγκεκριμένες μεθόδους για την καλύτερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τρίτες χώρες».

Ως πρώτη απόκριση στο αίτημα αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούνιο ανακοίνωση, στην οποία παρατίθενται οι βασικές προκλήσεις όσον αφορά τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους (βλέπε IP/12/697). Στην ανακοίνωση προβλέπεται επίσης ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης πριν από το τέλος του έτους, με συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι φορολογικοί παράδεισοι και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός. Αυτό ακριβώς παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή.

Εκτός από την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ανάληψης δράσης από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε εθνικό επίπεδο. Για δέκα κράτη μέλη διατυπώθηκαν ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 2012.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Αρχική ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τους λογιστικούς ελέγχους και την καταπολέμηση της απάτης:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και οι συστάσεις είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Νέος δικτυακός τόπος για τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar